Korte impressie Algemene Ledenvergadering 2019 Vereniging Basisinkomen

Zondag 2 juni 2019 was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Ondanks het zeer mooie zomerweer waren een kleine 30 mensen aanwezig.
In het officiële gedeelte was aandacht voor het secretarieel jaarverslag 2018 en het financieel jaarverslag 2018 (beschikbaar als PDF). Beiden werden goedgekeurd. In het huishoudelijk reglement moeten enkele kleine redactionele wijzigingen worden verwerkt en daarmee werd ook het Huishoudelijk reglement aangenomen.
Bestuursleden Alexander de Roo, voorzitter, Willem Gielingh, vicevoorzitter en Marten Kramer, penningmeester, werden herbenoemd voor de komende 3 jaar.
Ook was er aandacht voor de toekomst in de vorm van het werkplan 2020 en wat de financiering daarvan betreft in de begroting voor 2020. Deels is zo’n werkplan een doorgaand project, maar daarnaast moet er ook snel ingesprongen kunnen worden op actuele gebeurtenissen.
Basisteams vormen de kurk waar de Vereniging op drijft. Zij zorgen voor breder draagvlak en bewustwording.
Er worden minder lezingen gegeven wat er op kan duiden dat het Basisinkomen inmiddels een algemeen bekend begrip is, dat nauwelijks nog uitgelegd hoeft te worden.
Streven voor de toekomst blijft het aan ons binden van meer jongeren.

Na de pauze was er een discussie over het verband tussen Basisinkomen en klimaatmaatregelen.
Mede bestuurslid Jan Atze Nicolai hield een inleiding. Filosofisch vraagt hij zich af: is er een samenhang tussen basisinkomen-democratie-milieu?
Kijkend naar de experimenten die wereldwijd gehouden worden valt op dat ook al gaat het om een gedeeltelijk Basisinkomen al dan niet met voorwaarden, het geld altijd goed wordt besteed.
Vraagtelling: willen we het Basisinkomen voorwaardelijk maken ten bate van het klimaat en milieu?

Op deze vraagstellingstelling mocht iedereen reageren.
Het merendeel van de aanwezigen vond niet dat aan het Basisinkomen voorwaarden gesteld moeten worden. Ook opmerkingen als: laten we het eenvoudig houden en niet alles op één hoop gooien.
Maar ook: ‘Ja, als wij ons met politiek gaan bemoeien’ , ‘Misschien ja.
‘Politiek heeft de neiging om op dit moment alle aandacht aan milieu te schenken’ en ‘Basisinkomen is een goede voorwaarde voor klimaatpolitiek’.
‘Appèl op duurzaamheid, democratische betrokkenheid’
Het is duidelijk dat we hierover aan het begin van de discussie staan.

Els Roumen, Secretaris Vereniging Basisinkomen, juni 2019