Een nieuw pensioenstelsel vóór Prinsjesdag?

transparant

transparant

 

 

Iedereen, die inkomstenbelasting heeft betaald, zou een staatspensioen moeten krijgen, betoogt Joop Bohm. Volgens hem zijn de voordelen ervan net zo simpel, eerlijk en transparant als het ook door hem gewenste universele basisinkomen.

 

 

 

 

In dagblad Trouw schreef Jelle Brandsma een artikel waarin hij stelt dat het nieuwe pensioenstelsel voor Prinsjesdag rond moet zijn. Maar er zijn nog 7 hobbels te nemen. “Een deel van de gepensioneerden krijgt al een lagere uitkering en meer van dergelijk onheil dreigt”, aldus beschrijft hij de druk om overeenstemming te bereiken.

Maar is het wel tot hem doorgedrongen dat niet alleen een lager pensioenbedrag, maar ook een pensioen waarbij geen rekening is gehouden met de geldontwaarding, al een lagere uitkering betekent? Gepensioneerden hebben, doordat de pensioenen al vele jaren niet zijn geïndexeerd, enorm aan koopkracht ingeboet.

De zeven hobbels, die hij beschrijft, maken duidelijk hoezeer het pensioenprobleem de beleidshervormers boven het hoofd is gegroeid. Het is tijd voor een simpele oplossing die transparant is en een einde maakt aan de onvolkomenheden van het oude stelsel. Met een Universeel Staatspensioen (USP) als aanvulling op een Universeel Basisinkomen (UBI) kan met een schone lei worden begonnen. De rechten en plichten die uit het oude stelsel voortvloeien kunnen dan door de Pensioenfondsen aan het Rijk worden overgedragen.

Een USP biedt iedereen, die inkomstenbelasting (IB) heeft betaald, na het bereiken van een zekere leeftijd een staatspensioen dat op die IB is gebaseerd.

Voordelen:

  • simpel en eerlijk (transparant en rechtvaardig);
  • bespaart bureaucratie (dus voordelig);
  • geldt voor alle burgers (dus ook voor ondernemers en zzp’ers);
  • geen fonds nodig dat beheerd moet worden (het geld kan niet geroofd worden);
  • zaait geen tweespalt tussen jong en oud (zou nu ook niet moeten kunnen);
  • kan gekoppeld worden aan het BBP (fluctueert met de welvaart).

 

Wie recht heeft op een staatspensioen is zonder meer duidelijk: Iedereen die inkomstenbelasting heeft betaald. Bij het invoeren van een Universeel Basisinkomen ligt dat moeilijker. Men zal de vraag moeten stellen aan welke eisen de ontvanger moet voldoen.

  • Moet men (alleen) de Nederlandse nationaliteit hebben?
  • Moet men beschikken over een Burgerservicenummer (BSN)?
  • Moet men gedurende een bepaalde tijd als inwoner geregistreerd staan?

 

Dat zal duidelijk moeten zijn alvorens men met een UBI een eind kan maken aan de arbeidsdwang, de ernstigste schending van de mensenrechten sedert de afschaffing van de slavernij!

Joop Böhm
Amersfoort, 24 augustus 2018

Foto: Voormalig Indisch Pensioenfonds van Koloniale Landsdienaren te ’s Gravenhage, aanzicht gebrandschilderd glas-in-lood in trappenhuis. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.