DE OPLOSSING

Iedere Nederlander vanaf 18 jaar wordt aandeelhouder van de BV Nederland en ontvangt iedere maand een dividend van netto 1.250 euro en een gratis zorgpas van de nationale gezondheidszorg. Plan van Hans de Jongh.

De coronacrisis zou het moment moeten zijn om na te denken over de toekomst van Nederland. Speciaal de problemen op de arbeidsmarkt. Deze coronacrisis heeft ons plotseling overvallen en heeft grote gevolgen voor Burgers, Bedrijfsleven en Overheid.

De volgende crisis komt al aangeslopen, nl. de Vierde Industriële Revolutie.. Die van de robots en kunstmatige intelligentie. Een industriële revolutie gaat gepaard met grootschalige organisatorische en sociale veranderingen en zal deze keer vele banen gaan kosten, speciaal die van het middensegment, waar veel medewerkers met computers werken. De slimme computer legt namelijk via internet zelf verbindingen met andere apparaten. De tussenliggende mens zal op deze manier wegbezuinigd worden. De bekende Professor Willem Vermeend heeft hier een boek over geschreven met de titel : Internet of Things. Hij beschrijft hierin de nieuwe technologie die de wereld op zijn kop gaat zetten, maar ook ontelbare kansen biedt voor creatieve ondernemers.

Volgens sommige deskundigen kan door de komende robotisering 20 tot 40 % van de betaalde banen verloren gaan. We kunnen zelfs gaan spreken van een digitale revolutie. De machines gaan een groot deel van het werk overnemen.

Als voorbeeld  : Een gemeente heeft 10 ophaalbruggen. Deze worden 7 dagen per week in wisseldienst bediend door totaal 24 brugwachters. In de nieuwe situatie zijn de bruggen voorzien van sensoren en met elkaar verbonden door intelligente computers. De computer doet het werk van de brugwachters. In 1 controlekamer zijn alle bruggen eventueel te bedienen als het verkeerd zou gaan. In de controlekamers werken max. 4 medewerkers in wisseldienst. Er zijn dus 20 brugwachters afgevloeid.

Het aantal vaste banen zal door reorganisaties  geleidelijk aan steeds minder worden en het aantal ZZPers wordt steeds groter.
Volgens het CBS als volgt :
in 2003 waren dat er 467.000,
in 2016 bijna 900.000
in begin 2020  gegroeid naar 1.200.000.
Zelfstandigen zonder Personeel, waarvan de meeste met moeite het hoofd boven water kunnen houden. De regering heeft niet voor niets een noodpakket aan financiële steunmaatregelen in het leven geroepen aan het begin van de coronacrisis in maart 2020.

Het probleem van de ZZPer is : GEEN WERK IS OOK GEEN INKOMEN.
De financiële onzekerheid is het ergst zeggen veel ZZPers. Je kunt geen plannen maken, geen huis kopen en geen gezin stichten, te dure arbeid ongeschiktheid verzekering.

Hadden wij nu maar een Betaalbaar Basisinkomen gehad in Nederland dan waren alle steunmaatregelen voor een groot gedeelte niet nodig geweest!

HET BETAALBARE BASISINKOMEN IS EEN WONDERMIDDEL VOOR BURGERS, BEDRIJFSLEVEN EN OVERHEID

Het betaalbare Basisinkomen is haalbaar, betaalbaar en noodzakelijk. Maar wat is dan dat Basisinkomen? Een Basisinkomen is een vast netto bedrag per maand dat zonder voorwaarden door de overheid aan alle volwassen Nederlanders vanaf 18 jaar wordt verstrekt. Het is een bedrag waarvan je zonder luxe kunt rondkomen. Het Basisinkomen vervangt alle uitkeringen, aftrekposten en toeslagen.

Mijn toekomstvisie voor Nederland

Sluit de fabriek van uitkeringen, toeslagen en persoonlijke subsidies. Geef iedere Nederlander vanaf 18 jaar een basisinkomen van 1.250 euro netto per maand en een gratis zorgpas van de NGZ, de Nationale Gezondheid Zorg. Uitzondering hierop zijn de gevangenen, die krijgen hiervan 10 % en de rest wordt gebruikt voor de verblijfskosten in de gevangenis.

Ook twee jaar maatschappelijke dienstplicht voor alle Nederlandse jongens en meisjes van af 18 jaar is meer dan wenselijk. Er komen dan ongeveer 200.000 jongelui per jaar beschikbaar die gratis ingezet kunnen worden waar dit volgens Rijk, Provincie en Gemeente het meest noodzakelijk is.

