De SP verwart nog steeds het basisinkomen met bijstand

toekomst-spWanneer je aan de SP een e-mail stuurt dat gaat over het Onvoorwaardelijk Basisinkomen, dan sturen de medewerkers van de SP een standaard antwoord terug waarin zij niet geheel door hebben wat het OBi is:

Hartelijk dank voor uw email aan de SP Tweede Kamerfractie. De SP is een groot voorstander van een basisinkomen (sociaal minimum), het recht op een sociaal vangnet. De SP pleit er daarom al jaren voor om de bijstandsnorm (het basisinkomen) te verhogen. De SP krijgt dagelijks verhalen en mails te horen van mensen die in Nederland in armoede moeten leven. Het overgrote deel van de mensen in armoede moet leven van een uitkering (bijstand of UWV uitkering). Het zijn deze verhalen die laten zien dat de Nederlandse uitkeringen geen luxevoorziening zijn. Armoede in Nederland is een groot probleem. Voor velen is het helaas geen keuze, want zij hebben te maken met problemen rondom schulden of verslaving, of kampen met gezondheidsproblemen. Normaal werk is vaak geen optie, zolang de problemen in hun persoonlijke omgeving niet worden aangepakt. Rechtse partijen weigeren om de uitkering te verhogen. Armoede zou mensen zogenaamd aan het werk dwingen. We zien nu dat dit niet werkt, de problemen worden alleen maar groter.

De SP pleit er daarom al jaren voor om de bijstandsnorm (het basisinkomen) te verhogen. Deze is namelijk structureel te laag. Hierdoor wordt het voor mensen heel moeilijk om alleen al de vaste lasten te betalen. Mensen worden daardoor ook afhankelijk van bijvoorbeeld de voedselbank. De SP pleit voor een verhoging, zodat mensen op een normale manier de vaste lasten kunnen betalen en de alsmaar stijgende prijzen voor huur, energie, zorg, boodschappen gewoon kunnen betalen. Door een verhoging van het sociaal minimum zijn mensen ook niet meer aangewezen op allerlei potjes en loketten voor armoederegelingen en toeslagen. De SP is er een voorstander voor om mensen te laten participeren in de maatschappij. Dat kan via regulier werk, maar ook via vrijwilligerswerk en werkervaringsplaatsen. Mensen komen daar inderdaad verder mee in het leven en het heeft een grote maatschappelijke waarde.

Vriendelijke groet,
Tjitske Siderius
Medewerker SP Tweede Kamerfractie

Met vriendelijke groet,
Rudolf van Brederode
Medewerker SP Tweede Kamerfractie

 

Oorspronkelijk e-mailbericht:————————maart 2013

Heeft de SP een standpunt over het basisinkomen. Het recht van eenieder die geboren is op het verkrijgen van primaire levensbehoeften.
Iedere burger vanaf bijvoorbeeld 18 jaar krijgt een basisinkomen op grond waarvan hij/zij kan wonen, zich kan kleden en voeden. Alle overige behoeften zullen betaald moeten worden uit inkomsten uit arbeid. Geen bijstand meer, etc, etc. Dat komt tegemoet aan het onvervreemdbaar recht van iedereen die geboren is op deze aarde. Het scheelt een hoop kosten van huidige uitvoeringsinstanties en voorkomt vernederdende situaties voor veel burgers bij loketten. Daarnaast wordt het ouderschap of meer nog het moederschap, zij het minimaal, beloond voor het zo belangrijke werk om op te voeden van toekomstige generaties. Vrijwilligerswerk wordt een stuk aantrekkelijker gemaakt en de motivatie om bij te dragen aan maatschappelijke ontwikkelingen krijgt een vrije kans. Mensen willen nu eenmaal verder komen in het leven en daarmee wordt een bijdrage aan de samenleving geleverd.

Willem Gielingh

Oorspronkelijk e-mailbericht:———————— september 2013

Geachte politici,

Steeds meer aanwijzingen duiden erop dat het Onvoorwaardelijk Basisinkomen een probaat middel zal zijn om uit de economische crisis te geraken. Toename van de koopkracht blijkt namelijk – zoals te verwachten was – de economie aanmerkelijk te stimuleren.

Uit een artikel in het AD van dinsdag 10-09-2013 blijkt dat de Belgen het economisch beter doen dan wij. “Jaren geen regering, dat heeft geholpen” grinnikte de Belgische ING-econoom Carsten Brzeski. Ze konden geen regering vormen dus zijn er tussen medio 2010 t/m 2011 geen grote bezuinigingen geweest. Waar Nederlanders in de crisis verarmden, zo blijkt uit een nieuwe studie van het CBS, werden Belgen en Duitsers rijker.

Minder bezuinigen dus. “Beter geen regering dus dan een regering die krachtdadig de economie kapot bezuinigt”, concludeerde ook de Amerikaanse econoom Paul Krugman dit voorjaar al. “Eigenlijk zouden de lonen een paar jaar lang elk jaar 3 tot 4% moeten stijgen”, meent econoom Robin Fransman, adjunct-directeur van het Holland Financial Centre. “Dat is goed voor iedereen”.

Nederlandse consumenten geven sinds 2008 4,4% minder uit, Belgen en Duitsers ruim 3% meer! Waar in Nederland sinds 2008 de economie 2,5% kromp is hij in België 1% en in Duitsland 2,5% gegroeid.

De meest verrassende succesfactor van België en Duitsland waar het CBS op wijst wordt genoemd  de lonen. Die gaan in België jaarlijks rond 2% omhoog; in Duitsland bedragen de loonsverhogingen thans 3 tot 5%. In Nederland zijn de bedrijven sinds 2010 juist zeer zuinig en de overheid verhoogt de salarissen helemaal niet. Alleen in Griekenland en op Cyprus bleven de lonen verder achter dan in Nederland.

Mag het dan verbazen dat er armoede heerst in dit land en de Kinderrechtenmonitor concludeert dat de kinderen de rekening van de crisis betalen. Ook ons land moet zich houden aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.  Artikel 25 daarvan bepaalt in lid 1: “Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin..” en in het 2e lid: “Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen ….zullen dezelfde sociale bescherming genieten.”

Het Nederlandse beleid heeft de afgelopen jaren duidelijk gefaald en het is hoog tijd dat er spijkers met koppen worden geslagen. Welke politieke partijen nemen het voortouw bij het invoeren van de meest simpele, eerlijke en doeltreffende maatregel: Een Onvoorwaardelijk Basisinkomen voor Iedereen?

Met vriendelijke groet,

Joop Böhm