Een handreiking voor het voeren van de discussie bij de komende FNV avonden

Tussen 17 november en 4 december 2015 organiseert de FNV afd. UG (uitkeringsgerechtigden) op 18 plaatsen in Nederland informatie/discussie bijeenkomsten over het basisinkomen, onder de noemer:

Een eerlijke(r) verdeling van werk en inkomen!  

Is het basisinkomen een goed middel om dat te bewerkstelligen?  

Of is het middel erger dan de kwaal?

Aanmelden via ugowelkom@bg.fnv.nl met naam, adres en mailgegevens en naar welke plaats je wil gaan
(zie voor de data en plaatsen helemaal onderaan) 

Een eerlijke(r) verdeling van werk en inkomen!

Werk en inkomen[i] is zo’n thema dat je aardig wat hoofdbrekens kan bezorgen.
Zij hangen ongetwijfeld samen. Zijn zij echter een op een aan elkaar gekoppeld?
Horen zij een op een aan elkaar gekoppeld te zijn?

De dagelijkse werkelijkheid laat wat anders zien. Van het percentage wil ik afwezen. Een groot deel van het werk in de wereld wordt niet verricht in loondienst. Een groot deel wordt zelfs verricht zonder dat daar een financiële vergoeding tegen over staat.

Waar gaat het nu om tijdens deze bijeenkomsten?

Om een eerlijker verdeling van werk?

Of om een eerlijker verdeling van inkomen?

Het gaat natuurlijk om een eerlijker verdeling van loondienst.

Laat loondienst zich wel anders regelen dan door het vrije spel op de markt van vraag en aanbod?

Is de manier waarop thans geprobeerd wordt dit te regelen met behulp van bijvoorbeeld de participatiewet niet een afkeurenswaardige manier van in het leven roepen van flutbanen? Het dwingen van mensen om dingen te doen waarvoor zij niet in de wieg voelen gelegd?

Is in de laatste dertig/veertig jaar niet duidelijk geworden dat alle maatregelen die geprobeerd werden geen succes hadden? (Rutger Bregmans e.a.)

Is het niet zo dat in de laatste jaren de werkeloosheid min of meer constant hoog is gebleven?

 Werkeloosheid 2004 - 2016              Bijstand 2004-2014
Beiden van de CBS website.

Is het basisinkomen een goed middel om dat te bewerkstelligen? 

Door invoering van de meest ideale/complete/volwaardige vorm van het basisinkomen zoals dit door de VBi, UBIE en BIEN wordt voorgestaan (Iedereen, individueel, onvoorwaardelijk,hoog genoeg) zouden verschillende doelen zeker worden bereikt, namelijk:

 1. Alle mensen die minder inkomsten hebben dan het basisinkomen hoog zou zijn zouden er op vooruitgaan.
 2. De armoede(val) zou in principe de “wereld” uit zijn geholpen
 3. De druk die iedereen in deze samenleving ervaart onder invloed van de “ratrace” hoeft niet meer voor iedereen vanzelfsprekend te blijven

Nu is er met betrekking tot vrijwel alle criteria die de VBi c.s. aan het basisinkomen verbind nogal wat te steggelen. Nog lang niet iedereen is het met elkaar eens hoe deze in de praktijk waar gemaakt kunnen worden. Mede hierdoor staan verschillende mogelijkheden tot onvoorwaardelijke basisvoorzieningen ter discussie.

Zoals iedereen weet wordt er in veel gemeenten gesproken over een experiment met een onvoorwaardelijke bijstand. Ook hiervoor geldt dat de armoedeval zou verdwijnen voor die mensen die het krijgen.

