Rapportjes schrijven………..gouwe handel.

Willem verbaast zicht er over dat je tegenwoordig struikelt over de onderzoeken en de rapporten.
Meestal zonder dat er iets mee gedaan wordt.
Zou een basisinkomen dat niet allemaal overbodig maken?

Willem is een 60-plusser, dus misschien niet helemaal meer van deze wereld. Maar Willem probeert met zijn tijd mee te gaan…….alhoewel met enige moeite.

Het valt Willem op dat wanneer er ergens een probleem is, dat er eerst een “grondig” onderzoek gedaan moet worden door vaak (dure) wetenschappelijk verantwoorde onderzoeksinstituten. Als zo’n rapport toch niet het verlangde resultaat oplevert, komt er een vervolg onderzoek en misschien hierna nog wel één. Na aanleiding van deze rapporten volgt er vaak een onderzoekscommissie, die ook weer een rapport schrijft. In het uiterste geval volgt er een enquête commissie of rekenkamer die ook weer een rapport schrijft. Neem als voorbeeld de toeslagenaffaire………er liggen stappels, meters, met rapporten.

Zodra deze gerenommeerde instituten een rapport schrijven gaat de systeemwereld (overheid, ambtenaren) er vanuit dat de bevindingen uit deze rapporten juist zijn.
Willem twijfelt niet aan de juistheid.  Maar……..Willem vraagt zich steeds vaker af:

  • Wie was de opdrachtgever voor dit rapport?
  • Wat was de onderzoekopdracht?
  • Hoe neutraal zijn de onderzoekers?
  • In hoeverre stond de conclusie al vast?
  • Wat zijn de consequenties voor betrokkenen?

Het klinkt misschien wel als complotdenken?

Maar Willem vraagt zich steeds vaker af of het rapporten schrijven voor een groot deel alleen bedoeld is als verdienmodel, als “bewijs” van transparantie, om (politieke) meningen te bevestigen, misstanden te verhullen, als afleiding van de waarheid enz.

Heel simpel. Hoeveel rapporten zijn er al geschreven over het CO2 probleem, hoeveel rapporten over Datasteel, hoeveel over de geluidsoverlast van KLM, over de toeslagen affaire, over de Groningse gas-bevingen, enz. Nou al die rapporten passen niet in de huiskamer van Willem.

Bovenstaand begin lag al op de plank toen Willem dit tegen kwam: Chaos in jeugdzorg is een goudmijn voor adviesbureaus.
Alweer krijgt Willem gelijk. Lees dit verhaal en huiver. Bedenk wel we hebben het hier over de jeugdzorg!!! Wij, de maatschappij vinden het belangrijk te zorgen voor onze jeugd. Onze kinderen die geholpen moeten worden om een toekomst op te bouwen. Wij, de maatschappij, zijn bereidt hier miljarden aan uit te geven. En bedenk dat met de honderden miljoenen die wij uitgeven aan adviesbureaus, bureaucratie, nutteloze administratie, projectjes en pilots, webinars en bijeenkomsten, interim managers van € 250 per uur, enz………….nog geen kind geholpen is. Geen wonder dat de jeugdzorg (mede door de decentralisatie in 2015) één grote puinhoop is. En natuurlijk willen de adviesbureaus het systeem zo houden!

Willem las het volgende bericht van het CBS:
Opnieuw minder werkenden met armoederisico
In 2020 maakte 1,9 procent van de ruim 7,8 miljoen werkenden in Nederland deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens en liep een risico op armoede. Een jaar eerder was dat nog 2,1 procent. Het armoederisico van werkenden is voor het zevende jaar op rij gedaald..

De meeste mensen die zo’n bericht vluchtig lezen denken; “O, het valt nogal mee met de armoede in Nederland. Het gaat al 7 jaar steeds beter.”
Nee, want uit andere berichten blijkt dat de armoede juist toeneemt, dat het aantal voedselbank klanten alleen maar stijgt, dat er nog nooit zoveel dak-thuislozen zijn.
Als je goed kijkt wát er onderzocht is; ….werkenden in Nederland deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Dat zijn dus mensen die werken ónder het minimumloon. Dat zijn dus werkenden!

Willem vraagt zich af, waarom in dit onderzoek niet meegenomen de werkenden in armoede die wél het wettelijk minimumloon verdienen én de miljoen mensen die niet werken en een uitkering hebben en in armoede leven??
Geen twijfel dat de cijfers uit dit onderzoek kloppen. Maar welke conclusie trekken we hieruit? Is het wishfull thinking? Is het wetenschappelijk verantwoord fake news?

Willem is helemaal niet zo’n rapportenlezer. Meestal even vluchtig naar de pagina conclusie, wat waarschijnlijk de meeste rapportenlezers doen. Vaak,  en het lijkt wel steeds vaker, leest Willen rapporten en is zijn conclusie: maar dat wisten we toch al!

Bijvoorbeeld deze: De rijkste mensen dragen niet de zwaarste lasten.
Middeninkomens en hoge inkomens betalen relatief ongeveer evenveel belasting: rond de 40 procent van hun inkomen. Nog opvallender zijn de uitersten. Voor de 0,01 procent hoogste inkomens is de belastingdruk ongeveer twee keer zo laag: 21 procent. De laagste inkomens betalen juist relatief méér belasting.
Nu het CPB met een officieel rapport (Ongelijkheid en herverdeling in Nederland) komt staat de wereld op zijn kop. In iedere talkshow lag dit onderwerp op tafel.
Willem vraagt zich af: wie heeft er onder een steen gelegen? Daarbij wordt belasting op vermogen nog maar even buiten beschouwing gelaten. Vraag aan de lezer; wie betaald, in verhouding, het meeste inkomstenbelasting? De werkende, de Zzp-er of de uitkeringsgerechtigde? Het antwoord: de uitkeringsgerechtigde!

Nog eentje uit Trouw: Hoe juist werken tot armoede leidt: ‘Het probleem is dat toeslagen, loon en uitkering niet op elkaar zijn afgestemd’.
Ook dit wisten we al. Ruim 50% van de mensen die naast hun uitkering parttime werken komen in de financiële problemen. Dit noemen we de armoedeval en die bestaat al ruim 10 jaar!
Zie bijv. Radar: Animatie: wat is armoedeval?

Door al die rapporten raken we het gevoel met de echte leefwereld kwijt. Het Fingerspitzengefühl:
goed ontwikkeld, intuïtief gevoel om in delicate aangelegenheden of onder moeilijke omstandigheden de aangewezen handelwijze aan de dag te leggen; goed ontwikkeld gevoel om het juiste te doen; ook: goed ontwikkeld, intuïtief gevoel om iets te voorspellen, om iets te voorzien.

Hoeveel onderzoeksrapporten hebben we niet meer nodig als we een basisinkomen zouden hebben? Denk daarbij alleen maar aan de rapportages die nodig zijn voor het uitkeringen circus.

Van deze animatie wordt Willem helemaal blij.
Basisinkomen………makkelijker kunnen we het u niet maken!

Willem de Graaff, april 2022