Nogmaals over de vragen van Ingrid Robeyns rond Basisinkomen.

Er was onduidelijkheid wat precies de bedoeling was van een idee van Theo Heutinck om een analyse te maken van de invoerbaarheid van basisinkomen van € 1.000, voor zover nodig aangevuld met persoonsgebonden ondersteuning. Bij deze een verduidelijking.
En een oproep te helpen bij de analyse.

Begin februari is een artikel van mij op de website van de VBi geplaatst: Hoe gaan we verder met de vragen van Ingrid Robeyns rond Basisinkomen?
De reacties daarop hebben duidelijk gemaakt dat ik niet zorgvuldig en duidelijk genoeg ben geweest met mijn omschrijving van bepaalde punten in het plan.
Daarom deze aanvulling.

Het basisbedrag van € 1.000

Er waren nogal wat vragen of € 1.000  wel hoog genoeg is, plus ook suggesties om naar meerdere alternatieven te kijken.
De doelstelling moet zijn dat het basisbedrag redelijk moet zijn als inkomenszekerheid naar Nederlandse maatstaven. Een gezin met 2 kinderen krijgt in mijn voorstel € 2.220 per maand netto belastingvrij. Ik durf dat redelijk te noemen. Vandaar mijn uitgangspunt van € 1.000 resp. € 110. Dit is een zo eenvoudig mogelijk en regelarm systeem. Dat is ook een belangrijke factor.
Er werd o.a. gesteld dat een alleenstaande die werkloos is niet kan leven van € 1.000. Dat is een realistische opmerking. Vandaar mijn voorstel om een PGB-achtig systeem als vangnet voor soortgelijke situaties. Ik had het woord PGB niet moeten gebruiken.
In het volgende punt hieronder ga ik hier nader op in.

Mijn insteek is dat je een duidelijk vertrekpunt moet vastleggen om een grondige analyse te kunnen maken.
Ik heb gekozen voor een eenvoudig basisinkomen: € 1.000 resp. € 110.
De kosten daarvan zijn: € 169 miljard. Daar is geen discussie over.
De vraag is hoe deze € 169 miljard gedekt worden.
Daarvoor is een grondige analyse nodig van de huidige situatie: wat wordt reeds gedekt door het voorgestelde basisinkomen en wat blijft er dan nog meer te dekken via andere dekkingsmogelijkheden (hypotheekrenteaftrek etc.).

Het resultaat van de analyse uitgaande van € 1.000 kan leiden tot aangepaste basisinkomen bedragen en andere dekkingsmogelijkheden.
Het is voor de analyse in wezen niet zo belangrijk of je uitgaat van € 750, € 1.000 of € 1.500 als vertrekpunt, maar € 1.000 lijkt mij vrij redelijk.
Als we de analyse beginnen met € 1.000 kunnen we daarna besluiten welke alternatieven nog meer in aanmerking  komen.

Persoons Gebonden Ondersteuning

Zoals in mijn artikel gesteld heb ik weinig inzicht in het huidige PGB systeem. Op mijn PGB voorstel kwam vrij veel kritiek en terecht zoals mij nu duidelijk is.
Een PGB  is vooral voor langdurig zieken en gehandicapten heb ik nu begrepen. Het is er vooral ook om derden te betalen voor hulp en dat is natuurlijk niet de bedoeling bij een aanvulling op een basisinkomen.  PGB’s blijven in principe zoals ze nu zijn.

Omdat voor mij het kenmerk Persoons Gebonden essentieel is in geval van een aanvulling op een basisinkomen, stel ik nu een nog nader uit te werken PGO-systeem voor. PGO staat voor: Persoons Gebonden Ondersteuning en fungeert als vangnet zoals hierboven aangegeven (Tegemoetkoming i.p.v. Ondersteuning zou ook kunnen).
Een PGB-systeem en een PGO-systeem zijn dus aparte systemen Bij invoering van een basisinkomen volgens mijn voorstel kunnen PGB’s  natuurlijk wel gekort worden (korting max. € 12.000  per jaar).

Zoals in mijn artikel gesteld denk ik aan een rol voor de belastingdienst. Als iemand volgens deskundigen in aanmerking zou komen voor een PGO zou ook met de belastingdienst gecheckt moeten worden of er belemmeringen zijn (stapeling etc.).

Als check en uitbetaling van PGO door de belastingdienst (die ook de inkomens-en vermogenspositie van elke Nederlander kent) worden geregeld, kan een betrouwbaar systeem tot stand komen.
Een basisinkomen en een PGO worden altijd persoonlijk uitgekeerd en nooit aan een administratie-kantoor of een hulpverlener.

Gegevens verzamelen

Om een grondige analyse te kunnen uitvoeren is betrouwbare informatie nodig. Deze informatie zou beschikbaar moeten zijn bij partijen die daar voor ingesteld zijn (UWV,SVB , en andere uitkeringsinstanties).
Veronderstel dat dat niet zou lukken. Dan hebben we echt een groot probleem.
Ik heb contacten gehad met o.a. CBS. De vragen die ik had konden vaak alleen maar beantwoord worden na betaling van flinke bedragen.
Ik zou graag een analyse-groepje (4 á 5 mensen) willen vormen dat een grondige analyse gaat uitvoeren. Ik stel mij beschikbaar. Wie is ook bereid?


Conclusie

Laten we de analyse starten met het idee om een Basisinkomen in te voeren van € 1.000 per maand voor volwassenen en € 110 voor kinderen.
Voor mensen die daarbij in de problemen komen, zoals zieken en gehandicapten, moet een systeem van Persoons Gebonden Ondersteuning ontworpen worden.
Uitgezocht moet worden hoe dit idee financieel gedekt kan worden. Dat kan leiden tot andere bedragen.
Als de noodzakelijke gegevens onvoldoende ter beschikking komen, moeten we dat als probleem rapporteren.

Theo Heutinck, Eindhoven, 19-2-2019