Zou dit de manier worden waarop onvoorwaardelijke basisvoorzieningen gerealiseerd zouden kunnen gaan worden, dan vallen er nog veel mensen buiten deze boot. Er zijn immers ook mensen die werken en toch niet genoeg verdienen om van te kunnen leven. Onduidelijk is of mensen die nu niet in aanmerking komen voor “de” bijstand omdat zij niet werk zoekende zijn ervoor in aanmerking zouden komen. Als dit niet het geval is zou een van de positief effecten van het ideale basisinkomen in ieder geval verloren gaan, namelijk dat mensen – door het hebben van minder geldzorgen door het basisinkomen dat zij krijgen – zich in ieder geval niet om financiële redenen bezwaard hoeven te voelen om vrijwilligerswerk te gaan doen in welke vorm dan ook, of te studeren of wat zij op een bepaald moment dan ook nodig vinden.

Ook verwachten we dat na invoering van het ideale basisinkomen meer mensen parttime of in ieder geval minder uren per week zullen gaan werken dn nu het geval is en dat daardoor meer arbeidsuren/-plaatsen voor anderen vrij zullen komen.

Op deze manier verwachten wij, zal de invoering van het ideale basisinkomen bijdragen aan een betere verdeling van werk, zowel voor wat betreft de verhouding werk in loondienst als op eigen initiatief, als voor wat betreft het aantal arbeidsplaatsen dat in loondienst zal vrijkomen.

Of is het middel erger dan de kwaal?

Waar is men bang voor?

De meest gehoorde tegenwerpingen zijn:

 1. Dat is niet te betalen! Of: Wie moet dat dan betalen?/Hoe gaan we dat betalen?
 2. Niemand gaat meer werken
 3. De sociale samenhang wordt verstoord

Vrijwel alle voordelen als nadelen die aangevoerd worden als gevolg van de invoering van het basisinkomen berusten op aannames.

De enige vaststaande gevolgen zijn de eerder genoemde drie.

Voor wat betreft de financieringsmogelijkheid zal verwezen moeten worden naar een commissie van deskundigen die de herziening van het belastingstelsel die ervoor nodig is uit gaan werken.

Voor wat betreft de vrees dat niemand meer zal gaan werken of in ieder geval niemand het “vuile” werk meer zal willen doen, moet verwezen worden naar de hervorming van het “loongebouw waarin wij leven”. Te verwachten is inderdaad dat mensen die nu onderbetaald worden zullen eisen beter loon naar werken te ontvangen. Naar mijn verwachting zal er een reeks aan loononderhandelingen het gevolg zijn, waarin het loongebouw zal worden verbouwd tot een dan adequate hopelijk gebaseerd op een rechtvaardige prijs voor alles en iedereen. Hier ligt volgens mij een taak voor de vakbeweging in de ontwikkeling naar de realisatie van het basisinkomen toe.

Voor wat betreft het verlies aan sociale samenhang mag verwezen worden naar de resultaten van verschillende experimenten met vormen van het basisinkomen in India, Namibië, Oeganda, Canada en andere plaatsen (zie o.a. Rutger Bregman).

Zowel sociologisch, als medisch en criminologisch onderzoek hebben uitgewezen dat grotere inkomens en vermogens verschillen in een samenleving hand in hand gaan met een toename van problemen op medisch, criminologisch als sociologisch gebied. Verwacht mag worden dat door een gedeeltelijke nivellering zoals met het basisinkomen zal worden bereikt een verbetering in deze opzichten te zien zal zijn.

Werken en het sociale contact dat ook met werken samengaat is een levensnoodzaak voor de mens. Wie eenzaam is verpietert.

Mensen die noodgedwongen ontslagen worden vinden het ergst dat zij geen bijdrage meer kunnen leveren.

Het basisinkomen is nog nergens gerealiseerd en zal ook niet van de ene op de andere dag gerealiseerd kunnen worden. Het zal met vallen en opstaan gaan. Steeds beter. De aannames kunnen slechts worden geverifieerd of geloochenstraft door het doen van experimenten. Ook bij het tot stand brengen hiervan kan de vakbeweging een rol spelen. Sommige aannames kunnen pas op de lange duur worden geverifieerd/geloochenstraft als iedereen een basisinkomen heeft.

