Alle burgers zullen een basisinkomen ontvangen!

De nieuwe politieke beweging Nieuw Nederland heeft als een van de belangrijkste punten in haar programma het invoeren van een basisinkomen in 4 jaar opgenomen. Waarom vindt Nieuw Nederland dit zo een belangrijk punt?
Inleiding.
Nieuw Nederland wil om onze samenleving binnen 20 jaar op een hoger plan te brengen,
uitgaande van de problemen die worden gesignaleerd, een groot aantal maatregelen nemen die er op zijn gericht de kwaliteiten van eenieder beter te benutten en om een volgend bestaansniveau (geel, turquoise) in de theorie van spiral dynamics te bereiken. Dit is een theorie die uitgaat van verschillende stadia van ontwikkeling van groepen en samenlevingen.
Belangrijk voor het ontwikkelen van mensen is het onderwijs, dat veel meer moet leren waar het echt om gaat met behulp van moderne technieken en meer individuele aandacht voor elk kind. Andere maatregelen zijn de sanering van ons fiscale stelsel, het afschaffen van belasting op arbeid, verlaging van de belastingen, het invoeren van een basisinkomen en het uitvoeren van een investeringsprogramma. Dit zal niet alleen de economische recessie aanpakken, maar zal tevens iedereen meer ruimte geven om zijn of haar leven vorm te geven en werk te doen dat bij hem of haar past. Verder zullen gratis en vooral betere gezondheidszorg, met omvorming van ziekenhuizen tot gezondheidsparken en adequate behandelingen voor nu nog levensbedreigende ziektes, en het verhogen van de maximale levensverwachting voor ieder van ons een belangrijke bijdrage leveren. Daarbij zal veel meer dan voorheen de nadruk komen te liggen op preventie van ziekten en bevorderen van een goede gezondheid. Voorts worden de milieuproblemen aangepakt, komt er meer inspraak van burgers in de politiek.
Het basisinkomen
Nieuw Nederland streeft er naar binnen vier jaar te komen tot een basisinkomen. Alle burgers zullen een basisinkomen ontvangen, voor volwassenen wordt dit 650 euro per maand.
Op iets langere termijn zal dit worden verhoogd tot 1.000 euro.
Hieronder de berekening van de kosten van het basisinkomen
Globale Berekening Basisinkomen en E.S.B. 2009
Leeftijds-
groep
Aantal
Bedrag in Euro per maand
Totaal groep
x 1000 Euro
0-4
988152
200
1976304
5-9
998577
275
2746086
10-14
997855
375
3741956
15-19
991042
500
4955210
20-24
964744
550
5306092
25+
9277352
650
60303000
65+
2124487
1100
23369000
16342210
10240000
10240000 X 12 maanden = 122,88 miljard
Totaal kosten basisinkomen per jaar in Nederland
122,88 miljard
39,3% ESB van 520 miljard
intermediair verbruik =
228,8 miljard
(BBP = 582 miljard in 2008, ESB = 39,3% (in 2008).
Na implementatie van dit programma zal de E.S.B., door de sanering van de collectieve sector en toegenomen economische groei, geleidelijk dalen naar ca. 32% van het BBP. Er is dan sprake van een aanzienlijk lagere collectieve lastendruk.
Ter beschikking van overheid voor:
besturende arbeid
87,12 miljard
Financieringsoverschot
10,5 miljard
Overheidsinvesteringen
25 miljard
 
