PvdA leden stemmen voor het basisinkomen

PvdA-leden

PvdA-leden

 

 

 

PvdA-leden geven duidelijk aan een nieuwe koers te willen: weg van de controle en betutteling. Op het partijcongres stemde een meerderheid voor de motie “Red de PvdA, kies voor een basisinkomen”.

 

 

Al maanden voor het PvdA-Congres[1] op 16 juni konden leden moties schrijven en in twee rondes daarop stemmen. Moties, voorstellen dus, aan het bestuur over de koers van de partij. De discussies en het stemmen vonden plaats via internet op één centrale plek.

De motie “Red de PvdA, kies voor een basisinkomen[2] kreeg in de eerste ronde 122 ‘steun-cliks’, voldoende om in de serieuze tweede stemronde mee te doen. Die stemronde was kort voor het Congres en daarin stemde 61% vóór de motie!

De motie wil: een betaalbare vorm van basisinkomen, een groot experiment en daarna nieuwe wetgeving. Dat wordt een flinke koerswijziging, vooral voor het beeld dat nu van de PvdA bestaat; een controlerende en beperkende overheid. Dat is anno nu het beeld van PvdA politici: politici, die ambtenaren aansporen uitkeringsgerechtigden goed in de gaten te houden. Een meerderheid van de PvdA-leden wil dat anders, zij wensen een overheid die vertrouwen uitstraalt en daarnaar handelt. De motie spreekt van “Gelijke kansen, geen stigmatisering en betutteling meer. Kans op scholing, dus toekomstbestendig. Geen angst voor armoede, dus sterker staan in het werk en ondersteunen van ondernemerschap. Echte keus voor mantelzorg, tijd voor opvoeding. Dat spaart veel kosten en maakt een stabieler Nederland.”[3]

Een basisinkomen, een vast maandelijks bedrag zonder voorwaarden, zal grote invloed hebben. Nu blijft veel talent liggen of wordt beperkt. Het is al aangetoond dat een gering aantal mensen minder zal gaan werken, maar dat dat uiteindelijk goed uitpakt, doordat meer mensen scholing zullen gaan volgen en er bespaart kan worden op zorgkosten. Ook voor werkenden biedt basisinkomen meer keus, minder burn-out’s, mensen kunnen rustig goed werk zoeken dat bij hen past, want werk is zoveel meer. Voor iedereen een oplossing tussen werk en privé, ook al komen er meer robots.

Dat kan allemaal … maar, dat gaat niet vanzelf, niet binnen de PvdA en ook niet in het politieke krachtenspel. Er komt veel kijken bij zo’n grote wetswijziging.

Maar met deze motie geven de PvdA-leden duidelijk een nieuwe koers aan.

Het is nu aan het PvdA bestuur en de fractie om hun politieke visie te tonen ten aanzien van het basisinkomen. Dat is niet makkelijk; welke vorm van basisinkomen heeft de voorkeur, welke belastingen, toeslagen, subsidies, etc. kunnen vervallen, zijn er andere of hogere belastingen nodig? Hoe kan een dergelijke verzorgingsstaat er uitzien?

Naast politieke keuzes is ook het rekenwerk moeilijk. Sommige onderzoekers tellen selectief wat cijfers op en af en ook een instituut als het CPB (Centraal Plan Bureau) geeft aan niet alle aspecten mee te kunnen nemen. Een maatschappelijk experiment kan dus nuttig zijn of gebruik maken van nu lopende goede experimenten, bijv. in Canada.

De partijleden geven een signaal af met “Red de PvdA, kies voor basisinkomen”, ze willen een kanteling en geloven dat de PvdA dat aan kan, sterker nog, hiermee zal overleven. Een omslag is pijnlijk en lastig voor bestuurders en veel leden. Er is ook weerstand te verwachten, want de ‘voor wat hoort wat’ – gedachte zit er diep in, bij mensen zelf en in tal van regels. Schuldeisers worden beter beschermd dan basisbehoeftes om van te leven. Is de dreiging van een leven-in-armoede nodig voor een gezonde maatschappij?

PvdA-partijleiding, ga aan de slag met deze motie. Straal het vertrouwen uit waar de maatschappij naar snakt. Na 100 jaar onderwijs kunnen we zonder betutteling en controles, dat bleek ook uit de verkiezingsuitslag. Zet in op vertrouwen, steun talenten, dat is echt de moeite waard!

