Jaarverslag Vereniging Basisinkomen 2016

2016 was ons zilveren jubileum jaar! Het begon met het jubileumcongres in Maastricht dat van 28 januari af drie dagen in beslag nam. Dit congres was opgezet als een internationaal congres, waarbij de eerste dag was gereserveerd voor een Nederlands onderonsje gericht op het wel en wee van de vereniging, de basisteams en geweldloze communicatie als training voor het voeren van een op een campagnes. Aan het programma op de tweede dag werd door ongeveer 170 mensen deelgenomen in een ontspannen en enthousiasmerende stemming. Er werd ook veel door de verschillende sprekers zoals Guy Standing en Philip van Parijs geboden. Hiervoor verwijzen we naar de gepubliceerde verslagen. Het geheel werd op de derde dag afgesloten met een werkbespreking van de Europese gemeenschap voor het basisinkomen (UBIE).

Verder werd het jaar door een veelheid aan activiteiten gekenmerkt, zoals

 1. Deelname aan internationale congressen
 2. Platform Basisinkomen
 3. Bestuurswisseling
 4. Voortgaande ontwikkeling financiële uitwerking
 5. Nieuwe focus: politieke ontwikkelingen
 6. Activiteiten

 

Ad 4. Deelname aan internationale congressen

 1. De conferentie “Onvoorwaardelijk Basisinkomen en duurzaamheid” in Hamburg op 21 mei, waar vooral tot uiting kwam hoe weinig de vertegenwoordigers van de duurzaamheidsbeweging wisten van het basisinkomen – wat daaronder werd verstaan en wat voor mogelijkheden het biedt voor de toekomst
 2. Het 16e BIEN-wereld-congres in Seoul met als thema “Social and Ecological Transformation and the Basic Income”. Zoals altijd ook nu weer een rijk palet aan lezingen en parallel sessies. Opvallend is de levendige discussie over de definitie van het basisinkomen. Deze werd aangewakkerd doordat vanuit Europa werd aangedrongen op uitbreiding ervan met het criterium “hoog genoeg”. Zoals op de website van BIEN is te lezen werd deze wens niet een op een overgenomen. De discussie is onverhoopt echter nog niet verstomd en zal in 2017 in Lissabon een vervolg krijgen. Verder werden een aantal initiatieven van het bestuur van BIEN kenbaar gemaakt die er vooral op gericht zijn de cohesie tussen de verschillende basisinkomen-bewegingen over de hele wereld te versterken en de inspraak in het beleid te vergroten. Voor verdere details hierover verwijzen we naar de website van BIEN en/of die van het congres zelf

 

Ad 2.  Platform Basisinkomen

Het Platform Basisinkomen bleek een kort leven beschoren. Nadat gebleken was dat een en ander verdronk in pogingen om de organisatie ervan tot in de puntjes te regelen met alle bureaucratische beslommeringen van dien – waardoor feitelijk geen levend geheel ontstond waar andere organisaties zich bij aan konden sluiten – werd eind augustus 2016 de knoop doorgehakt en werd het platform beschouwd als zijnde een miskraam verlost van zijn bestaan. Het bestuur heeft de contacten met de Stichting Basisinkomen2018 geïntensiveerd en ook actief meegedaan met het verzamelen van handtekeningen voor de petitie die 25 oktober is aangeboden aan de Tweede Kamer.

 

Ad3.   Bestuurswisseling

Na vijf jaar voorzitter te zijn geweest maakte Adriaan Planken plaats voor Alexander de Roo die het stokje graag overnam nu hij zich daarvoor vrij kon maken. Alexander is al vanaf het begin bij onze vereniging betrokken. Hij was zelfs betrokken bij de oprichting van BIEN, de “Werkplaats Basisinkomen”, die later werd omgedoopt tot de “Vereniging vriendinnen en vrienden van een basisinkomen” en niet op de laatste plaats bij die van Groen Links. Hij heeft voor deze partij zijn sporen verdiend als Europarlementariër. We verwachtten dat deze politieke ervaring ons in deze komende verkiezingstijd goed van pas zal komen.

John van den Bosch maakte als penningmeester plaats voor Marten Kramer, nadat hij het financiële jaarverslag had gepresenteerd. De functie van secretaris werd door Adriaan Planken overgenomen tot er zich een andere geschikte kandidaat voor zou melden. Willem Gielingh bleef aan als vicevoorzitter. Syne Fonk, Mariëlle Jansen en Joeri Oltheten blijven lid van het bestuur. De laatste als “vertegenwoordiger (of bestuurslid) Overzeese gebiedsdelen”. Jan Maarten Fernig en Meindert Brunia verklaarden zich bereid de kascommissie voor 2016 te vormen.

Reyer Brons is bereid gevonden de eindredactie over de inhoud van onze website te voeren. Florie Barnhoorn blijft redacteur en vertaler van veel internationel.

