Basisinkomen: Wat jij een ander gunt, gun je jezelf ook!

Een Onvoorwaardeijk Basisinkomen is voor iedereen. De volgens bepaalde geloven zou iedereen eigenlijk al een basisinkomen kunnen hebben. Hieronder een opsomming van teksten uit diverse richtingen die een steun in de rug zouden kunnen zijn voor mensen die nog even over de drempel van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen zouden moeten stappen:

Jodendom

Thora: Tob. 4,15. Ook werd de uitspraak gedaan door rabbi Hillel de Oudere: Wat gij haat, doe dat een ander niet aan (eerste eeuw v.Chr.).

Christendom

Behandel de mensen in alles zoals je wilt dat ze jullie behandelen" (Jezus).

Oude Testament (Deuterocanonieke boeken): Tobit 4,15.

Volgens de Herziene Willibrordvertaling (1995): Wat jij niet wilt dat men jou aandoet, doe dat ook een ander niet aan.
Volgens de Apocriefen in de NBG'51: En wat jezelf verafschuwt moet je niet een ander aandoen.

In het Nieuwe Testament komt de uitspraak voor in het Evangelie volgens Matteüs (7,12)

Volgens Statenvertaling: Alle [dingen] dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de wet en de profeten.
Volgens De Nieuwe Bijbelvertaling: Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.

Ook in het Evangelie volgens Lucas(6,31).

Volgens Statenvertaling: En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen zullen, doet gij hun ook desgelijks.
Volgens De Nieuwe Bijbelvertaling: Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen.

Overigens wordt de spreuk hier op een "positieve", áctieve wijze geformuleerd (de opdracht om iets te dóén), en niet op een passieve wijze (de opdracht om iets te láten).

Islam

In de Koran komt de uitspraak niet voor. Wel kan verwezen worden naar de Hadith (uitspraken en daden die aan Mohammed worden toegeschreven). Ook hier in het kader om een goede, vreedzame samenleving te realiseren.

Niemand van jullie is een gelovige tenzij hij zijn naaste toewenst wat hij zichzelf toewenst

Hadith (an-Nawawi): "Niemand van jullie gelooft (werkelijk) totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst."

Hindoeïsme

Dit is de hoogste plicht: doe niet aan anderen wat jezelf pijn zou doen en wens hen toe wat jezelf verlangt.” Mahabharata V 1517

Men moet zich tegenover anderen niet gedragen op een manier die ons onaangenaam zou zijn. Dit is het wezen van plicht. Al het overige komt voort uit zelfzuchtige verlangens. “ (dharma)

Boeddhisme

"Kwets anderen niet met wat jou kwetst" (Boeddha).

"Zoals een moeder, zolang zij leeft, haar kind, haar enig kind bewaakt en beschermt, moge zo elkeen met onbelemmerde geest gelijk welk levend wezen beminnen." (Metta-Sutta 149)

Taoïsme

Voor allen die goed zijn (voor mij) ben ik goed; en voor diegenen die niet goed zijn (voor mij) ben ik ook goed; zodoende zullen allen ertoe komen goed te zijn." Tau Te Tjing 49,2

Baha'i

Het principe van eerlijkheid, vaak de Gulden Regel genoemd, komt voor in alle godsdiensten. Baha'u'llah heeft deze spirituele wet als volgt opnieuw benadrukt: “Leg op geen enkele ziel een last waarvan u niet zou willen dat zij u zou worden opgelegd, en wens niemand de dingen toe die gij niet voor uzelf zou wensen. Dit is mijn beste raad voor u om na te volgen.”

Humanisme

Ga zorgvuldig en gewetensvol om met andere mensen, met de wereld en met jezelf, omdat je vindt dat mensen, dat gewoon waard zijn. Het wordt wel zo gezegd: “ga met anderen om, zoals je wilt dat anderen met jou omgaan.

Confucianisme

"Wat je zelf niet aangedaan wilt worden, doe dit ook anderen niet aan" (Confucius).

Wat wij niet willen dat anderen ons aandoen, moeten wij ook anderen niet aandoen. De regel van menslievendheid is om voor uzelf een parallel te trekken voor de behandeling van anderen.

‘Is er enig woord’, vroeg Tse Kung, ‘dat als gedragsregel voor het leven kan dienen?’ De meester antwoordde: ‘Is sympathie niet dat woord? Doe niet aan anderen wat u voor uzelf niet wenst.’

Jaïnisme

Men dient alle wezens te behandelen zoals men zelf zou willen worden behandeld. Daar alle wezens pijn verafschuwen, dient men niemand te doden.

Mazdeïsme

Doe anderen niet aan wat niet goed voor uzelf is. Predik niet door de mond maar door dienende handelingen.”

Sikhs

Zoals u zaait, zo zult u oogsten; dit [aardse] lichaam is het resultaat van uw handelingen.”

Indianen

Grote Geest, geef dat ik mijn buurman niet beoordeel voor ik een mijl in zijn mocassins heb gelopen.”

Griekse filosofie

Doe niet aan anderen wat uzelf niet wenst te ondergaan.” (Isocrates)
Behandel uw vrienden zoals u door hen behandeld wilt worden.” – (Aristoteles)

 

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Gulden_regel_(leefregel)