Basisinkomen, een vergeten oplossing voor de slecht werkende participatiewet

De Landelijke Cliëntenraad voor zeggenschap in werk en inkomen heeft een buitgengewoon kritisch, maar slecht leesbaar advies uitgebracht over het zogenaamde breed offensief m.b.t. de Participatiewet. Geïllustreerd met praktijkvoorbeelden.
Amsterdammer Eric Binsbergen verbaast zich doorover in een reactie naar de voorzitter van de LCR, en over het ontbreken van enige aandacht voor basisinkomen als voor de hand liggende oplossing. 

Aan de voorzitter LCR, mevrouw Amma Asante,

Via, via uw brief aan de staatssecretaris Van Ark toegespeeld gekregen. Ik wil hier graag met enkele woorden op reageren en ben benieuwd naar uw reactie hierop. Ik ben Eric Binsbergen en sinds enkele jaren actief in de landelijke Vereniging Basisinkomen, met name door mijn voorzitterschap van het Basisteam Basisinkomen Amsterdam (BBA), onderdeel van genoemde vereniging. Als BBA vergaderen wij tweemaandelijks en houden ons (± een 15-tal vaste leden met wisselende deelnemers/geinteresseerden) bezig met promotie, verdieping, verspreiding van het basisinkomenidee.

Tot mijn grote teleurstelling constateer ik bij doorlezing van uw reactie op ‘het breed offensief’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de idee basisinkomen geen enkele keer wordt genoemd, noch ernaar verwezen. Wat een gemiste kans zou ik willen zeggen. In plaats daarvan is er vanuit uw LCR een reactie opgesteld van 12 pagina’s die voor niet-insiders bijna niet is te volgen. Het lijkt erop dat uw LCR totaal is ondergedompeld in de taal van de ambtenaren van het ministerie en zich die taal ook volkomen eigen hebben gemaakt. Ook wordt duidelijk uit uw brief dat het geheel van de Participatiewet een volslagen doolhof van regels is, welk doolhof door het LCR wordt uitgebouwd door een nog groter doolhof, zodat straks alleen zij die jaren op de Participatiewet hebben gestudeerd er de weg in kunnen vinden.

Waarom al die ingewikkelde bureaucratie, inderdaad de ambtenaren zijn zo opgevoed en zullen niet nalaten die ingewikkeldheid verder uit te bouwen, dat is de kern van hun bestaan en dient het behoud van hun betaalde banen. Hiermee wil ik geenszins pleiten voor de totale afschaffing van bureaucratie. Wij kunnen niet zonder bureaucratie maar op het terrein van de sociale zekerheid en werkgelegenheid kan de bureaucratie toch wel wat kilo’s minder. Ik kan niet oordelen of de LCR deze mening deelt, maar ik weet zeker dat met invoering van een basisinkomen die ‘afvalkilo’s’ zeker bereikbaar worden en bovendien het welbevinden van de LCR doelgroep aanzienlijk enige stapjes opwaarts brengt. (Misschien wat minder van al die ambtenaren omdat hun functies komen te vervallen of in ieder geval heel anders ingevuld moeten worden, meer helpend/begeleidend dan regels toepassend en steeds weer nieuwe regels/aanpassingen verzinnend.)

Het basisinkomen is eenvoudig, het gaat om enkele basale, weinig frauduleuze zaken: elke in ons land wonende burger vanaf 18 jaar met Nederlands paspoort krijgt iedere maand zijn/haar basisinkomen. Dat basisinkomen is dus individueel en onvoorwaardelijk, er wordt geen tegenprestatie gevraagd. Betaald werken en het hebben van vermogen zijn toegestaan. Over de hoogte van het maandelijks basisinkomen verschillen de meningen nog, bedragen lopen grofweg gezegd uiteen van € 800 – 1.400. En afhankelijk van die hoogte kunnen meer of minder van de voorzieningen in ons huidige sociale stelsel (toeslagen, subsidies, uitkeringen, etc.) verdwijnen. Blijft natuurlijk bij velen de vraag staan: hoe het basisinkomen te betalen? Naar mijn stellige overtuiging is de financiële betaalbaarheid uiteindelijk vooral een kwestie van willen. De AOW is ook ooit ingevoerd niet tegenstaande de enorme eraan verbonden kosten, de menselijke en sociale positieve konsekwenties kregen de voorrang. Zo ook geldt dit voor invoering van een basisinkomen. Een verbindende idee die de solidariteit in onze maatschappij weer eens een stoot in de rug geeft en reden geeft bij velen tot nieuw elan.

Waarom maakt de LCR daar geen enkele woord aan vuil? Ik begrijp dat werkelijk niet. Graag krijg ik van U, de LCR, een reactie op dit punt, alsook over de onbegrijpelijkheid voor leken van de 12 pagina’s tekst LCR/19-0030/AA/PvL.
Bijgaand stuur ik U de tekst “OPERATIE BASISINKOMEN’, een kort artikel door ons basisteam Amsterdam vorig jaar november uitgebracht, waarin iets meer onze ideeën over invoering van het basisinkomen  aan de orde komen dan in de tekst hierboven.

Met vriendelijke groet,
Eric Binsbergen, voorzitter Basisteam Basisinkomen Amsterdam
19 juni 2019

Zie ook: