02a. Bezwaren basisinkomen: Maatschappijvisie en ideologie

Basisinkomen vereist onrechtvaardige herverdeling, het is diefstal.
Basisinkomen is een socialistisch idee, dat kan dus niet werken.
Basisinkomen is een paard van Troje, zodra het er is worden allerlei bezuinigingen doorgevoerd 

In het kader van het project basisinkomen van het NPI werk ik aan een verzameling bezwaren tegen het basisinkomen. Ik heb er circa 70 verzameld en gerubriceerd in 12 thema’s, zie  Bezwaren en weerstanden tegen het basisinkomen en de invoering daarvan.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd deze bezwaren aan te vullen, ook de toelichting daarbij en uiteraard de weerlegging of relativering.

Dit bericht bevat een aanvulling bij het thema Maatschappijvisie en ideologie , zie hier de eerste aflevering.
Bij enkele andere thema’s volgen ook nog aanvullingen.

Korte melding van de bezwaren:

  • Basisinkomen vereist onrechtvaardige herverdeling, het is diefstal.
  • Basisinkomen is een socialistisch idee, dat kan dus niet werken
  • Basisinkomen is een paard van Troje, zodra het er is worden allerlei bezuinigingen doorgevoerd

 

Basisinkomen vereist onrechtvaardige herverdeling

Toelichting
Basisinkomen neemt geld van werkenden (en andere belastingbetalers) en geeft dat aan niet-werkenden. Dat is onrechtvaardig.
Een basisinkomen (of welk herverdelend systeem dan ook) schaadt het eigendomsrecht van de belastingbetaler.
Basisinkomen betekent geld van werkenden afnemen en dat geven aan degenen die niet werken.
Basisinkomen is eigenlijk gewoon diefstal.

Weerlegging
Basisinkomen kan meer gezien worden als een andere initiële verdeling dan als een herverdeling. Een basisinkomen biedt de basale bestaanszekerheid waar iedere burger recht op dient te hebben. Dat dient los te staan van de (al of niet rechtvaardige) verdeling van inkomen en vermogen.
Inkomen en bezit van mensen komt deels voor uit het werk dat ze verzetten, maar voor een groot deel dank zij de hulpbronnen van van deze wereld en de door onze voorouders gebouwde infrastructuur. Het zou juist onrechtvaardig zijn als alleen degenen die betaald werk hebben (en/of degenen die iets erven van hun ouders) gebruik mogen maken van deze hulpbronnen en de bestaande infrastructuur.
Voor zover eigendom is ontstaan door eigenmachtig claims te leggen op deze hulpbronnen en infrastructuur, is juist dat onrechtvaardig.
Het betalen van belasting om basisinkomen mogelijk te maken is een methode om deze onrechtvaardigheid te compenseren of te verkleinen.

Basisinkomen is een socialistisch idee, dat kan dus niet werken

Toelichting
Socialisme streeft naar onrealistische idealen die verwezenlijkt zouden moeten en kunnen via de macht van de staat. Duidelijk is echter dat overheden slecht in staat zijn om dat goed tot uitvoering te brengen

Weerlegging
Volgens Wikepedia is socialisme een politieke maatschappijvorm gebaseerd op gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en solidariteit, of de verzamelnaam voor een verscheidenheid aan politieke en ideologische stromingen die naar een dergelijke maatschappij streven.
Vrijwel elke socialistische theorie gaat uit van een sterk overheidsingrijpen om sociale en maatschappelijke problemen op te lossen.. Het idee van een maakbare samenleving staat centraal in het socialisme.

Basisinkomen gaat in deze redenering niet verder dan dat voor iedereen bestaanszekerheid is geregeld, als een soort bodem waarboven het marktmechanisme zoals we dat kennen kan blijven functioneren. Waarschijnlijk kan dat uitsluitend door de staat gegarandeerd worden (hoewel sommige voorstanders van basisinkomen alternatieven zien of wensen) via een eenvoudige en robuuste systematiek. Elke regulering daarboven staat buiten de doelen het bereik van het idee achter basisinkomen.

Kijkend naar de invloed van de staat op de inkomensverdeling moet inderdaad erkend worden dat daar veel aan mankeert, met name omdat het enorm ingewikkeld is. Met een basisinkomen zal de staat juist veel doeltreffender worden op het gebied van de inkomensverdeling. De sociale idealen kunnen zo beter worden bediend en niet langer zo onrealistisch als in het huidige systeem van sociale zekerheid.

Basisinkomen is een paard van Troje, zodra het er is worden allerlei bezuinigingen doorgevoerd

Toelichting
Rechts georiënteerde voorstanders van basisinkomen zien dat vooral als methode om de opgebouwde sociale zekerheid af te breken. Eerst alles vervangen door basisinkomen, daarna langzaam afknijpen!

Weerlegging
Deze angst wordt gevoed door wat we zien gebeuren met een aantal specifieke soorten van sociale zekerheid, zoals de WAO en de Wajong.
Ook de participatiewet gebruikt achter de mooie façade van het woord participatie vooral controle en sanctie als instrumenten.

Daar staat tegenover dat de hoogte van meer algemene uitkeringen zoals de kinderbijslag en de AOW sinds de start nooit zijn verlaagd. Een politieke partij die dat aan zou durven, kan daarna rekenen op een forse verkiezingsnederlaag. Dat zal des te meer opgaan bij een voor iedereen geldend basisinkomen. Er is ook geen of weinig speelruimte om te schuiven met de beginleeftijd, zoals nu bij de AOW aan de orde is.
Hoe meer bestaande regelgeving kan worden opgeruimd na invoering van een basisinkomen hoe beter, want het bestaande systeem brengt vele ongewenste neveneffecten met zich mee die voor werkenden, werklozen en werkgevers negatief uitpakken en daarmee de samenleving als geheel nodeloos belast. Maak het basisinkomen hoog genoeg om dergelijke neveneffecten (nagenoeg) geheel te kunnen uitbannen. Latere bezuinigingen zouden daarmee op gespannen voet staan en zullen dan ook weinig kans maken.

Uitleg

Dit is een onderdeel van een (project om te komen tot een) overzicht van bezwaren en weerstanden tegen het basisinkomen en de invoering daarvan. Zie de hoofdpagina op de NPI-site.

Eerder verschenen op de VBI-site de volgende onderdelen:

Overzicht op deze site: https://basisinkomen.nl/bezwaren-basisinkomen-overzicht/

Reyer Brons, 23-2-2018