Perverted global labour Market – De perverse mondiale arbeidsmarkt

Samenvatting van “Perverted global labour Market” Geschreven voor het BIEN congres op 14/15/16 SEPTEMBER te München.

 

Invoering van een basisinkomen is niet alleen erg wenselijk maar zelfs noodzakelijk om de wereldeconomie in een staat van duurzaam evenwicht te brengen. Duurzaamheid moet hier worden verstaan in een zeer brede zin waarbij ook de economie is begrepen samen met het milieu, het klimaat, de migratie etc. en dat alles op wereldschaal. Duurzaamheid betekent dan, evenwicht op diverse vlakken en in diverse vormen, economisch evenwicht is daarvan het belangrijkste omdat economische impulsen, de krachtigste zijn die mensen tot activiteit brengen.

Basisinkomen is dan ook veel meer dan een alternatief voor de organisatie van de sociale zekerheid. Door een basisinkomen wordt een structuur neergezet waarbinnen de wereldeconomie, zich op een evenwichtige wijze kan ontwikkelen en waarbinnen de basis gelegd kan worden voor de overleving van de mensheid binnen de grenzen die de aarde stelt. Het is een systeem van productie, consumptie, handel en communicatie tussen mensen en volken waarvan de mensheid en de beschaving kan profiteren. Met respect voor vele verschillende culturen die allemaal hun eigen specifieke voordelen en eigenaardigheden hebben. Er zal zo een economisch klimaat kunnen ontstaan waarin oorlog geen voordelen meer brengt en waarin spanningen van wat voor soort dan ook kunnen worden overzien en opgelost zowel op lokaal als op wereldniveau.

Voor de individuele mens leidt het basisinkomen tot een situatie waarin het naakte bestaan te allen tijde is zeker gesteld. Vanuit die zekerheid kan hij zijn eigen leven opbouwen bevrijd van de zorg om het directe bestaan. Aan de andere kant is het voor de maatschappij een kwestie van beschaving om zorg te dragen voor zijn leden. Omdat de behoeften van mensen over de wereld erg verschillend zijn geldt dat ook voor de inhoud en de hoogte van het basisinkomen, daarom moet iedere samenleving dat zelf vaststellen en beoordelen. Het basisinkomen zelf moet worden verstrekt zonder enige verplichting, tegenprestatie of druk, het is volledig onvoorwaardelijk, het is een bestaansrecht. Voor de samenleving als zodanig garandeert het zijn voortbestaan en zijn toekomst, zo gezien is het ook een verplichting van die samenleving.

In het artikel hebben we getracht om het basisinkomen en de noodzaak ervan voor de maatschappij te benaderen vanuit een historisch perspectief en aan te tonen dat het feitelijk een logische stap is in de geschiedenis van de mens. Vanuit de primitieve middeleeuwen met zijn elite cultuur via de paternalistische periode van voor de tweede wereldoorlog en de bevoogdende tijd van de welvaartsstaat naar de eeuw van de communicatieve zelfsturende wiki-maatschappij.

Augustus 2012, Leon J.J. Segers, Maastricht vertaling uit het Engels

 

PDF met artikel: http://www.bien2012.de/sites/default/files/paper_127_en.pdf