Is een basisinkomen van uiteindelijk 1.000 euro niet veel te hoog?
Nee, dat zal niet zo zijn. Deze nieuwe markteconomie heeft een welvaartgenererend effect. De economische groei zal verrassend toenemen. Denk je maar eens in. Een klein miljoen mensen meer aan de slag, dat scheelt al een groot bedrag aan allerlei uitkeringen. Verder produceren deze werknemers dan meer, hetgeen aanzienlijk meer economische groei betekent. Een ander voordeel is dat mensen dan in het algemeen minder hard hoeven te werken. Enerzijds omdat arbeid goedkoper wordt en medewerkers daarom relatief minder hoeven te presteren. Anderzijds omdat er een basisinkomen is. Mensen die werken ontvangen dat salaris netto. Mensen kunnen meer dan nu werk doen dat ze leuk vinden. De arbeidsmobiliteit zal toenemen evenals de
tevredenheid van werknemers over hun werk.
En als er nu bepaalde soorten werk zijn die niemand wil?
Dat is niet anders dan nu. Het loonmechanisme zal ervoor zorgen dat dat soort arbeid beter betaald wordt, waardoor wel voldoende medewerkers beschikbaar zijn of automatisering plaatsheeft. Veel mensen zouden zo’n basisinkomen wel toejuichen. Een gezin met een
man, vrouw en een paar kinderen, dat tikt aardig aan. Dat zou aanzienlijk meer vrijheid geven om bijvoorbeeld werk te doen dat we leuk vinden, om op de kinderen te passen of om kinderopvang te regelen. Maar is een basisinkomen van 650 euro per maand betaalbaar?
Ja, dit is in vier jaar te financieren, op termijn is een basisinkomen van 1000 euro haalbaar. De reden hiervoor is dat er enorm veel bezuinigd kan worden op de overheid door dit systeem. We kunnen vrijwel alle subsidies schrappen. De meeste subsidies zijn geïntroduceerd als lapwerk om de averechtse effecten van ons fiscale stelsel dat niet goed in elkaar steekt te verzachten. Denk aan de subsidies voor kinderopvang, tal van fiscale aftrekposten, gesubsidieerde banen etc. Doordat er geen belasting op arbeid meer wordt geheven, wordt bijv. kinderopvang veel goedkoper en hoef je dat niet meer kunstmatig te subsidiëren. Verder kun je een groot deel van de uitkeringen schrappen. Een flink deel van het overheidsapparaat is ineffectief en kan flink
worden gestroomlijnd. Per saldo zal daardoor en door de toegenomen economische groei, de belastingdruk geleidelijk dalen naar zo’n 32% van het BBP.
Gelet op de economische problemen zal dit wel moeilijk te realiseren zijn. Het is nu juist een geschikt moment om een basisinkomen in te voeren. Een koopkrachtimpuls aan de ‘onderkant van de samenleving’ kan helpen om de recessie te remmen en de gevolgen ervan voor een grote
groep mensen te verzachten. Als we de belastingverlaging geven in de vorm van een basisinkomen, dan kun je dat zien als een ‘negatieve inkomstenbelasting’. Dit zou de komende jaren eventueel ook in de vorm van ‘natuurlijk geld’ kunnen worden gerealiseerd.
Wat is het voordeel van zo’n hoog basisinkomen?
Het grote voordeel is dat mensen veel meer aan hun eigen ontwikkeling kunnen toekomen. Positief is dat mensen gaan doen wat ze leuk vinden. En dan zijn ze zoals hiervoor geschetst ook veel productiever. Hebben mensen met zo’n basisinkomen nog wel een prikkel om te werken?
Ja, want je werkt voor jezelf. Elke extra euro die je verdient, verdien je netto. Overigens mensen met een forse hypotheekrenteaftrek ontvangen in feite nu al een “basisinkomen”. Zij gaan ook niet minder werken. Het verschil is vooral dat een basisinkomen in principe voor iedereen gelijk
zal zijn.
Zullen mensen niet gewoon meer gaan consumeren?
Dat zal zeker gebeuren. Maar een basisinkomen geeft mensen ook meer onafhankelijkheid en meer vrijheid om eigen keuzes te maken. Vroeger had je slavernij. Nu heb je loondienst. De vrijheid bij loondienst is weliswaar groter, maar nog steeds zit je in een bepaalde onvrijheid. Je
moet op je werk verschijnen en je moet dat werk doen ook al vind je het niet erg leuk, want anders kan de hypotheek niet betaald worden. Veel mensen zitten vast in deze situatie en tellen de tijd af tot hun pensioen of leven van vakantie tot vakantie. Met andere woorden: ze doen concessies aan zichzelf.
Veel mensen zijn zich dat overigens helemaal niet bewust. Maar op het moment dat we naar een samenleving willen waarin iedereen veel meer bij zijn kern kan komen en veel minder concessies
aan zichzelf hoeft te doen, dan moeten we als samenleving dat ook ondersteunen. Zo’n basisinkomen kan daarbij een van de hulpmiddelen zijn.
Zijn er nog meer voordelen van zo’n hoog basisinkomen?
Ja, het derde punt hangt hiermee samen. De sanering van het overheidsapparaat. Minder bureaucratie en ambtenaren, meer agenten, verplegers en werknemers in verzorgingstehuizen. Doordat de meeste subsidies etc. worden afgeschaft, kun je geleidelijk tienduizenden ambtenaren laten afvloeien. Daartegenover kun je tienduizenden mensen in de zorg inzetten. In ziekenhuizen, op straat, voor oppas van kinderen. Omdat kinderopvang veel beter betaalbaar wordt, net als werksters, kun je ook al die subsidies daarop schrappen. De economie wordt via een single tax een stuk eenvoudiger. En om de link met het bestuur te leggen:
er verdwijnt een hoop machtsmisbruik en willekeur. Want vergis je niet. Veel politici zijn constant bezig zichzelf en hun achterban te verrijken met al die subsidies. Ambtenaren zijn constant bezig met hun eigen belang zoals het vergroten van hun organisatieonderdelen. Ook dat wordt
minder. Kortom het basisinkomen is betaalbaar en het legt de basis voor een samenleving waarin mensen zich vrijer kunnen bewegen en dat zal leiden tot een gelukkiger samenleving.
Auteurs: Gerard van Elsen, Jan-Frank Koers (2010)
 
Dit artikel is onderdeel van het boek Nieuw Nederland dat geschreven is door Jan-Frank Koers, lijsttrekker van de beweging. Nadere informatie vindt u op de website van Nieuw Nederland: www.nieuw-nederland.nu