 

Ad 4.  Voortgaande ontwikkeling financiële uitwerking

Tijdens de jaarvergadering in 2016 werd de uitwerking van ons stappenplan gepesenteerd onder de naam “Het Basisinkomen: Haalbaar & Betaalbaar”. Dit plan werd naast de visie van Michielvan Hasselt gelegd. Vervolgens werd in groepjes over deze presentaties gediscussieerd met de bedoeling over de inhoud ervan in gesprek te gaan.

Opvallend is dat de gesprekken – nu de plannen eenmaal waren gepresenteerd – minder de financiële aspecten van de realisering van een OBi betroffen als wel de humane, ecologische en wereldbeschouwelijke kanten van de zaak.

Toch werd een peiling gehouden welk model van de gepresenteerde de voorkeur heeft.

De meerderheid van de aanwezigen koos voor een OBi van € 1400/ mnd.

 

Ad 5.  Nieuwe focus: politieke ontwikkelingen

Zoals vanouds zal de core business van de vereniging zijn het proberen te vinden van medestanders door middel van het voeren van campagne. Met het oog op de toen komende verkiezingen werden de pogingen om het basisinkomen op de politieke agenda te krijgen verhevigd. Binnen D66 waren deze pogingen in de goede handen van Sjir Hoeijmakers en Harro van Boven. Binnen Groen Links vanzelfsprekend bij Alexander de Roo. Binnen de PvdA maakte Hans Lindeijer zich sterk om het basisinkomen onderwerp van gesprek te maken. Naast de kleine partijen die zich al eerder voor een basisinkomen hadden uitgesproken begon Norbert Klein deze trom te roeren en lukte het hem om het onderwerp een paar keer in de tweede kamer op de agenda te krijgen. Wat er allemaal ook toe bijgedragen heeft het vliegwiel dat de beweging rond het basisinkomen op gang moet houden is steeds sterker in beweging gekomen en dat niet alleen in Nederland. Naast boven beschrevene kwam het burgerinitiatief “Basisinkomen2018” goed op gang. Tevens organiseerde FNV-uitkeringsgerechtigden een landelijke campagne om het basisinkomen met haar achterban te bespreken en op die manier tot een voorstel te komen dat in 2017 in de FNV verder besproken zal gaan worden. Uiteindelijk hebben 10 partijen ( van de 28) die deelnamen aan de verkieizngen iets positiefs over basisinkomen in hun programma opgeschreven. Deze partijen behaalden 31 % van de stemmen. Opvallend was dat de leden op partijcongressen van D66 en GroenLinks formuleringen over het basisinkomen hebben aangescherpt.

 

Ad 6.  Activiteiten

 1. De week van het basisinkomen (heeft volgens mij niet veel om het lijf gehad. Geen idee wat er van de voorgenomen activiteiten is terecht gekomen).
 2. Tijdens de ALV op 25 september 2016 in Arnhem presenteerde Willem Gielingh het Werkplan 2017 (zie website)
 3. Tijdens de internationale week van het basisinkomen hebben diverse basisteams (BT) activiteiten ondernomen om mensen in contact te brengen met het idee van het onvoorwaardelijk basisinkomen (OBi). Zo heeft BT Nijmegen een grote tent opgezet in het centrum waar vanuit voorbijgangers werden uitgenodigd voor gesprek over het basisinkomen.

 

Ook werd er een mooi affiche ontworpen in de aanloop naar de verkiezingen met de logo’s van al die partijen die iets positiefs over het baisinkomen in hun verkiezingsprogramma hebben geschreven. BT Groningen heeft samen met MIES tijdens een openbare bijeenkomst in een lunchroom 8 vertgenwoordigers van diverse organisaties en partijen een gesprek gevoerd over de mogelijkheid lokale activiteiten op te zetten rond het basisinkomen. Resultaat was 2 bijeenkomsten in 2 verschillende gemeenten, eentje met de fractieleden van de PvdA en eentje georganiseerd door de PvdA voor burgers. Andere BT’s hebben geflyerd of hebben zich laten uitnodigen op bijeenkomsten waar over armoede of sociale ongelijkheid werd gesproken.

 1. Als vereniging hebben wij met interesse de ontwikkelingen gevolgd rond de pilots regelarme bijstand in de 4 grote steden en de initiatieven van tientallen andere gemeenten. Onze mening werd gevraagd en spraken wij met vele raadselden in initiatiefnemers. Hoewel de pilots niets met een OBi te maken hebben, beschouwen wij het als VBi toch als interessante experimenten, onder andere omdat het begrip onvoorwaardelijkheid in praktijk wordt gebracht. Leeuwarden vormt een gunstige uitzondering, omdat daar een pilot wordt voorbereid met een echt OBi. De gemeenteraad eeft daartoe besloten en het college gevraagd hier vorm aan te geven.