Mini-symposium onderzoek basisinkomen 10 maart Den Haag

Wetenschappelijke onderbouwing van het basisinkomen, hoe zou dat beter kunnen?

Voor- en tegenstanders van het basisinkomen slaan elkaar om de oren met geharnaste standpunten die geen bijdrage leveren aan een goed begrip van de voor- en nadelen van een basisinkomen. Dat is mede te wijten aan het feit dat er onvoldoende wetenschappelijke kennis is voortgebracht over dit onderwerp. Het minisymposium heeft als doel om te laten zien dat het debat tussen voor-en tegenstanders van het basisinkomen op een hoger niveau kan worden getild door middel van een gedegen onderzoeksprogramma. 

Het Netwerk voor Politieke Innovatie is opgericht om stagnatie in politiek en bestuur te doorbreken. De obstakels zijn complexiteit van regelgeving en bijbehorende gebreken als ineffectief bestuur, nauwelijks onderbouwde beleidstheorieën, banen zonder productieve opbrengst, verkeerd gerichte energie.

De arbeidsmarkt en de sociale zekerheid zijn illustraties van die toenemende stagnatie, waarbij de stagnatie nog wordt versterkt doordat het beleid op beide gebieden elkaar in de weg zit. De gevolgen van de technologie voor de arbeidsmarkt zijn bovendien onhelder, de risico’s van verder groeiende ongelijkheid aanzienlijk. Om die reden doen wij mee aan de weer opkomende discussie over het basisinkomen.

Een serieus politieke debat over het basisinkomen wordt gehinderd door de omvang van de verandering die het basisinkomen teweeg zal brengen, de ideologische lading van de discussie, het gebrek aan goed inzicht in de gevolgen voor de economie.

Het NPI heeft derhalve een ontwerp voor een onderzoekprogramma (zie PDF, 8 blz.) ontwikkeld, waarvoor brede politieke steun zou kunnen worden gevonden en dat in de komende kabinetsperiode zou kunnen worden uitgevoerd. Dat zou het politiek debat op een hoger plan kunnen brengen. Zie ook eerdere berichten op de website van het NPI en van de VBi.

Inmiddels heeft het CPB in de doorrekening der programma’s ook het basisinkomen op zijn gevolgen bekeken. Het gaat om een verre van volledige doorrekening die ons in de gedachte sterkt dat wij nader moeten analyseren wat grondig onderzoek zou kunnen opleveren.
Om dit onderwerp eens goed te bespreken organiseert het NPI binnenkort een minisymposium. Sprekers die hun medewerking al toegezegd hebben zijn Peter van Hoesel (voorzitter NPI), Alexander de Roo (voorzitter Vereniging Basisinkomen) en Bart Nooteboom, oud-hoogleraar innovatie (Tilburg).

U bent voor een verkenning van deze materie van harte uitgenodigd. Volg voor de aanmelding deze link. De bijeenkomst vindt plaats in het Rijksinnovatielab, Bezuidenhoutseweg 20, Den Haag, op 10 maart om 14.30 uur. Het programma bestaat uit korte inleidingen van betrokken onderzoekers en van politici. Ook de pers is welkom.

Volg voor de aanmelding deze link.

Reyer Brons (redactie), 24-2-2017