Het basisinkomen: Een ethische beschouwing (2009)

ethische perspectievenPleidooien voor de invoering van het basisinkomen ondervinden veel weerstand in een maatschappij waarin de productieve deugd en het travaillisme overheersen. In dit debat hebben de tegenstanders ook vaak sterkere en meer uitgesproken standpunten dan de voorstanders. Het verwijt dat het basisinkomen parasitisme legitimeert, blijkt in sommige gevallen moeilijk te weerleggen.In deze bijdrage wil ik aantonen dat verschillen in beschikbaarheid van interne hulpbronnen, externe hulpbronnen en toegang tot beschikbare banen inderdaad geen afdoende rechtvaardigingsgrond vormen voor de invoering van het BI. De invoering van het BI kan volgens mij echter wel verdedigd worden vanuit de ongelijke toegang tot en verdeling van de ‘om niet’ gegeven natuurlijke hulpbronnen.

Auteur: Kris Hardies in Ethische Perspectieven 1/2009, Maart 2009

Het artikel is hier te lezen: http://www.ethics.be/ethics/viewpic.php?LAN=N&TABLE=EP&ID=1161
Tijdschrift: http://www.ethische-perspectieven.be/page.php?LAN=N&FILE=ep_index&ID=130