Notulen ALV mei 2017

Notulen Algemene Ledenvergadering 7 mei 2017

1. Uitnodiging ledenvergadering
De leden zijn niet expliciet per mail uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering.
De uitnodiging stond in de Nieuwsbrief. De opkomst is aan de magere kant met ± 30 leden.
Hoe in het vervolg alle (betalende) leden de Algemene Ledenvergadering duidelijker onder de aandacht te brengen? Het Bestuur zal hierover nadenken.

2. Mededeling over BIEN
De jaarlijkse BIEN vergadering zal dit jaar plaatsvinden in Lissabon op zondag 24 september.
In 2018 in Finland, zeker interessant omdat in Finland al een experiment met het Basisinkomen loopt.

3. Radar
Op 22 mei en 29 mei 2017 wordt in het televisie programma Radar aandacht besteed aan het Basisinkomen. Op 22 mei over wat er fout is aan ons huidige sociale systeem en 29 mei over de vraag of een Basisinkomen een goed alternatief is. Radar heeft daarvoor al een interview afgenomen met Alexander de Roo. Helaas wordt de Vereniging Basisinkomen alleen genoemd bij de aftiteling.

4. Landelijke verkiezingen
Vóór de landelijke verkiezingen is door de Vereniging Basisinkomen hard gelobbyd om bij de politieke partijen het Onvoorwaardelijk Basisinkomen opgenomen te krijgen in hun verkiezingsprogramma. Negen partijen hadden het Basisinkomen inderdaad opgenomen in hun programma. Bij elkaar hebben deze partijen 30% van de stemmen gekregen.
Bij de regeringsonderhandelingen die nu gaande zijn, hebben zowel GroenLinks als D66 opgenomen dat er in het regeerakkoord experimenteer ruimte moet zijn voor een Basisinkomen.

5. Videoclip Basisinkomen
Alexander laat ons de videoclip ‘Stem voor het Basisinkomen’ zien.

6. Wat viel op tijdens de landelijke verkiezingen als het om Basisinkomen ging?
Reacties uit de zaal:
“Ook veel negatieve reacties, het kost te veel geld dus doe maar niet.”
“Een Onvoorwaardelijk Basisinkomen is een goede manier (de juiste manier) om in plaats van met wantrouwen met vertrouwen met elkaar om te gaan.”
“Jammer dat de SP als partij niet vóór een Basisinkomen is, terwijl juist het merendeel van hun kiezers er wel vóór is.”
“Het OBI wordt door de elite doodgezwegen. Opvallend dat ingezonden stukken aan gerenommeerde kranten over het OBI niet geplaatst worden. Ter vergelijking, ingezonden stukken van dezelfde schrijver over andere onderwerpen worden wel geplaatst.”
“De Vrijzinnige Partij kwam bij de doorrekening van hun programma als het om de koopkracht ging het beste naar voren. Toch heeft geen enkele krant hier aandacht aan besteed.”
“Als het om inkomen gaat is er nog steeds alleen een koppeling naar werk. Terwijl inkomen ook op andere manieren verkregen kan worden.”
“Belangrijk is communicatie. In de praktijk blijkt dat de manier waarop een boodschap wordt overgebracht vaak doorslaggevender is dan de inhoud van de boodschap.”
“Bij alle verkiezingen blijven lobbyen, OBI onder de aandacht blijven brengen.”
“Partij voor de Dieren heeft het OBI prominent naar voren gebracht.”
“Een groot deel van de FNV-Uitkeringsgerechtigden is vóór een OBI. De FNV wil een groot discussieproject over OBI organiseren.”

7. Marike Stellinga
Alexander laat ons een filmpje zien van Marike Stellinga. Zij is hoofdredactrice economische zaken van het NRC. In het filmpje legt zij duidelijk uit wat een Basisinkomen is en dat dit niet hetzelfde is als een regelvrije Bijstand. Immers als het over de experimenten regelvrije Bijstand gaat, praat men nogal eens over experimenten Basisinkomen. Hoewel zij in het begin aangeeft dat de positie van de werknemers is verzwakt en de maatschappij daardoor wel heel erg hard wordt, is haar eindconclusie dat invoering van een OBI heel veel geld kost….

8. App Basisinkomen
Studenten van de Hogeschool Rotterdam werken aan een site waar je zelf je Basisinkomen kunt uitrekenen. Het is de bedoeling dat zij ook een app zullen ontwikkelen waarin je binnen 4 minuten je Basisinkomen kunt berekenen en kunt zien waar dat van betaald wordt. Dit naar een Frans voorbeeld. In Frankrijk vind men dat eigenlijk ook de werkgevers moeten mee betalen aan een Basisinkomen.
In september is de app hopelijk klaar voor gebruik. Het lijkt Alexander een goed idee om onder andere Marike Stellinga en dhr. Van Kalshoven (Volkskrant) uit te nodigen op de app hun eigen Basisinkomen te berekenen.

9. Revenu de Base
Tip van Alexander: google ‘Revenu de Base’ en je vind heel veel informatie over het Basisinkomen wereldwijd.

10. Maandag 18 september 2017
De week van 18 september tot en met 24 september is de internationale Basisinkomen week.
Er zijn plannen om maandag 18 september muntstickers uit te delen en verkleed als robots in Den Haag een flashmob te organiseren rondom de hofvijver.

11. Jaarverslag 2016
Het Platform Basisinkomen werd opgeheven en daarom waren er ook geen gezamenlijke activiteiten. Wel is veel samengewerkt met ‘Stichting Basisinkomen 2018’.
Jaarverslag is goed gekeurd.

12. Financieel Jaarverslag
Op dit moment hebben ongeveer 250 van de 600 leden de contributie betaald. Het Bestuur wil strakker inzetten op betaling door alle leden. Aandachtspunt is hoe dit te realiseren.
De kascommissie heeft zijn goedkeuring gegeven en stel de ledenvergadering voor om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.
De aanwezige leden geven gevolg aan het voorstel van de kascommissie en verlenen decharge aan het zittende bestuur voor het gevoerde financiële beleid over 2016.
Financieel Jaarverslag is goed gekeurd.

13. Afscheid bestuursleden
Marielle Jansen treedt af als bestuurslid. Alexander bedankt haar namens de Vereniging voor haar inzet. Ook Yoeri Oltheten is geen bestuurslid meer.

14. Nieuwe bestuursleden
Hilde Latour en Els Roumen stellen zich persoonlijk voor als resp. bestuurslid externe betrekkingen en 2e secretaris. Beiden worden met applaus en zonder stemming gekozen.

15.Rondvraag
Nogmaals wordt benadrukt dat goed communiceren belangrijk is om het gewenste resultaat te bereiken.