Financieel jaarverslag Vereniging Basisinkomen 2016

Financieel jaarverslag 2016

In de bijlage vindt u de belangrijkste gegevens over de financiën van de vereniging.

Ten eerste is dat de balans van de vereniging die inzage geeft in de stand van het vermogen van de vereniging aan het begin- en aan het eind van het afgelopen jaar. Verder is dat de exploitatierekening waaruit blijkt welke inkomsten en uitgaven de vereniging afgelopen jaar kende.

Daarnaast zijn opgenomen overzichten van de openstaande vorderingen en van de kortlopende schulden/verplichtingen van de vereniging.

Op de balans is te zien dat we aan het eind van 2016 twee bankrekeningen hadden. De eerste bij ING en de tweede bij Triodos. De bedoeling is dat het komende jaar afscheid wordt genomen van de bankrekening bij ING. Verder is te zien dat het vermogen van de vereniging dit jaar is toegenomen met ca € 2000.

Op de exploitatierekening is te zien dat vergeleken met de begroting zoals die is opgesteld voor 2016, de vereniging er grosso modo redelijk in geslaagd is om qua uitgaven in de buurt van de begroting te blijven. De tegenvaller zit in het achterblijven van de ontvangen contributie t.o.v. de begroting.

Meerdere kascommissies hebben de afgelopen jaren al geconstateerd dat het als vereniging lastig is om een begroting te maken voor de te ontvangen contributie. Afgelopen jaar heeft het bestuur daarom de contributie al gestandaardiseerd op € 36,- per jaar en € 12,- voor leden met een minimuminkomen. Een ander issue is dat er door de vereniging niet gefactureerd wordt, maar dat er de afgelopen jaren alleen gewerkt werd met algemene oproepen aan de leden. Dit jaar zijn leden ook meer persoonlijk benaderd met een herinneringsverzoek om te betalen, soms gevolgd door een tweede herinnering. Daarmee is uiteindelijk toch nog een paar duizend euro ontvangen. Voor komend jaar gaan we dit beleid strakker doorzetten en gaan we leden royeren die herhaald geen contributie betalen.

Ook afgelopen jaar is er weer veel gedoneerd door het bestuur. Dit is vaak noodzakelijk om de gemaakte reiskosten van het bestuur te kunnen vergoeden. Ook daar hebben meerdere kascommissies al opmerkingen over gemaakt. Tot op heden hebben we nog geen pasklare oplossingen hiervoor.

Er is afgelopen jaar prudent omgegaan met de ingestelde budgetten voor de basisteams. We willen dit graag ook in 2017 continueren.

Ik heb in juli van het afgelopen jaar de functie van penningmeester overgenomen van John van de Bosch. Ook komend jaar wil ik me weer inzetten voor de vereniging.

Voor eventuele vragen over dit jaaroverzicht graag een mail naar penningmeester@martenk.sg-host.com

13-04-2017 – Marten Kramer – Penningmeester