Europees Burgerinitiatief voor Basisinkomen

Persbericht

Beste Journalisten en Nieuwsgebruikers,

Start onvoorwaardelijke basisinkomens (UBI) in de hele EU

Op 25 september 2020 is begonnen met het inzamelen van steunbetuigingen voor een nieuw Europees burgerinitiatief voor Unconditional Basic Income (UBI) met als uiteindelijk doel het creëren van een onvoorwaardelijk basisinkomen in de hele Europese Unie in alle 27 lidstaten

In het bijzonder roept het initiatief de Europese Commissie op om bij de bevoegde instellingen haar voorstel voor de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen in te dienen, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden die door de Verdragen aan de EU zijn toegekend.

De ondertekenaars zijn alleen voorstander van het opstarten van het introductieproces, maar schrijven de Commissie niet precies voor hoe de implementatie van het basisinkomen moet plaatsvinden.

Als een burgerinitiatief minstens een miljoen handtekeningen in de termijn van 1 jaar ontvangt en in zeven of meer EU-landen het aantal supporters het nationale quotum overschrijdt, moet de Europese Commissie het initiatief ondersteunen. De Commissie kan vervolgens aan de Raad van de Europese Unie voorstellen een ontwerp-basisinkomen op te stellen en globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en van de Unie en daarover verslag uitbrengen aan de Europese Raad. Afhankelijk van de standpunten van de Raad kan de Raad aanbevelingen over algemene richtsnoeren aannemen.

Met ongeveer 7% van de wereldbevolking wordt het Europees burgerinitiatief beschouwd als de grootste UBI-campagne ooit ter wereld. Het vindt plaats in de 27 EU-lidstaten, die 24 verschillende officiële talen hebben (naast meer dan 60 inheemse talen) en is gericht op ongeveer 450 miljoen mensen.

Dit is het tweede pan-Europese burgerinitiatief inzake basisinkomen. De eerste vond plaats tussen 2013 en 2014 , toen het meer dan 285.000 handtekeningen ontving. Op dat moment werd de doelstelling niet gehaald, maar zes landen – Bulgarije, Slovenië, Kroatië, België, Nederland en Estland – bereikten hun handtekeningquota en Hongarije kwam er relatief dichtbij. Volgens activisten zou het nieuwe initiatief veel succesvoller kunnen blijken te zijn dan een miljoen handtekeningen, aangezien het bewustzijn van het basisinkomen is toegenomen en het netwerk van woordvoerders zich uitbreidt.

Het “onvoorwaardelijk basisinkomen in de hele EU” is een van de eerste Europese burgerinitiatieven die gebruikmaakt van een nieuw systeem voor het verzamelen van steunbetuigingen. Steun voor het initiatief kan in sommige landen onder meer worden ingegeven met behulp van elektronische identificatiemiddelen, zoals een identiteitskaart.

De introductie van een onvoorwaardelijk basisinkomen, zoals vermeld in het initiatief, garandeert iedereen van levensonderhoud en de mogelijkheid om deel te nemen aan de samenleving als onderdeel van economisch beleid en vermindert regionale ongelijkheden om de economische, sociale en territoriale samenhang van de Europese Unie te versterken.

De algemene beginselen van onvoorwaardelijk basisinkomen, namelijk onvoorwaardelijkheid, universaliteit, individualiteit en toereikendheid voor waardigheid, worden uiteengezet in de bijlage bij het document, evenals de bepalingen van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en andere verdragen die de invoering van het basisinkomen helpen uitvoeren. Andere kwesties, zoals het maken van de beste keuzes uit de vele mogelijke financieringsmethoden of de bevoegdheidsverdeling tussen de Europese Unie en de lidstaten over de details van de uitvoering van het basisinkomen, zullen onderwerp van verder debat blijven, vooral in de EU-instellingen.

Zoals gedefinieerd in de bijlage, is een onvoorwaardelijk basisinkomen, als een mensenrecht en een uitkering, niet onderworpen aan enige voorwaarde, of het nu gaat om een verplichting om betaald werk te verrichten, om bereid te zijn om te werken, om een taakstraf te vervullen of om gendersensitief te handelen.

Universaliteit betekent dat het basisinkomen aan iedereen wordt betaald, ongeacht iemands middelen, leeftijd, afkomst, sociale status of enige andere indicator. Individueel betekent dat het basisinkomen in ieder geval alleen aan individuen wordt betaald, ongeacht hun burgerlijke staat, en niet aan gezinnen of andere instellingen als geheel.

Een bedrag dat de relatieve armoedegrens overschrijdt, wat overeenkomt met ten minste 60% van het mediane netto-inkomen van de bevolking van het land, wordt over het algemeen voldoende geacht voor een onvoorwaardelijk basisinkomen. De auteurs van het initiatief zijn echter van mening dat, aangezien landen met een lagere levensstandaard een lager mediaan inkomen hebben (lagere koopkracht), er rekening moet worden gehouden met andere benchmarks, zoals de kosten van een pakket goederen en diensten.

Europees burgerinitiatief: https://eci-ubi.eu

========================================
voor meer informatie: eci-netherlands[apestaartje}eci-ubi.eu