Ook het PDSE pleit nu voor een basisinkomen

Op weg naar een Basisinkomen

Het Platform Duurzame en Solidaire Economie heeft in het stuk  “Samen werken aan de grote transitie”een hoofdstuk besteed aan werk en inkomen. Hierin wordt in de laatste alinea de opmerking geplaatst “Doe onderzoek naar en experimenteer met een basisinkomen“. Zo langzamerhand komt van diverse kanten het basisinkomen in zicht.

 3. Werk en inkomen (blz 5/6)

Iedereen gaat de komende jaren zijn of haar bijdrage leveren, groot of klein, aan het oplossen van de grote problemen van deze tijd. Dat vraagt om perspectief en om de zekerheid dat, in goede en slechte tijden, de lusten en lasten eerlijk verdeeld worden. Werkloosheid leidt tot uitsluiting van mensen. Werk leidt tot meedoen. De economische crisis maakt werkloosheid weer tot een tastbare realiteit. Daarom kiezen we voor een betere verdeling van de betaalde arbeid, waardoor er een kortere werkweek voor allen komt. Een hoge arbeidsparticipatie zorgt voor een betere benutting van talent en een geringer beroep op uitkeringen. Een moderne arbeidsmarkt vereist meer zekerheden voor flexwerkers, betere sociale bescherming voor zelfstandigen en forse investeringen in om- en bijscholing. Tegelijk moeten we vaststellen dat betaalde arbeid geen fetisj-karakter moet krijgen. Werk moet zinvol zijn. Het hoeft niet altijd fulltime te zijn. Bovendien is er ook een grote behoefte aan vrijwilligersarbeid. We zullen creatieve oplossingen moeten bedenken om de mensen die maatschappelijk nuttige arbeid verrichten ook inkomenszekerheid te verschaffen. Sociale zekerheid is in meerdere opzichten wederkerig. De omslag in beprijzing van energie, consumptie en mobiliteit is niet alleen goed voor het milieu. Het zorgt ook voor nieuwe groene banen, omdat het innovatie in schone en zuinige productietechnologie stimuleert. De bevordering van een reparatie-economie (niet weggooien, maar repareren) is eveneens prima voor de werkgelegenheid en voor het milieu (minder grondstoffengebruik, bewuster consumeren). Door de belasting op arbeid steeds meer te verschuiven naar belasting op goederen (en dan weer met name op het grondstoffengebruik) scheppen we werk. Van de klassieke verzorgingsstaat moeten we toe naar een participatiemaatschappij. Daarin zijn de rechten van ZZP-ers en andere werkenden in evenwicht en krijgen werkenden sneller recht op een vaste aanstelling. Werkloosheid geeft ook recht op (bij-) scholing. Onderzoek heeft aangetoond dat minder inkomensongelijkheid leidt tot een stabielere samenleving. De huidige enorme verschillen tussen hoge en minimuminkomens zijn bepaald niet solidair en leiden ook niet tot stabiliteit. Extreem hoge inkomens en het verstrekken van hoge bonussen zijn onverdedigbaar. Een duurzame en solidaire economie vraagt meer solidariteit. Daaraan dienen juist de hoge inkomens bij te dragen. Onderzoek zal gedaan worden naar de effecten en de mogelijkheden van een basisinkomen (waarin alle huidige regelingen met inkomensoverdrachten opgenomen worden). Tevens dienen er experimenten te komen met een basisinkomen.
Concrete stappen
• Betaald werk wordt beter verdeeld, waardoor we naar een 20 – 25-urige werkweek groeien.
• Meer aandacht voor maatschappelijk nuttige arbeid.
• Andere beprijzing, hernieuwbare energie, reparatieeconomie en een verschuiving van de belasting op arbeid naar de belasting op goederen scheppen vele nieuwe en nuttige banen.
• Betere rechten voor zowel ZZP’ers als voor reguliere werknemers staan tegenover een kortere WW mét recht op scholing.
• Hoge inkomens dragen extra bij aan de duurzame en solidaire economie.
Doe onderzoek naar en experimenteer met een basisinkomen.

 

Bron: http://www.platformdse.org/wp-content/uploads/PlatformDSE_Samen-werken-aan-de-grote-transitie.pdf