Waar kunnen ze helpen, gelijk een stage lopen en kennis nemen van de Nederlandse normen en waarden?  Bijvoorbeeld in verpleegtehuizen, politie, brandweer, ziekenhuizen, defensie, semie-overheids  instellingen en in noodgevallen het binnenhalen van de oogst. Na deze twee jaar hebben zij het Basisinkomen voor hun verdere leven verdiend. Het staat hen vrij om daarna te gaan studeren, te gaan werken of vrijwilligerswerk te gaan doen. Er hoeft dan ook niet meer geleend te worden om te gaan studeren.

Hoe wordt het Basisinkomen en de gratis zorgpas betaalbaar, zonder een greep te doen in de staatskas?

Door het Basisinkomen zal de kostprijs per productief uur van iedere werkende sterk gaan dalen. Als voorbeeld een modale werknemer die gemiddeld 130 productieve uren per maand werkt. Deze kost het bedrijfsleven 30 euro per productief uur. Als dezelfde persoon een Basisinkomen van 1.250 euro ontvangt, en hij wil daarnaast evenveel netto overhouden als Jan Modaal dan kost hij het bedrijfsleven nog maar 10 euro per productief uur.

DAT GEEFT EEN LOONSOM VOORDEEL VAN 20 EURO PER PRODUCTIEF UUR.

Het bedrijfsleven gaat meer winst maken door de lagere kostprijs per productief uur, en besparing van vele andere kosten gerelateerd met personeel. Deze extra winst vloeit geheel of gedeeltelijk via belastingen weer terug naar de Staat, om een gedeelte van het Basisinkomen en de gratis zorgpas van te betalen.  Het andere gedeelte van de kosten komt van de huidige uitgaven op sociaal gebied die de Staat nu al betaalt. Het kost de Staat dus geen extra uitgaven!

Als het Basisinkomen eenmaal goed is ingevoerd staat niets meer in de weg om alle betaalde arbeid te flexibiliseren.

In theorie kunnen alle werknemers hun arbeid aanbieden via een factuur aan hun opdrachtgever of werkgever. Alle werknemers die er nog over zijn na de komende ontslaggolven gaan dan werken zoals de ZZPer. Liever zou ik willen spreken van een ZPer, een Zelfstandige Professional.

Hun financiële basis is er al en de rest wordt verdiend via een flex-afspraak met een opdrachtgever. De toekomst wordt dan voor alle betaalde arbeid: UURTJE-FACTUURTJE.
Dit systeem is niet nieuw De zelfstandige loodgieter, de huisarts, de advocaat, de specialist en veel bouwvakkers werken al jaren op deze manier.

Laten we even kijken naar  de ZORG

Laten we even kijken naar het zorgenkindje van onze samenleving en dan heb ik het over de ZORG. Er werken globaal 1,2 miljoen mensen in deze bedrijfstak. De totale kosten zijn ongeveer 100 miljard euro. Het aantal ZPers is hier gestegen naar 10% volgens de KvK.

Als het Basisinkomen van 1.250 euro netto per maand en een gratis zorgpas  een feit is geworden dan kunnen de loonkosten in de ZORG ook sterk gaan dalen.

Laten we aannemen dat alle medewerkers in de Zorg als ZPer gaan werken en gemiddeld het modale inkomen verdienen, waarvan het Basisinkomen het grootste inkomensdeel is. Ook hier zijn de loonkosten 20 euro per productief uur lager dan een werknemer in vaste dienst met een modaal inkomen. Als je alle productieve uren op jaarbasis bij elkaar optelt en vermenigvuldigt met de besparing van 20 euro per uur,  kom je op een jaarlijkse loonsombesparing in de ZORG van meer dan 40 miljard euro.  Een hele zorg minder!

Allen die betaalde arbeid verrichten kunnen nu zelf bepalen wanneer zij willen stoppen met werken. De hele discussie over stoppen met werken op 65 jaar of 67 jaar is overbodig geworden.  Zij maken als zelfstandigen zelf wel uit wat zij in hun situatie willen gaan doen. Zij kunnen ook zelf bepalen of zij een aanvullend pensioen willen opbouwen. Ook een AOV, arbeidsongeschiktheid verzekering ligt nu veel meer voor de hand. Beide soorten verzekeringen zullen een aanzienlijk lagere premie vragen, omdat er al een vast basisinkomen aanwezig is. Het is ook makkelijk voor de Zelfstandig Professional om extra personeel in te huren, door de lagere kostprijs  en geen risico’s meer. Hij kan op deze manier een echt bedrijf opbouwen.

