Het Basisinkomen van A tot Z

Eén van de eerste universele betaalmiddelen is zout, dat vroeger zeer kostbaar was. Zo kregen Romeinse soldaten hun salaris uitbetaald in zout. De Latijnse benaming van zout, “sal”, is de oorsprong van het woord salaris, dat zoveel betekent als “zoutvoorraad”.

Diverse leden van onze vereniging hebben meegeschreven aan dit lezenswaardige boekje over het basisinkomen. Per letter van het alfabet is een woord gekozen dat een relatie heeft met het basisinkomen.

Het boekje is te koop in onze webwinkel

Het Basisinkomen van A tot Z Boek omslag Het Basisinkomen van A tot Z
Willem Gielingh/ Carin Hereijgers
Informatief
Vereniging Basisinkomen
Voorjaar 2022, tweede druk
Paperback
76
https://basisinkomen.eu/obi/product/basisinkomen-van-a-tot-z/
9789090333175
€ 8

Dit ‘Kleine ABC van een onvoorwaardelijk basisinkomen (OBi) licht belangrijke argumenten toe, verheldert begrippen, duikt in de geschiedenis van het basisinkomen en noemt enkele van de belangrijkste denkers die voor een OBi hebben gepleit en nog
doen. Ook wordt stilgestaan bij enkele meest in het oog springende proeven met een basisinkomen wereldwijd en worden er enkele financieringsmodellen genoemd. Voorts is er een bescheiden literatuurlijst en een aantal handige websites opgenomen.

De behoefte aan de introductie van een basisinkomen wordt weliswaar naar mate de maatschappelijke omstandigheden verslechteren sterker gevoeld,  de echte impuls komt voort uit een (ge)weten, met betrekking tot de fundamentele rechten die elke mens heeft zodra deze op aarde geboren wordt. Enkele denkers uit de 16e eeuw dachten er toen al zo over.  Dat geboorterecht voorziet in de eerste plaats voornamelijk de fysiologische behoeften zoals een dak boven het hoofd, kleding, dagelijks voedsel, een plek om te ademen en de fysieke veiligheid.

Deze zijn voor elk mens noodzakelijk om überhaupt te kunnen bestaan en zijn qua volume (de totale kosten en voorzieningen om ieder mens te voorzien) te realiseren, indien hij zich kan beroepen op een gelijk of evenredig deel van de opbrengst van de grondstoffen, waar geen mens bij de vorming ervan aan heeft bijgedragen, en de kennis welke door de eeuwen zich heeft gevormd door de vele generaties sinds het ontstaan van de mensheid.
Daarna(ast) wil hij zich kunnen inzetten voor de samenleving waar hij deel van uit maakt. Hij wil ‘ertoe doen’, een leven leiden dat betekenis heeft.

De behoefte om zijn omgeving vorm te geven en te verbeteren, sociale verbanden aan te gaan en uiteindelijk zichzelf te realiseren is een onvervreemdbaar recht van eenieder. Om die reden is gelijkheid (in het rechtsleven) een centraal uitgangspunt wanneer het basisinkomen als noodzaak wordt gevoeld. Het onvoorwaardelijke karakter van een basisinkomen betekent vooral ook vrij te zijn van beklemmende regels en vernederende overheidsbemoeizucht.
Vele andere factoren zijn van belang en spelen een rol bij de gevoelde noodzaak iets te doen aan het vele, vele onrecht dat er op onze wereld heerst.

Wanneer niet eerst gelijkheid als basiselement wordt gehanteerd, dan zal de mens zich niet in vrijheid kunnen ontplooien en zal broederschap al helemaal niet aan de orde komen.