Overweeg Basisinkomen als alternatief bij de evaluatie van de Participatiewet

Er loopt een evaluatie van de Participatiewet. De Vereniging Basisinkomen adviseert de verantwoordelijke staatssectretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dringend Basisinkomen 2.0 te overwegen. Basisinkomen gaat uit van vertrouwen in mensen en geeft ze juist de sociale zekerheid van waaruit ze zichzelf het beste kunnen ontplooien.
Hier volgt de tekst van de brief aan mevrouw Van Ark. 

Geachte mevrouw Van Ark,

U bent bezig met de evaluatie van de Participatiewet. Met belangstelling volgen wij als Vereniging Basisinkomen deze evaluatie, vooral waar het gaat over werk en inkomen.

U schrijft in kamerstuk 34 352 nr. 142: ‘De regels zijn er voor mensen om te zorgen dat zij het beste uit zichzelf kunnen halen en daar onder een stevige zekere basis hebben waar zij op terug kunnen vallen.’ Het kabinet wil verbeteringen doorvoeren: ‘om te zorgen dat mensen worden gestimuleerd meer uit zich zelf te halen zonder angst voor verlies van zekerheden’. U geeft terecht aan dat mensen uit onzekerheid over hun financiële situatie huiverig zijn om vanuit een uitkering werk aan te nemen. Zeker als het om tijdelijk werk gaat.  Maar ook bij werk voor langere tijd kan het verlies van toeslagen een struikelblok zijn, we spreken van armoedeval.

Als Vereniging Basisinkomen maken wij ons al jaren sterk voor invoering van een basisinkomen. Wij hebben het Nibud een doorrekening laten maken. Op 24 april 2019 zijn wij met een persbericht naar buiten gekomen. Ons voorstel is een basisinkomen, genoemd Basisinkomen 2.0 waarbij per maand ieder huishouden € 600,- iedere volwassene € 600,- en de eerste 2 kinderen € 300,- per kind ontvangt, € 100,- vanaf derde kind. Om dit te betalen vervallen de heffingskortingen (algemene heffingskorting, arbeidskorting, ouderenkorting, inkomensafhankelijke combinatie korting en jonggehandicaptenkorting). Verder worden  hypotheekrenteaftrek, zorgtoeslag, kindgebondentoeslag en kinderopvangtoeslag afgeschaft. Huurtoeslag blijft wel bestaan omdat voor een alleenstaande zonder verdere inkomsten € 1200,- niet toereikend is.
Tarief inkomstenbelasting tweede en derde schijf van box 1 gaat naar 50% en de vierde schijf naar 72%.
Uit de berekeningen van Nibud blijkt dat iedereen tot en met 2x modaal er bij een Basisinkomen 2.0 financieel op vooruit gaat.

Terugkomend op uw wens mensen meer uit zichzelf te laten halen zonder verlies van zekerheden, geven wij u graag mee het Basisinkomen 2.0 serieus te overwegen.
Een dergelijk basisinkomen geeft ons allemaal zekerheid, een echt stevige basis waar men altijd op terug kan vallen. Zeker als we er voor kiezen dit bedrag  gewoon maandelijks op de rekening over te maken van iedereen die legaal in Nederland is.
Met een Basisinkomen 2.0 loont werken altijd. Van elke euro die men erbij verdient houdt 95 % van de bevolking de helft over. Men hoeft bij aanvaarding van werk of dat nu tijdelijk werk is of een contract met alleen flexibele uren, niet bang te zijn voor armoedeval. Ook geen gedoe meer met toeslagen die wel of niet terug betaald hoeven worden. Met Basisinkomen 2.0 heeft iedereen een duidelijk overzicht over de eigen financiële situatie. Ook aan de uitvoeringskant is het een enorme versobering. Dat moet u volgens ons toch aan spreken.

Vaak horen wij dat men het idee heeft dat met een Basisinkomen mensen aan hun lot zullen worden overgelaten. Dit hoeft natuurlijk helemaal niet het geval te zijn. Het lijkt ons dat degenen die graag hulp ontvangen, bijvoorbeeld bij het vinden van passend werk, dat ook blijven ontvangen. Het ontvangen van hulp hoeft toch niet gekoppeld te zijn aan het ontvangen van een uitkering.
Participeren betekent meedoen. Vaak wordt de indruk gewekt dat men in onze huidige maatschappij alleen meedoet als men betaald werk heeft. Sociale contacten schijnt men alleen nog maar op het werk te hebben. Eigen kinderen opvoeden is geen goed idee, de kinderen van een ander opvoeden en je daarvoor laten betalen wel.
Met deze redeneringen worden mensen die uit liefde, onbetaald, voor een ander zorgen tekort gedaan. Mantelzorg is belangrijk zeggen wij als maatschappij.
Wij stellen voor deze waardering te laten blijken door iedereen een basisinkomen te geven. Dat geeft meer financiële ruimte om te kiezen voor mantelzorg. Basisinkomen kent geen voordeurdeler norm, iemand in huis nemen om voor te zorgen betekent geen financiële strop.

Evaluatie van de Participatiewet. Als Vereniging Basisinkomen adviseren wij u dringend Basisinkomen 2.0 te overwegen. Basisinkomen gaat uit van vertrouwen in mensen en geeft ze juist de sociale zekerheid van waaruit ze zichzelf het beste kunnen ontplooien.

U kunt ons vinden op www.basisinkomen.nl.
Ons persbericht over Basisinkomen 2.0 en het rapport van het Nibud kunt u vinden op
https://basisinkomen.nl/persbericht-basisinkomen-2-0/.

Met vriendelijke groet,

Alexander de Roo, Voorzitter Vereniging Basisinkomen
Oosterbeek, 26 juni 2019
Brief opgesteld door bestuurssecretaris Els Roumen

Afbeelding van Mohamed Hassan via Pixabay

Zie ook dit bericht van Eric Binsbergen (basisteam Amsterdam) d.d. 19 juni aan de voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad, mevrouw Amma Asante: 
Basisinkomen, een vergeten oplossing voor de slecht werkende participatiewet