Door de lagere kostprijs per productief uur wordt het Nederlandse bedrijfsleven sterk concurrerend met het buitenland, de export kan aanzienlijk gaan stijgen. Nederland wordt door de lagere loonsom en het risicoloos inhuren van capabele ZPers erg aantrekkelijk om buitenlandse bedrijven binnen onze grenzen aan te trekken. Bijvoorbeeld om de uitbreiding van de Tesla fabrieken in Europa te plaatsen in de weilanden van Groningen of Friesland. Daar omheen de toeleveringsbedrijven en de innovatieve startups op automotive gebied. Ook  dit is weer een win-win situatie. Minder koeien geeft minder uitstoot en minder mest. De Tesla fabrieken werken milieu vriendelijk en zorgen voor betaalde arbeid in een gebied dat dat wel kan gebruiken. De schone elektrische auto’s van Tesla zijn voor de komende decennia  wel interessant. Maar de uiteindelijke oplossing voor mobiel transport ligt naar mijn mening in een voortstuwings-techniek op basis van waterstof en brandstofcel in combinatie met een elektromotor. Ook zou Nederland de scheepsbouw en vliegtuigbouw-industrie weer kunnen opbouwen. De maakindustrie waar Nederland groot mee is geworden. De kostprijs op arbeid zal nagenoeg gelijk zal zijn aan die van de goedkope lonen-landen.

Al met al komen we met deze veranderingen in een win-win-win situatie die goed is voor de Burgers, het Bedrijfsleven en de Overheid. De huidige verzorgingsstaat volgens het socialistische ideaal begint te kraken in al zijn voegen en is in de nabije toekomst niet te handhaven, denk aan de drama’s met de toeslagen. Het kapitalistische bedrijfsleven met al zijn opgelegde wettelijke regeltjes, de CAO perikelen en de hoge loonkosten is ook toe aan verandering.

Laten we bruggen slaan en het beste van het kapitalisme en het socialisme nu eens gaan mengen om Nederland op een eenvoudige manier crisisbestendig te maken, met de invoering van het betaalbare Basisinkomen en  de gratis zorgpas.  Iedereen die wil en kan werken is dan ZPer ofwel zelfstandig ondernemer.

Het bedrijfsleven  betaalt een deel van het Basisinkomen en maakt meer winst.
Alle burgers hebben een goede financiële basis en krijgen hun vrijheid terug.
De Overheid wordt kleiner, goedkoper en richt zich op de kerntaken.

Mijn opinie :

HET BASISINKOMEN WORDT HET NIEUWE SOCIALE STELSEL VAN DE 21e EEUW.

Er is al veel geschreven over het Basisinkomen, vaak met een filosofische  benadering.

In 2017 heb ik een boek over dit onderwerp geschreven (Op weg naar een betaalbaar basisinkomen).

Met berekeningen en grafieken heb ik e.e.a. onderbouwd aan de hand van de cijfers van o.a. het CBS en Ministerie van Sociale zaken.
Het eerste wat je hoort als je over een Basisinkomen praat : DAT IS VEEL TE DUUR!
Zie hier waar het op uitkomt:

Globale berekening van de kosten van het Basisinkomen met de cijfers uit 2016:

Jan Modaal werkt gemiddeld 130 uur per maand in loondienst en kost het bedrijfsleven per productief uur:3.900 euro : 130 uur 30,-
Met Basisinkomen:
De ZPer met basisinkomen  van 1.250 euro per maand en een gratis zorgpas kost bij 130 productieve uren per productief uur€ 1.300 :130  uur10,-
Extra winst voor het bedrijfsleven per productief uur20,-
Uitgaande dat er na alle reorganisaties door robotisering van de 9 miljoen banen nog 6 miljoen Nederlanders als ZPer bij het bedrijfsleven werken en een modaal inkomen verdienen dan ziet het kostenplaatje er als volgt uit
Kosten voor de Staat op jaarbasisBasisinkomen  15.000 euro + zorgpas  4.200 euro x 13,6  miljoen260   miljard
Globaal wordt er al betaald aan sociale uitkeringen, subsidies en toeslagen130   miljard
Nog te financieren door het bedrijfsleven130   miljard
Extra winst op arbeid op jaarbasis (loonsombesparing)6 miljoen ZPers x 12 x 130 uur x 20 euro188   miljard
Extra afdracht aan de Staat130 miljard
Extra winst voor het bedrijfsleven, cq tariefsverlaging58   miljard
Extra kosten voor de Staat 000,-

ER IS WEL MOED VOOR NODIG OM DEZE SYSTEMEN TE VERANDEREN . ZOU EEN ZAKENKABINET VOOR DE VOLGENDE REGEERPERIODE EEN OPLOSSING KUNNEN ZIJN ?