Praat mee op een van de bijeenkomsten in uw regio. Je kunt je hiervoor aanmelden voor de informatie & discussiebijeenkomsten over het basisinkomen najaar 2015 via ugowelkom@bg.fnv.nl met je naam, adres en mailgegevens en naar welke plaats je wil gaan (Rotterdam maandagmiddag 23 november).

Organisatie: FNV uitkeringsgerechtigden

Bijeenkomsten FNV Basisinkomen worden gehouden in/op:

 • Groningen dinsdagmiddag 17 nov
 • Roosendaal dinsdagmiddag 17 nov
 • Tilburg dinsdagmiddag 17 nov
 • Amsterdam, do.19 november,
 • FNV, Radarweg 60, 1043 NT Amsterdam
 • Goes, vr.20 november,
  Hotel Terminus, Stationsplein1 4461 HP Goes
 • Rotterdam, ma.23 november,
  Zalencentrum van Grand Café Rustburcht, Strevelsweg 744-746, 3083 AT Rotterdam
 • Den Bosch, ma.23 november,
  Zalencentrum De Helftheuvel, Helftheuvelpassage 115 5224 AC Den Bosch
 • Leeuwarden, di.24 november,
  Tivoli, Huizumerlaan, 57-59, 8934 BG Leeuwarden
 • Zwolle, di.24 november,
  Nieuwe Buiten Sociëteit, Stationsplein 1 8011CW Zwolle
 • Urmond (L), wo.25 november,
  Hotel Stein-Urmond (Van der Valk), Mauritslaan 65 6129 EL Urmond
 • Hengelo (O), do.26 november,
  Hampshire City Hotel, B.P. Hofstedestraat 50, 7551DG Hengelo
 • Alkmaar, do.26 november,
  FNV, Noorderkader 2E, 1823 CJ Alkmaar
 • Leiden, vr.27 november,
  Golden Tulip Leiden Centre, Schipholweg 3 2316 XB Leiden
 • Nijmegen, ma.30 november,
  Goffertstadion Nijmegen, Stadionplein 1 6532 AJ Nijmegen
 • Eindhoven, di.1 december,
  Hotel Eindhoven (Van der Valk), Aalsterweg 322 5644 RL Eindhoven
 • Emmen, di.1 december,
  De Marke, Statenweg 107, 7824 CW Emmen
 • Nieuwegein, wo.3 december,
  ’t Veerhuijs, Nijemonde 4 Nieuwegein
 • Venlo, vr.4 december,
  Hotel Van der Valk, Nijmeegseweg 90 5916 PT Venlo

De uitkomst van deze discussiebijeenkomsten komen in een notitie aan de sectorraad van FNV Uitkeringsgerechtigden. Daarna wordt het verder in FNV-verband in ter discussie of besluitvorming.

[i]
Werk               = arbeid = inspanning verrichten (in sommige talen slavernij)
= het verrichten van een taak
= bezigheid als bron van inkomsten

Werken           = werk doen, bezig zijn iets te doen
=  een taak, beroep of bedrijf uitoefenen als bron van inkomsten

Arbeid             = inspanning van lichamelijke en/of geestelijke krachten om iets tot stand te brengen
= inspanning verrichten (in sommige talen slavernij)

Inkomen          = de hele som die iemand in geld of geldswaarde geniet als opbrengst van vermogen, onderneming of arbeid.

Loon                = geldelijke vergoeding voor in diensverband verrichtte arbeid = salaris

Dienen            = geschikt/dienstig zijn, functie vervullen

Dienst             = het dienen

Loondienst      = het werken voor iemand tegen een bepaald loon

= een dienst , waar je een geldelijke vergoeding voor krijgt

Emancipatie     = de bevrijding van het drukkende gezag van maatschappelijke belemmeringen, conventies en wat niet al, zoals:

 1. De ratrace die de samenleving geworden is
 2. De macht van het geld
 3. De zuigkracht van de reclame
 4. Afhankelijke positie ten opzichte van werkgever, echtgeno(o)t(e), praktijkvreemde politici, praktijkvreemde ambtenaren, ouders eventueel
 5. carrièredwang
 6. het recht van de sterkste