Open brief aan de kandidaten voor het Europees Parlement

newleelogoubieGeachte kandidaat Europarlementarier,

Gezien de EU de verbintenis is aangegaan om de armoede tegen 2020  terug te dringen tot 20 miljoen , maar volgens de beschikbare en meest recente data  één vierde van de Europese bevolking of ongeveer 120 miljoen mensen vandaag het risico lopen om in de armoede terecht te komen, wordt de vraag naar oplossingen elke dag prangender.

De aanslepende economische crisis uit 2008  en de toenemende productie-automatisering waardoor steeds meer jobs verdwijnen, doet ons, de Europese burgers, het ergste vermoeden: wat zal de toekomst brengen?

Het Europees netwerk voor het Onvoorwaardelijk Basisinkomen, UBIE (Unconditional Basic Income Europe), wil met de steun van de vele basisinkomen netwerken en organisaties uit 25 Europese lidstaten en samen met het Basic Income Earth Network (BIEN) , er nogmaals sterk op wijzen dat inkomensongelijkheid bedreigend is voor een vredevol, democratisch en sociaal Europa.

Daarom verwachten we van onze nieuw verkozen vertegenwoordigers dat zij vooral strategiëen en oplossingen zullen steunen en aanreiken die sociale samenhang bevorderen en voor een duurzame en inclusieve ontwikkeling in Europa zorgen.

De huidige crisis moet gezien worden als een “wake-up call”

Het Onvoorwaardelijk Basis Inkomen (OBi) is een geldbedrag, uitbetaald op regelmatige basis aan ieder individu, onvoorwaardelijk en universeel, voldoende hoog om volwaardige deelname aan de samenleving te kunnen verzekeren.

Het verschilt met het traditionele Gewaarborgd Minimum Inkomen (GMI) en andere sociale tussenkomsten omdat het de bureaucratie en de daaraan verbonden kosten wegneemt en  door de onvoorwaardelijkheid ervan elke stigmatisering vermijdt.

“Wij verwachten dat het OBi een positief effect op de arbeidsmarkt zal hebben, omdat het een vrije arbeidskeuze mogelijk maakt en de burger in staat stelt een betere afweging te maken tussen enerzijds betaald werk en anderzijds persoonlijk leven en onbetaalde activiteiten. Ook verwachten we dat het de cohesie in Europa zal bevorderen als het bijvoorbeeld in de vorm van een Eurodividend wordt uitgekeerd.”

Pilootprojecten over de hele wereld, hebben intussen aangetoond dat het OBI een veel effectiever middel is voor het verminderen van armoede en ongelijkheid dan de traditionele sociale zekerheidschema’s en subsidies, met positievere  effecten voor de lokale economie, gezondheid, sociale samenhang, publieke veiligheid en onderwijs.

Dit kan een radicaal voorstel lijken, maar de huidige houding van ‘ business as usual’ is niet duurzaam en vormt een gevaar voor de EU op zich.

We verwachten van onze vertegenwoordigers en de Europese Commissie om verdere serieuze, praktische stappen te zetten volgens de resolutie 2010/2039 (INI) aangenomen door het Europees Parlement op 20 oktober 2010 omtrent de rol van minimuminkomen in armoedebestrijding en bevordering van een op inclusieve gebaseerde samenleving in Europa.

Er van uitgaand dat de werkloosheidsgraad verder gradueel zal stijgen door technologische vooruitgang terwijl ook de productiviteit zal stijgen, zullen de gewone Gewaarborgd Minimum Inkomen schema’s steeds minder effectief worden, hetgeen zal leiden tot toenemende ongelijkheid en sociale uitsluiting.

Uit dit alles kunnen we afleiden dat we  diepgaande veranderingen nodig hebben om deze problemen het hoofd te bieden.

Mogen wij u daarom vragen, of u zich samen met ons wil inzetten om het OBi te verwezenlijken en hopen dat u , mocht u verkozen zijn, een debat wil organiseren over het Onvoorwaardelijk Basisinkomen in het Europees Parlement?

Op 9 mei vieren we Europa en brengen we zoals elke jaar de Schuman Verklaring van 9 mei 1950 van de Franse buitenlandminister Robert Schuman  onder de aandacht. Hij had een sterke visie over een vreedzaam en voorspoedig Europa voor  iedereen zonder uitzondering.

Europa is vreedzaam en voorspoedig geworden, maar niet voor iedereen. Laten we het werk afmaken dat Robert Schuman is begonnen. Waar wachten we op?

 

In naam van

Unconditional Basic Income Europe:  http://basicincome-europe.org/

Basic Income Earth Network:  http://www.basicincome.org/bien/

Perscontact voor Nederland:

Adriaan Planken
Voorzitter Vereniging Basisinkomen,
info@martenk.sg-host.com
Tel. 030-6991721

Bronnen

over de rol van het minimuminkomen bij de bestrijding van armoede en de bevordering van een inclusieve samenleving in Europa  (2010/2039(INI))

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0233+0+DOC+XML+V0//NL

armoede stoppen is een politieke keuze:

http://www.eapn.eu/en/news-and-publications/press-room/eapn-press-releases/ending-poverty-is-a-political-choice

korte film basisinkomen, een mensenrecht:

https://www.youtube.com/watch?v=UrLngK5vtDg

Recent interview met Prof. Philippe van Parijs, Université Catholique de Louvain (UCL):

“Van Parijs: An unconditional basic income in Europe will help end the crisis“

http://www.euractiv.com/sections/social-europe-jobs/van-parijs-unconditional-basic-income-europe-will-help-end-crisis-301503

Meer dan 285.000 EU burgers gaven hun steunbetuiging aan het Europees Burgerinitiatief voor het Onvoorwaardelijk Basisinkomen en deze uitzonderlijke prestatie betekent dat de tijd rijp is voor het OBi! Meer hierover op:

http://basicincome2013.eu/en/press-15012014.htm

Unconditional Basic Income Europe:  http://basicincome-europe.org/newleelogoubie