Pacifisten zijn ook voor een gegarandeerd inkomen

Op 24 november 1990 werd de partij Groen Links (aanvankelijk nog met een spatie) officieel opgericht. De naam was een compromis:  de PPR wilde het woord “groen” in de naam van de nieuwe formatie en de PSP en de CPN het woord “links”.  In 1992 werd de spatie in de naam afgeschaft. De jongerenorganisaties weigerden te fuseren,  totdat zij onder financiële druk van het Ministerie van WVC,  dat verantwoordelijk was voor hun subsidie, in 1990 toch fuseerden tot DWARS.  In 1990 ontstond er oppositie tegen de gematigde,  groene koers van Groen Links.  Een aantal oud-PSP-leden verenigden zich in het Linkse Forum. Zij zouden in 1992 uittreden, en samen met de al eerder uit de PSP gestapte Van der Spek, de PSP’92 oprichten. In 1991 hieven de vier oprichters (PSP, PPR, CPN en EVP) zichzelf op. (bron wikipedia)

In het programma van de PSP92 wordt het in onderdeel sociale zekerheid aandacht besteed aan een gegarandeerd inkomen. Het is onduidelijk of dit inkomen onvoorwaardelijk is, maar zo te lezen lijkt het er wel op.

Sociale zekerheid

Een daadwerkelijk sociaal klimaat kan alleen bestaan in een samenleving, waarin de productieverhoudingen zijn gewijzigd en waarin de economie is gesocialiseerd. Op weg naar deze doel­stellingen bepleiten wij het volgende:

 1. Zij die geen inkomen hebben door arbeid, hebben recht op een gegarandeerd inkomen, voldoende om een menswaardig bestaan te kunnen leiden.
  Hoewel wij een ander, op het continueren van aanspraken gericht stelsel beogen, menen wij ook dat op korte termijn een verhoging van alle lagere inkomens (wettelijk minimumloon) noodzakelijk is.
 2. De solli­citatieplicht dient te worden afgeschaft.
 3. Een grootscheepse uitbreiding van het aantal zinvolle arbeidsplaatsen in de collectieve sector, zoals op het gebied van maatschappe­lijke zorg, openbaar vervoer, milieubehoud, veiligheid, gezondheidszorg en onderwijs.
 4. Discriminatie in wet- en regelgeving, op basis van bijvoorbeeld leeftijd, sekse of etniciteit, dient te worden opgeheven. Concreet bepleiten wij het volgende:
  • Een geheel of gedeeltelijke aanspraak op zelfstandig inkomen (naar gelang de persoonlijke situatie hiertoe dwingt) vanaf de leeftijd van achttien jaar;
  • Ziekte en/of algehele invaliditeit laten de volledige aanspraak op het inkomenspakket in stand. Het spreekt vanzelf dat er ook geen inko­mens­discri­minatie bij ouderen plaats vindt;
  • De bij de productie betrokkenen dienen zelf hun leidinggevende functionarissen aan te stellen, waarmee de traditionele gezagsverhouding verdwijnt;
  • Maatschappelijke gelijkstelling van betaald en onbetaald (vrijwilligers)werk

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/GroenLinks
Bron:
http://psp92.nl/pspset.html