Een Onafhankelijk Basisinkomen in combinatie met de Coöperatieve gedachte

Mijn naam is Wout Smolders, ik ben 61 jaar. Vanuit mijn persoonlijke geschiedenis en mijn brede werkervaring ben ik gekomen tot mijn visie op een OBI. Geboren in een Brabants, armoedig, arbeidersgezin met 7 kinderen en als zoon van een arbeider ging ik naar de LTS, was ik 10 jaar machine monteur, 10 jaar groepsleider in een crisisopvangcentrum voor daklozen en ontheemden, later maatschappelijk werker, vervolgens adjunct directeur en daarna directeur-bestuurder van een instelling voor zorg en welzijn, 5 jaar eigenaar/exploitant van een horeca bedrijf in het kleine dorpje Esbeek  en 5 jaar organisatie adviseur.

visie2030In 2006 bedenker en schrijver van een toekomstvisie voor het dorpje Esbeek, met de titel Esbeek 2030. Esbeek is een kleine kern waar de leefbaarheid onder grote druk stond, een dorpje dat in de afgelopen 10 jaar heeft laten zien waartoe burgers in coöperatief verband met elkaar toe in staat zijn. Vanuit deze context koppel ik een Onafhankelijk Basis Inkomen aan een coöperatief model waarin burgers met elkaar op wijk of dorpsniveau samen de regie op hun directe leefomgeving vorm geven. Deze ontwikkeling van lokale initiatieven waarin burgers met elkaar, creatief, innovatief en voortvarend vorm en inhoud aan hun leefomgeving geven is overigens in vele plaatsen in Nederland op wijk en dorpsniveau al in ontwikkeling en laat hartverwarmende en bijzondere resultaten zien.

Een OBI in combinatie met de Coöperatieve gedachte is niet alleen geschikt voor Nederland maar is een concept dat Europees en ook over de gehele wereld toepasbaar is. Het Andalusische dorpje Marinaleda bewijst al ruim dertig jaar, middels een revolutionair experiment, hoe een coöperatief concept op lokaal niveau kan leiden tot stabiliteit, inkomenszekerheid en enorm grote betrokkenheid en invloed van burgers op het lokaal beleid. Zie ook    Het biedt de mogelijkheid om burgers direct te betrekken in mogelijkheden en initiatieven in de eigen leefomgeving om samen tot een menswaardiger bestaan te komen waarbij de noodzakelijke transparantie t.a.v. politiek en besluitvorming gewaarborgd kan worden en het even zo noodzakelijk vertrouwen van burgers toeneemt.

Samen met anderen, waaronder mijn zeer gewaardeerd medelid Pieter Oost, zijn we de Facebookgroep Visie2030 gestart waarin we ons onder andere hebben gebogen over een OBI.
Dat heeft geleid tot een publicatie Een Onafhankelijk Basis Inkomen geen utopie, maar een kwestie van eerlijker delen en dragen van gezamenlijke verantwoordelijkheid op basis van vertrouwen en betrokkenheid (link naar PDF van 19-9-2016).

Een OBI is veel meer dan een ander systeem van geld verdelen.

  • Een OBI dat voldoende is om in de basis van je bestaan te voorzien, gecombineerd met het vervallen van het eigen risico en de nominale premie voor ziektekostenverzekering, waarborgt de onafhankelijkheid en versterkt de positie van burgers en biedt bestaanszekerheid aan burgers waarin de nadruk ligt op gezondheid en niet op ziekte. Een OBI in combinatie met bijvoorbeeld een coöperatieve opzet op wijk of dorpsniveau is geen uitkering, afkoopsom of sociale hangmat, maar een maatschappelijk instrument om de onafhankelijkheid én de onderlinge maatschappelijke verantwoordelijkheid van burgers met elkaar in de directe eigen leefomgeving vorm te geven. Daarom noemen wij het geen onvoorwaardelijk maar een onafhankelijk basis inkomen. Het maakt burgers onafhankelijk en verbindt hen tegelijkertijd met elkaar.
  • Het onafhankelijk basisinkomen is het fundament voor het vorm geven van de balans tussen PEOPLE, PLANET en PROFIT omdat burgers een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben: a.v. elkaar, ten aanzien van de leefbaarheid op aarde en t.a.v. een eerlijke verdeling van de welvaart
  • Om draagvlak te krijgen en een OBI goed te laten functioneren is er een volledig nieuw en eenvoudig model nodig voor de verdeling van inkomen en het vragen van maatschappelijk bijdrage van burgers in plaats van het huidig onpersoonlijk, ontwrichtend, fraudegevoelig en complex stelsel van inkomstenbelasting, aftrekposten, toeslagen, uitkeringen, bijstand etc. etc.
  • Een OBI werkt als cement voor medemenselijkheid, verdraagzaamheid, betrokkenheid en zorg voor elkaar, bevorderd de gezondheid van burgers, stimuleert het vrije ondernemerschap, werkt innovatief en activeert de creativiteit en leergierigheid.
  • Een OBI ook als noodzakelijk antwoord op de toekomstige verdergaande robotisering en ICT ontwikkelingen.
  • Een OBI dat het Nationaal netto besteedbaar inkomen met ongeveer 30% verhoogt waardoor de economie en de opbrengsten van directe belastingen fors aanjaagt worden en bestaanszekerheid biedt aan burgers en aan ondernemers.
  • Daar waar de economische groei onvoldoende opbrengsten genereerd vanuit toename van de opbrengsten BTW en door de extra werkgelegenheid hogere inkomsten van de nieuwe maatschappelijke bijdrage worden de btw tarieven verhoogd naar 8,5 en 23,5 procent en komt er een hoger belastingtarief van 30 % op milieu belastende zaken.

 

Bijdrage van Wout Smolders voor de VBi expert-meeting op 11-9-2016