De Blije Bank en SOPN willen een basisinkomen uit Onderneming Nederland

Een nieuwe politieke partij, de SOPN, is met de Blije Bank van mendig dat er 12 punten van verandering nodig zijn om de economie weer een positieve draai te geven. Vooral punt 6 spreekt ons natuurlijk erg aan, in samenhang met de overige 11 punten is dit wederom een voorbeeld van hoe het anders kan met een onvoorwaardelijk basisinkomen.

12 punten van verandering

De onderstaande punten vragen het draagvlak van miljoenen mensen:

 1. om als verenigde eenheid in diversiteit de nieuwe stem van Nederland te zijn, die mede bepaalt wat er gebeurt in het Koninkrijk der Nederlanden. De eenheid zelf bespaart, elimineert verspilling en geeft vele vormen van energie af aan de samenleving.
 2. om als verenigde eenheid in diversiteit een dynamische overheid en (zaken)kabinet te formeren, die het land professioneel gaan beheren en regeren om haar ingezetenen optimaal te kunnen dienen.
 3. om als verenigde eenheid in diversiteit een onderneming met een sociaal-maatschappelijk karakter te vormen, waarin alle leden aandeelhouder zijn. Iedereen bouwt zo eigen vermogen op in plaats van schuld.
 4. om vanuit de onderneming de gezondheidszorg, het openbaar vervoer, de bancaire zaken, het onderwijs, de (groene) energievoorziening, de infrastructuur en de (verhuur) huisvesting door middel van aandelen eigendom te maken van alle leden.
 5. om vanuit de onderneming een inkoopcollectief te vormen, dat te allen tijde de beste kwaliteit en inkoopprijzen bedingt voor alle leden op welk vlak dan ook. De inkoop mag niet ten koste gaan van, maar moet juist goed zijn voor de mens en alle overige levensvormen.
 6. om vanuit de onderneming alle leden een minimum basisinkomen te geven vanuit de netto winst die wordt gemaakt in de onderneming. Dit zal een enorme besparing geven op de huidige uitkeringssystemen.
 7. om krachtig en rechtvaardig op te treden tegen alle vormen van niet integer handelen zoals het misbruiken van de sociale voorzieningen, corruptie, onrecht, misdaad, vervuiling, uitbuiting en overige wetsovertredingen die nu plaatsvinden in Nederland.
 8. om iedereen een eenvoudig samenlevingscontract te geven in het kader van persoonlijke verantwoordelijkheid. Hierin zijn stemrecht, ethiek, rechten en plichten van elke burger vastgelegd. Naar behoefte gaan instellingen mensen helpen en ondersteunen, in het samen naleven van het samenlevingscontract. Vanuit respect problemen oplossen, waardoor wellicht het massaal fietsen op voetpaden weer zal verdwijnen.
 9. om belangrijke nationale, Europese en mondiale beslissingen die direct invloed hebben op de levenskwaliteit van meer dan 33% van de leden, zo mogelijk binnen een week te laten goed- of afkeuren door een meerderheid van leden via internet stemmen.
 10. om een nieuwe multidisciplinaire ordedienst in het leven te roepen. Om alle ordediensten te verenigen en te stroomlijnen, zodat deze de integere mens en alle overige levensvormen, maximaal kan dienen op het vlak van vrede, orde, rechtvaardigheid, bescherming, medemenselijkheid, harmonie en veiligheid.
 11. om naast de euro een nationaal waardesysteem (complementaire munt) in te voeren. De munt ontleent zijn waarde aan investeringen in grondstoffen, natuurkrachten, rechtvaardig ondernemen en mensen. Bijvoorbeeld: metalen, edelstenen, drink- en voedingswaren, zonne-energie, waterkracht, vrije-energie, waterstof en vernieuwende mensen. Het systeem dient ter bescherming en groei van het nationale (werk)kapitaal van alle leden in Nederland. Voor het waardesysteem zal een coöperatieve (internet)bank worden opgezet.
 12. om iedereen een maximale lastenverlichting te geven van onder andere overbodige regeltjes, controle en belastingen. Zo kan onder meer de loonbelasting stapsgewijs worden afgeschaft. De besparingen en winst vloeien voort uit alle inzet der leden middels de aangehaalde punten.

De bovenstaande 12 punten kunnen een ongekende verandering teweeg brengen. Een positieve verandering die wij nog niet eerder in de Nederlandse geschiedenis hebben gezien. Het ligt mede in jouw handen om deze nieuwe geschiedenis te schrijven.

Indien de 12 punten je aanspreken, pak dan je persoonlijke verantwoordelijkheid op. Laat de veranderingen plaatsvinden door zelf ook ludieke acties te ondernemen. Als wens van verandering en steunbetuiging. Het is voor de toekomst van jezelf, partner, familie, vrienden, kinderen, kleinkinderen en velen daarna.

Als we niet drastisch veranderen in onze keuzes en passief blijven kijken naar hetgeen zich momenteel voltrekt, dan is binnenkort het leed en alle ellende voor vele mensen niet meer te overzien. Wil jij het zover laten komen? Denk daar eens over na en kijk rond in de wereld om je heen. Een mooi startpunt hiervoor is de website: oude media en nieuwe media. Wij wensen je veel succes bij het maken van je keuzes.

Auteur: © 2010 Jozeph Muntenbergh

Bron: http://deblijebank.nl/index.php/verandering

Bron: http://www.sopn.eu/index.php/economie/128-themaeconomie