Enkele voorbeelden van voordelen bij invoering van het Basisinkomen van 1.250 euro netto per maand en een gratis zorgpas van de Nationale Gezondheid Zorg ( NGZ).

 1. AOWers Samenwonen geeft meer financiële ruimte, geen controles meer.
 2. WWers. Financiële vrijheid, geen sollicitatieplicht meer, komen sneller aan het  werk door lagere loonkosten en risicoloos inhuren. Niet meer in de  Bijstand. Ouderen komen nu ook sneller aan betaald werk.
 3. Bijstand. sSamenwonen en erbij werken wordt niet meer bestraft, maar beloond met meer inkomen. Geen nare controles meer.
 4. M.K.B. Meer omzet, lagere loonkosten en overige personeelskosten. Geen     risico’s  meer met ingehuurd personeel.
 5. Huisvrouwen. Krijgen een eigen zelfstandig inkomen en kunnen nu kiezen tussen (minder) werken en meer tijd voor het gezin (opvoeden).
 6. Mantelzorgers. Worden beloond met een eigen inkomen.
 7. Vrijwilligers. Worden beloond met een eigen inkomen.
 8. ZZPers. Financiële basis, lager tarief voor opdrachtgevers, lager tarief voor   premie AOV en  premie aanvullend pensioen. Meer financiële zekerheid.       Kunnen nu makkelijker een hypotheek afsluiten.
 9. Studenten. Tot 18 jaar gratis verplichte schoolopleiding. Van 18 tot en met 19 jaar  verplichte maatschappelijke dienstverlening Kunnen op 20 jarige      leeftijd met hun studie aanvangen, zonder studieschuld op te bouwen.              Makkelijker een start-up beginnen en uitbouwen.
 10. Artiesten. Krijgen geen subsidie meer maar een Basisinkomen  en een zorgpas.
 11. Chronische zieken. Krijgen Basisinkomen en een zorgpas, geen eigen risico meer. Goedkopere thuishulp.
 12. Overheid. Kleinere overheid, speciaal ministerie van Financiën en Soc. zaken zullen krimpen. lagere loonkosten voor alle medewerkers, alleen         nodig voor de kerntaken. Geen fraude meer met uitkeringen.
 13. Bedrijfsleven. Lagere kostprijs per productief uur. Alle werkenden zijn zelfstandigen en factureren hun productieve uren. Geen risico’s meer met langdurig zieken en afvloeiingsregelingen. Geen gezagsverhouding. Geen     salarisadministratie en HRM kosten. Geen vakbond en CAO. Betere concurrentiepositie t.o.v. het buitenland.

Onze planeet zucht onder de groeidwang van onze economieën en zelf zuchten we onder de stress en burn-out. We werken te hard en we hebben te weinig tijd voor elkaar. Een basisinkomen geeft de burger en onze planeet de rust en de ruimte die we nodig hebben. Het zorgt bovendien voor welvaartsverdeling, velen worden verlost van de constante worsteling om in hun levensonderhoud te voorzien en kunnen hun kwaliteit van leven gaan verbeteren.

Hans de Jongh, gepensioneerd automotive manager
Juni 2020

Hans de Jongh zag het levenslicht in januari 1941 in Den Haag. Na een studieWerktuigbouw en automobieltechniek heeft hij zijn hele werkzame leven  doorgebracht in de automobielbranche. Van automonteur tot directeur.
Zie een recensie op deze website van zijn boek Op weg naar een betaalbaar basisinkomen.
In zijn boek staat ook een hoofdstuk over veranderingen die volgens hem noodzakelijk zijn om Nederland toekomst bestendig te maken en een
win-win-win situatie te creëren voor Burgers-Bedrijfsleven en Overheid.
Er is een PDF met de belangrijkst punten beschikbaar.

Je kunt Hans de Jongh mailen via tihan(apestaart)kpnmail.nl.