Over de financiering van een film en het innen van de contributie

Beste leden, het bestuur heeft besloten in gesprek te gaan met een regisseur over het opstellen van een script voor een korte film over het basisinkomen.
Om de financiering te vergemakkelijken willen we leden en belangstellenden vragen mee te doen met de financiering ervan. De precieze condities moeten nog worden bepaald en meer details over het betrekken van andere leden bij het opstellen van het script volgen nog in een latere nieuwsbrief. Maar doneren kan nu natuurlijk al wel. Zie webwinkel

Contributies

Naar aanleiding van de oproep en de verstuurde herinnering voor het betalen van de contributie van 2016 zijn veel reacties binnengekomen bij het bestuur waarvoor dank.
De vereniging rekent erop dat alle leden naar draagkracht bijdragen met hun contributie.
Sommige leden beroepen zich op het feit dat ze veel tijd investeren ( of hebben geïnvesteerd) in de vereniging en deze keer niet betalen of nu niet bij machte zijn te betalen.
Ook al heeft bet bestuur statutair het recht om op individueel niveau af te wijken en mensen te ontheffen van betaling, toch heeft het bestuur besloten dat niet te willen doen. Het leidt namelijk altijd tot lastige discussies en kost ook weer extra tijd. Juist voor de mensen die het financieel (even) zwaar hebben heeft de vereniging een minimum tarief van € 1 per maand ingesteld.

Zorgelijk is nog dat veel leden in het geheel nog niet gereageerd hebben op de oproep om hun contributie te betalen over 2016. Graag wil ik ze langs deze weg verzoeken om dat alsnog te doen.

Ik wens jouw en je dierbaren weer een jaar met veel nieuwe ontwikkelingen bij het basisinkomen.

Marten Kramer
Penningmeester