Argumenten voor basisinkomen vanuit de optiek van de Economie

Naast een  verzameling van bezwaren tegen basisinkomen  volgt nu een opsomming van argumenten vóór het basisinkomen.
Hier volgen argumenten aan de orde onder het thema Economie.

Naast een uitgebreide verzameling van bezwaren tegen basisinkomen (en de weerlegging daarvan) volgt nu een opsomming van argumenten vóór het basisinkomen.
Opgemerkt zij dat sommige argumenten stoelen op feiten, andere zijn gebaseerd op overtuigingen waarvoor nader onderzoek noodzakelijk is.In deze bijdrage komen argumenten aan de orde onder het thema Economie.

1.
Basisinkomen is betaalbaar, mits de invoering gepaard gaat met aanpassing van het stelsel voor sociale voorzieningen en het belastingregime, waardoor er in sterke mate sprake is van beperkt herordenen van de geldstromen. Welbeschouwd gaat het eigenlijk om het onvoorwaardelijk maken van het onderste deel van het inkomensgebouw.
Mogelijk is een beperkte verhoging van de belastingen voor de hogere inkomens/vermogens nodig  of een effectiever fiscaal regime voor ondernemingen, maar ook is denkbaar additionele financiering te zoeken bij heel andere grondslagen, zoals vervuilende producten, financiële transacties. Los daarvan is het raadzaam om ondoelmatig beleid zoveel mogelijk af te schaffen of te vervangen door doelmatiger beleid.

2.
Een basisinkomen dat hoog genoeg is, maakt uitkeringen, toeslagen en inkomensafhankelijke kortingen overbodig. Daardoor verdwijnt de armoedeval en wordt betaald werk weer lonend, ook voor degenen die gevangen zitten in de manier waarop nu de sociale zekerheid is geregeld.

3.
De arbeidsparticipatie zal toenemen, omdat het minimumloon kan worden verlaagd dan wel afgeschaft en er meer ruimte komt voor allerlei heroriëntaties op de arbeidsmarkt. Ook de verdeling van huishoudelijk werk tussen mannen en vrouwen zal flexibeler kunnen worden. Per saldo levert dit een extra impuls op voor de economische groei.

4.
De drempel naar ondernemerschap wordt verlaagd. Dit geldt op de eerste plaats voor de startende ondernemer zelf, die in elk geval over een inkomen kan beschikken tijdens de startperiode. Met name ook innovatieve starters krijgen hierdoor meer kansen, want innovatietrajecten duren vrij lang.
Het werkgeverschap wordt niet alleen een stuk eenvoudiger maar ook een stuk minder riskant na invoering van een basisinkomen. Dat zal werkgevers stimuleren tot meer ondernemerschap, waarmee vervolgens extra werkgelegenheid kan worden geschapen.
Doordat ook de drempel voor het aantrekken van medewerkers wordt verlaagd kunnen jonge ondernemingen sneller groeien.

5.
Er ontstaat een herwaardering c.q. financiële herverdeling waarbij meer betaald zal gaan worden voor werk dat onaantrekkelijk is maar noodzakelijk. Voor werk dat mensen doen uit innerlijke gedrevenheid, zoals vrijwilligerswerk, komt er meer ruimte omdat er een financiële basis voor wordt geschapen.

6.
Een basisinkomen kan een rem zetten op werk dat de samenleving niets oplevert (bullshitbanen, flutbanen) of zelfs schade berokkent. De besluitvorming daarover zal veranderen omdat de potentiële werknemers door hun basisinkomen kritischer kunnen zijn. De druk op mensen om werk te vinden neemt af, waardoor de bereidheid om nutteloos werk te doen ook zal afnemen. Ook de druk om zwart werk of criminele activiteiten uit te voeren zal afnemen.

7.
Bij invoering in een groot aantal landen (bijv. de EU of een groot deel daarvan) van een basisinkomen, waarbij de hoogte gebaseerd is op het landelijke of regionale welvaartspeil ontstaat een meer evenwichtige internationale arbeidsmarkt. Dat zal veel economisch gedreven migratie verminderen.

8.
De inkomensverdeling wordt minder scheef. Dat heeft tot gevolg dat de bestedingen van consumenten (met name in primaire levensbehoeften) zullen toenemen, met gunstige gevolgen voor de economische groei.

Ook de baten van technologische vooruitgang kunnen met een basisinkomen beter worden verdeeld, waardoor de koopkracht ook bij een afnemende werkgelegenheid beter in stand kan worden gehouden.

9.
Als gevolg van de verhoogde focus op aansprekend werk en het daarmee samenhangende werkplezier ontstaat er een hogere effectiviteit/efficiëntie in werkprocessen, hetgeen leidt tot een hogere toegevoegde waarde per arbeidsuur.

10.
Met een basisinkomen zijn mensen beter in staat hun financiële huishouding op orde te houden, waarmee zij minder afhankelijk worden van allerlei financiële regels van overheden, banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Daardoor neemt de bureaucratie af.

Eerder verscheen een overzicht met argumenten vanuit de optiek van Waarden en Mensbeeld en een overzicht met argumenten vanuit de optiek van Maatschappijvisie en Ideologie

Dit overzicht wordt de komende periode aangevuld met argumenten vanuit de optiek van Arbeidsmarkt, Overheid en bureaucratie, Geografie en Welzijn en gezondheid

Reyer Brons, november 2018
foto: Pixabay
laatst bijgewerkt op 24-8-2019