Belasting Onttrokken Waarde, WTF is dat?

reduce-reuse-recycle
De ‘BOW’ zal ook zorgen voor het aanjagen van deze turbo. Verminderen, hergebruik en recycling, puur uit efficiencyredenen, en niet alleen omdat ‘het hoort’..

Afgelopen maart 2013 werd de motie Ouwehand/Thieme verworpen. Een verzoek om  onderzoek naar de mogelijkheden van de BOW Belasting Onttrokken Waarde.

Natuurlijk weet geen een kamerlid wat de BOW is, laat staan dat de gewone mens weet wat het is, En als men het wel weet, dan moet het natuurlijk nooit zo zijn dat we er onderzoek naar gaan doen, het zal maar gebeuren dat we daar genoeg aan hebben en dan ook nog een basisinkomen kunnen financieren!

Op deze website zijn artikelen te vinden over BOW:

Op de website WantToKnow staat een artikel van Guido Jonkers over Eckhart Wintzen, een voorvechter van het BOW

Ik stel voor om het huidige belastingsysteem binnenstebuiten te keren door grondstoffen te belasten en tegelijkertijd de belasting op arbeid te verminderen. Met andere woorden:hoe meer grondstoffen je verbruikt, hoe meer belasting je betaalt. Zo worden bedrijven gestimuleerd om hun werkwijze rendabeler te maken door minder, of duurzamere, producten voort te brengen – waarbij ze minder grondstoffen verbruiken – en zich meer te richten op dienstverlening – waarbij ze meer personeel nodig hebben.

https://www.wanttoknow.nl/zo-kan-het-ook/over-belasting-onttrokken-waarde-de-bow/

05-03-2013
De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de crises in samenhang dienen te worden opgelost;

overwegende, dat het belasten van toegevoegde waarde en arbeid een remmende werking heeft op een reële economie en werkgelegenheid;

overwegende, dat het belasten van onttrokken waarde (grondstoffen, milieugebruiksruimte) een gunstig effect zou hebben op een zorgvuldiger gebruik ervan,

verzoekt de regering een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om belasting toegevoegde waarde en belasting op arbeid geheel of gedeeltelijk te vervangen door een belasting onttrokken waarde,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme

Status: Verworpen
Voor: SGP, CU, 50Plus, D66, PvdD, SP, GL
Tegen: VVD, CDA, PvdA, PVV

https://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/moties/i/1886