Kort Verslag ALV 25 september 2016 te Arnhem

VBi witAanwezig een 20 leden, afmelding van 25 leden. De nieuwe penningmeester Marten Kramer stelt zich persoonlijk voor, bij zijn verkiezing op 22 mei was hij in het buitenland. Het verslag van de kascontrole commissie wordt goed gekeurd en het bestuur decharge verleend over het financiële jaar 2015. De begroting voor 2017 ten bedrage van ca. 13.000 € wordt aangenomen, inclusief de nieuwe contributie bedragen voor 2017.

Er wordt kond gedaan in de ochtend van 25 september dat het Platform Basisinkomen is opgeheven. De vijf partijen ( EcoVrede, Dynamisch Nederland, Nieuw Nederland, NPI en de Vereniging Basisinkomen) constateren dat er te weinig concrete activiteiten zijn ondernomen. Onze vereniging wil haar energie steken in gezamenlijk met anderen concrete activiteiten ondernemen, zoals de Haagse 1 september met de Vrijzinnige Partij van Norbert Klein en met het ophalen van handtekeningen samen met de petitie Basisinkomen2018.

Het werkplan voor 2017 wordt door vice voorzitter Willem Gielingh voorgesteld. Versterking van de basisteams ( oa door 150 € per jaar per basisteam ter beschikking te stellen), maar ook gaat het bestuur bekijken of we een jongeren team in het leven kunnen roepen. Natuurlijk zal er veel aandacht besteed worden aan het beïnvloeden van de landelijke verkiezingen van maart 2017. Het werkplan wordt ongewijzigd vastgesteld.

Na de pauze vindt niet het World Café basisinkomen plaats, omdat daar te weinig deelnemers voor zijn. Dit wordt uitgesteld tot een volgende keer. Wel discussiëren de aanwezigen over actuele zaken zoals moet de nadruk gelegd worden op voorlichting of op lobby bij de politiek voor invoering van het basisinkomen.

Contributie 2017

De ALV heeft de bedragen voor de contributie voor 2017 vastgesteld. De contributie wordt 36 € per jaar, voor de leden die van een minimum inkomen moeten rond komen is het bedrag 12 € per jaar. Zij die een inkomen van tweemaal modaal of meer hebben worden verzocht om jaarlijks 60 € over te maken.