EU-Commissie dringt aan op sociaal investeringspakket voor groei en cohesie

eu-commissie-logo_nlDe Commissie wil dat de EU-landen meer nadruk leggen op sociale investeringen. Sociale investeringen verhogen de capaciteiten van mensen en versterken hun rol in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Dat is niet alleen goed voor de portemonnee van de mensen zelf, maar ook voor de economie van de EU. Die komt daardoor sterker, samenhangender en concurrerender uit de crisis.

WAT IS HET PROBLEEM?

 • We zitten in een economische crisis: Werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting hebben recordhoogtes bereikt, mensen worden uitgesloten van de arbeidsmarkt en de samenleving, en de overheidsuitgaven staan onder druk. De EU wilde het aantal mensen dat in armoede of sociale uitsluiting leeft tegen 2020 met minstens 20 miljoen hebben verlaagd. Die doelstelling komt nu in gevaar.
 • De bevolkingssamenstelling verandert: Er zijn steeds minder mensen in Europa in de werkende leeftijd en het aantal ouderen neemt verhoudingsgewijs toe. De nationale overheden zoeken naar manieren om de sociale zekerheid op langere termijn op peil te houden.

WAT IS HET SOCIAAL INVESTERINGSPAKKET?

 • Efficiënter omspringen met de beschikbare middelen zodat de sociale zekerheid ook op langere termijn op peil kan blijven. Uitkeringen en diensten moeten daarom beter worden afgestemd en ook aan voorwaarden worden gekoppeld (bijvoorbeeld een verplichte opleiding).
 • Investeren in individuele vaardigheden en capaciteiten om de mensen meer kans te bieden op maatschappelijke integratie en terugkeer op de arbeidsmarkt. Voorbeelden hiervan zijn onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorg, cursussen, begeleiding van werkzoekenden en revalidatie.
 • De sociale zekerheid beter afstemmen op de behoeften van mensen in een moeilijke fase in hun leven. Vroeg investeren kan hun later veel ellende besparen. Mensen voorbereiden op moeilijke periodes in hun leven is beter dan de problemen voor hen op te lossen. Investeren in kinderen en jongeren is daarom erg belangrijk.

WIE HEEFT HIER BAAT BIJ EN WAAROM?
Sociaal investeren heeft voordelen voor:

 • kinderen en jongeren – op tijd ingrijpen voorkomt dat kinderen van kansarmen ook weinig kansen krijgen
 • werkzoekenden en potentiële werkzoekenden – geïntegreerde en laagdrempelige hulp bij het zoeken naar werk
 • vrouwen – betere kansen en minder belemmeringen op de arbeidsmarkt
 • ouderen – meer mogelijkheden om mee te tellen in de samenleving en langer aan de slag te blijven
 • gehandicapten – meer mogelijkheden om zelfstandig te wonen en aanpassing van de werkplek
 • daklozen – een grotere kans op reïntegratie en werk
 • werkgevers – een grotere, gezondere en beter gekwalificeerde beroepsbevolking
 • de samenleving als geheel – de hogere productiviteit, betere werkgelegenheid, betere gezondheid en maatschappelijke integratie zijn goed voor de groei en verlagen de druk op de sociale zekerheid

WAAROM MOET JUIST DE EU MAATREGELEN NEMEN?

 • Sociale zekerheid en volksgezondheid zijn taken van de nationale overheden. Maar de crisis maakt duidelijk dat de EU-economieën sterk van elkaar afhankelijk zijn.
 • De EU geeft financiële steun aan de EU-landen om de noodzakelijke hervormingen door te voeren, vooral via het Europees Sociaal Fonds.

WAT GAAT ER VERANDEREN?

 • Meer nadruk op beleid dat de capaciteiten en vaardigheden van mensen verbetert en belemmeringen voor het vinden van werk uit de weg ruimt
 • Doeltreffender en efficiënter gebruik van middelen zodat de sociale zekerheid ook op langere termijn op peil kan blijven
 • Beter resultaten, zodat de productiviteit, inzetbaarheid en gezondheid van mensen verbetert en zij niet langer arm of aan de rand van de samenleving blijven en een redelijke levensstandaard bereiken

WANNEER WORDEN DE MAATREGELEN VAN KRACHT?

De EU dringt er bij de nationale overheden op aan om de beleidsrichtsnoeren van het sociaal investeringspakket zo snel mogelijk op te volgen.

Pakket sociale investeringen

HOE?

 • De uitgaven effectiever en efficiënter maken om een adequate en duurzame sociale bescherming te garanderen. Dit kan worden bereikt door middel van vereenvoudiging van het beheer van de uitkeringen en diensten, gericht verbetering en voorwaardelijk maken(door deel te nemen aan opleidingen, bijvoorbeeld).
 • Investeren in de vaardigheden van mensen en capaciteiten door mensen mogelijkheden te geven te integreren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Voorbeelden hiervan zijn onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorg, opleiding, hulp bij het ​​zoeken naar werk  en revalidatie.
 • Ervoor zorgen dat stelsels van sociale bescherming aansluiten bij de  behoeften van mensen  op kritieke momenten in hun leven. Dit betekent  zo vroeg mogelijk investeren om ontberingen te voorkomen die later kunnen ontstaan en mensen ‘voorbereiding’ tegen de risico’s van het leven in plaats van alleen maar te ‘repareren’. Investeren in kinderen en jongeren is daarom van belang.

WAAROM?

 • De economische crisis – Werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting hebben niveaus van record hoogten bereikt, waardoor mensen buiten de arbeidsmarkt en de samenleving worden geplaatst, terwijl de overheidsbegrotingen onder druk staan. Dit bedreigt de verwezenlijking van de EU-doelstelling om minstens 20 miljoen mensen uit de armoede en sociale uitsluiting te halen in 2020.
 • Demografische veranderingen – De grootte van de beroepsbevolking in Europa krimpt, terwijl het aandeel ouderen toeneemt. EU-regeringen zijn op zoek naar manieren om een duurzame en adequate stelsels voor sociale bescherming te waarborgen. (zoals basisinkomen, red.)

De EU zal zorgen voor financiële steun voor EU-landen om de vereiste hervormingen mogelijk te maken, in het bijzonder door het Europees Sociaal Fonds.

MEER