Is een basisinkomen het antwoord op armoedebestrijding?

Een op de zes Europeanen leeft onder de armoedegrens. De crisis raakt de meest kwetsbaren zoals werklozen of mensen met lage salarissen. Om hen te helpen, bekijken de parlementsleden de mogelijkheid van een richtlijn voor een basisinkomen. Om een verslag voor te bereiden, werd er deze maand een hoorzitting gehouden met vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld.

Werkloosheid is de belangrijkste veroorzaker van armoede, maar 8% van de bevolking van de EU behoort tot de  werkende armen (zij werken maar voor salarissen die hen op of onder de armoedegrens houden) en deze groep neemt in omvang toe.

Het minimumloon, een essentieel wapen in de bestrijding van armoede, varieert in hoogte van 1641 euro per maand in Luxemburg tot 123 euro per maand in Bulgarije. Zou een basiskomen aan de bestrijding van armoede kunnen bijdragen?

Volgens de Italiaanse sociaaldemocraat Sergio Cofferati doet de crisis de armoede vergroten en zal een basiskomen een instrument kan zijn om de meest kwetsbare mensen bij te staan.  
 
Een kaderrichtlijn zou goed kunnen zijn omdat het ontbreken van gemeenschappelijke standaarden tot grote ongelijkheden heeft geleid in de aanpak van armoede in de lidstaten, zei Elisabeth Lynne (ALDE, VK). Volgens haar moet er wel mee rekening worden gehouden dat een dergelijk voorstel door de Raad zal worden geblokkeerd.
 
Armoedegrens in de EU
  • 17% van de EU-bevolking leeft onder de armoedegrens (met minder dan 60% van het nationale mediaaninkomen)
  • In Letland (26%), Roemenië (23%) en Bulgarije (21%) is het percentage mensen onder de armoedegrens het grootst
  • In Tsjechië (9%), Nederland en Slowakije (allebei 11%) is het percentage mensen onder de armoedegrens het laagst
"Armoede is een schending van de mensenrechten"

Het Portugese parlementslid Ilda Figureido (GUE/NGL) bereidt het verslag over de kwestie voor. "Armoede is een schending van de mensenrechten," zei zij.

Zij merkte ook op dat het aanpakken van armoede verder gaat dan een eenvoudig basisinkomensbeleid en dat het ook zaken zoals vrije toegang tot basisdiensten op het gebied van gezondheid en onderwijs zou moeten omvatten. Deze zouden op elke fase van ieders leven van toepassing moeten zijn.Henri Lourdelle van de federatie van Europese Vakbonden riep op tot "een instrument dat een financiering voor een waardig leven garandeert".  

Rebecca Smith van Business Europe  (een Europese werkgeversorganisatie) merkte op dat werk – hoewel niet een waarborg tegen armoede – een noodzakelijke eerste vereiste voor armoedebestrijding is. "Als wij de groei in de EU met  1 tot 2% kunnen laten toenemen, zullen  6,5 miljoen banen worden gecreëerd" hield zij de toehoorders voor.

Roshan Di Puppo van SocialPlatform (vertegenwoordiging van non-gouvernementele organisaties) merkte echter op dat groei op zichzelf nog nooit armoede heeft bestreden. Hij liet ook weten dat 24 van de 27 lidstaten al een vorm van minimuminkomenssteun kennen.

De commissie Werkgelegenheid en sociale zaken zal zich op 24 april over het verslag van Figueiredo buigen. In juni zal de commissie hierover stemmen. Daarna zal het Parlement als geheel zich over het verslag moeten uitspreken.
 
REF. : 20100325STO71383 Sociaal beleid – 29-03-2010 – 17:38