PvdA-leden

Eindhoven, 21 juni 2018
Hans Lindeijer
De acties van Hans zijn te volgen en te steunen op zijn Facebookpagina
Redactie: Florie Barnhoorn
 


1. De PvdA heeft, als eerste, een digitale Ledendemocratie. Alle leden kunnen zelf moties insturen, die in twee rondes in stemming komen. In de eerste ronde zijn er minstens 100 leden nodig die op de knop ‘Steun’ drukken om een motie door te laten gaan naar de échte stemronde.
Dit soort moties zijn voorstellen van de leden aan het bestuur en/of aan de fractie in de Tweede Kamer. Het veroorzaakt nooit direct een koerswijziging, wel aandacht en degenen die er mee verder gaan kunnen op de wens van de leden een beroep op doen. Zij staan dan sterker in de interne partij discussie, niets gaat van zelf.
Deze motie kreeg in de weken voor het Congres ruim voldoende stemmen, namelijk eerst 122 steunbetuigingen. Via mail en Facebook hebben we met enkele mensen daar stevig tam-tam voor gemaakt. Van de 30 moties in de voorronde gingen er 9 door. In de tweede ronde kon op elk van die 9 moties voor of tegen gestemd worden.
In die digitale stemming, kort vóór het Congres, is de motie aangenomen met 61 % Voor, 25% Tegen en 14% blanco. Van de 45.000 PvdA-leden stemden er maar 1193 digitaal mee (2,6% van de leden). Door deze lage deelname is de uitslag niet erg overtuigend maar wél geldig.
PvdA-leden Het verschil tussen voor- en tegenstanders was groter dan 15%. Dat was wél overtuigend, maar daardoor werd de motie op het Congres zelf een hamerstuk. Snel en in stilte passeerde de motie. In de Congresstukken staan wel netjes alle moties, maar die stukken zijn taai en waren alleen online te lezen. De meeste mensen, die ik op het Congres sprak, wisten helemaal niets van deze motie. Vooralsnog dus nog geen pr-succes.
Overigens is met het verlies van 38 naar 9 zetels in de Tweede Kamer, ook het geld voor onder meer het wetenschappelijk bureau van de PvdA, de Wiardi Beckman Stichting, een stuk minder. Ook het aantal congresbezoekers, ik schatte ongeveer 400 tot 500 mannen en vrouwen, dat was vroeger vaak 2000 of meer.
De kans dat deze motie stilletjes in een lade verdwijnt is zeker aanwezig. Hoeveel belang hecht het PvdA-bestuur aan deze 2,6 % actieve leden, die ook nog eens met lastige voorstellen komen? Er is een formeel PvdA-team nodig, die het basisinkomen goed moet bestuderen. Pas dan kan er iemand naar voren komen die dit voorstel met overtuiging aan een breed publiek uitlegt namens de PvdA. Zo werkt die mooie digitale Ledendemocratie dus het werkt alleen met een stevig staartje….

2. De motie: Red de PvdA, kies voor basisinkomen
———————————————————————–
Inleiding
———————————————————————–
Overwegende dat:
Het basisinkomen is een vast bedrag per maand, de minimale kosten voor een menswaardig bestaan. Een betaalbare optie is het ‘duale basisinkomen’, werkgevers en overheid betalen dat samen. Uitgangspunt daarin is dat het basisbedrag al in elk salaris zit. Dat blijkt immers uit de praktijk. Door te kiezen voor basisinkomen kan veel frustrerende bureaucratie worden afgeschaft. Het geeft reductie van schulden en stopt hen die daar voordeel van hebben. Gelijke kansen en geen stigmatisering en betutteling meer. Kans op scholing, dus toekomstbestendig. Geen angst voor armoede, dus sterker staan in het werk en steunt ondernemerschap. Echte keus voor mantelzorg, tijd voor opvoeding. Dat spaart veel onkosten en maakt een stabieler Nederland. Hé, dat maakt het de moeite waard.
———————————————————————–
Verzoekt de fractie om:
———————————————————————–
Kies een betaalbare vorm van basisinkomen en zet dat centraal voor nieuwe regels van een Sociaal Democratische verzorgingsstaat, zodat die de toekomst aan kan en test het.
Kies een vorm van basisinkomen, werk er aan, en start een groot maatschappelijk experiment om het uit te proberen. Bestudeer de keuzes en de levensloop van de deelnemers en pas daarmee ook andere regelgeving aan.
En gaat over tot de orde van de dag
———————————————————————–
Toelichting partijbestuur aan de PvdA-leden die gaan stemmen (alle moties krijgen een toelichting, vaak ook een stemadvies voor of tegen de motie met uitleg):
De afgelopen jaren zijn er herhaaldelijk moties ingediend met betrekking tot het basisinkomen, om de discussie hierover te voeren, om er onderzoek naar te doen, om het in te voeren.
We hebben op verzoek van de leden op een aantal politieke ledenraden gesproken over het basisinkomen en vanuit de vorige Tweede Kamerfractie heeft Ed Groot een tour door het land gemaakt. Ook in het Verkiezingsprogramma heeft het basisinkomen een plek gekregen: we willen experimenten uitbreiden en leren van de ervaringen en dit zullen we dan ook eerst afwachten.

3. Zie hier voor de congresstukken (bladzijde 10 voor de motie).