Basisinkomen volgens FNV Uitkeringsgerechtigden

fnvMedio september is binnen het FNV weer een belangrijke stap gezet:  in de sectorraad uitkeringsgerechtigden is een voorstel geaccordeerd om het punt komend jaar aan de orde te
stellen in de hele FNV. Zie de website waar het voorstel duidelijk staat beschreven.
Het is niet onbelangrijk dat de discussie over het basisinkomen in een maatschappelijk organisatie zoals een vakbond wordt gevoerd. Het draagvlak voor de invoering neemt daarmee toe.
Er is binnen de FNV een team opgezet dat voorlichting en presentaties geeft aan de FNV sectoren en lokale FNV netwerken over basisinkomen.

Het voorstel dat op tafel ligt heeft wel een minpuntje, men stelt een basisinkomen voor qua hoogte en systeem vergelijkbaar met de huidige AOW. Een samenwonend stel krijgt dus per persoon minder dan een alleenstaande.
Dus de vermaledijde tandenborstelcontrole blijft bestaan in dit voorstel!

In de ogen van de Vereniging Basisinkomen is dat dus niet hoog genoeg en ook in strijd met het uitganspunt dat basisinkomen individueel moet zijn.
Op de VBi expert-meeting op 11-9-2016 hebben we overigens gezien dat er veel rekenaars aan het basisinkomen zijn die beginnen met bedragen rond de € 800 per maand en voor lief nemen dat dan voor alleenstaanden aanvullende regelingen nodig zijn. Soms wordt dat gepresenteerd als eerste fase, soms is er twijfel of een hoger basisinkomen betaalbaar is.
Ik denk dat we blij moeten zijn met dit voorstel binnen de FNV en vanuit de VBi het moeten blijven benadrukken als eerste stap.

Op de FNV-website staan ter nadere onderbouwing van hun voorstel positief-kritische stukken van Johan Horeman (Basisinkomen anders bekeken) en van Michel van Hasselt (Wat betekent het invoeren van een basisinkomen voor het gedrag van burgers?), die beiden ook aanwezig waren op de VBi-expert-meeting van 11-9-2016. Ze plaatsen beiden kanttekeningen waar binnen de FNV nog wel over nagedacht en gesproken moet worden.

Ook op de site zelf wordt gesteld dat de discussie nog niet af is, want er zitten ook in hun eigen ogen nog wat vragen en problemen in het voorstel:

  • De huidige werknemersverzekeringen blijven bestaan. Dienen deze verzekeringen op het huidige niveau gehandhaafd te worden? Immers, het basisinkomen legt al een stevige inkomensbodem voor diegenen die geen (betaald) werk hebben.
  • Dient de Wet op het Minimumloon (WML) in de huidige vorm gehandhaafd te blijven? Of kan deze vervangen worden door een nieuwe wet op het minimum uurloon?
  • Het voorstel om de volksverzekeringen (AOW en Wlz) te fiscaliseren en voor iedereen gelijke belastingtarieven te laten gelden, pakt negatief uit voor AOW-gerechtigden met een aanvullend pensioen. Dient er specifiek voor deze groep een vorm van compensatie geboden te worden?

Dit zijn vragen die zo nu en dan op ploppen in de discussies binnen de VBi.
Laten we de discussie over dit soort zaken de komende tijd zo open mogelijk voort zetten.

Reyer Brons, 19 oktober 2016