Sinterklaaskado van 50plus voor Basisinkomen

50plusOnze voorzitter ontving op 5 december een email van de Beleidsmedewerker Sociale Zaken en Werkgelegenheid &  Veiligheid en Justitie 50PLUS-fractie der Tweede Kamer der Staten-Generaal:

Namens de fractievoorzitter van 50PLUS, Norbert Klein, stuur ik u ter kennisgeving de gisteren bij de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingediende motie.

 

 

MOTIE VAN HET LID KLEIN

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat het sociale zekerheidsstelsel thans een groot aantal sociale uitvoeringsregelingen kent, en dat deze regelingen een zware uitvoeringslast, hoge uitvoeringskosten, een veelheid van individuele verdelingsvraagstukken, en bureaucratie met zich meebrengen;

Overwegende dat het naast elkaar bestaan van vele vaak ingewikkelde individuele sociale zekerheidsregelingen leidt tot bureaucratie, fraudegevoeligheid en tot ondoelmatige besteding van middelen;

Overwegende dat sociale zekerheid gebaseerd is op zekerheid voor de burgers en vraagt om een betrouwbaar overheidsbeleid,

Nodigt de regering uit om een verkenning uit te voeren, waarbij wordt onderzocht of en in hoeverre de invoering van een ‘ sociaal basisbudget ‘ voor iedere burger tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten, de nadelen van het huidige grote aantal individuele sociale uitvoeringsregelingen zou kunnen ondervangen, en verzoekt de Kamer hier binnen twee jaar over te rapporteren,

En gaat over tot de orde van de dag,

Klein

Het nummer van de motie is: 33750-XV-51
Originele PDF: kst-33750-XV-51
Kamerstuk: http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail.jsp?id=2013Z24010&did=2013D49031

Lees voor “sociaal basisbudget”: Onvoorwaardelijk Basisinkomen

Dit naar aanleiding van het boekje “Mij een zorg”van Sjifra Herschberg

Schaf alle uitkeringen af en geef iedereen een basisinkomen; dat is de beste garantie voor sociale en economische ontwikkeling. Twee jaar WW is meer dan genoeg. De meeste voorzieningen in de AWBZ worden oneigenlijk gebruikt. Dit zijn een paar van de stellingen uit Mij een zorg!, een essaybundel over de toekomst van de sociale zekerheid. De verzorgingsstaat staat onder druk en is aan herziening toe, terwijl de bezuinigingen ons voor dilemma’s en moeilijke keuzes plaatsen.
Het Amsterdamse debatcentrum de Rode Hoed vroeg op uitnodiging van het Instituut Gak de tien Wetenschappelijke Bureaus van de politieke partijen in de Tweede Kamer naar hun visie op de verzorgingsstaat, hun kijk op één voorziening in de sociale zekerheid en hun suggesties voor verbeteringen.
Deze bundel geeft een veelkleurig politiek antwoord op de actuele vraag van de grenzen van de sociale zekerheid. Met een inleiding van SER-voorzitter Wiebe Draijer.

Recensie(s)

Een bundel essays over de toekomst van de sociale zekerheid. Het Amsterdamse debatcentrum De Rode Hoed heeft op instigatie van het GAK de tien wetenschappelijke bureaus van de politieke partijen in de Tweede Kamer naar hun visie gevraagd op de verzorgingsstaat door hun kijk te geven op een enkele voorziening en suggesties te geven ter verbetering. Zo is er over de onderwerpen Bijstand, WW, WIA, AWBZ en AOW telkens een tweetal essays geschreven vanuit verschillende politieke invalshoeken. Er komt een veelkleurig politiek antwoord naar voren dat zich uitstekend leent om de discussie over de toekomstige inrichting van onze verzorgingsstaat aan te zwengelen en te onderhouden. De essays zijn gemakkelijk leesbaar en kort en bondig geschreven; desalniettemin vergt het enige voorkennis om hiermee tot een visie op dit onderwerp te kunnen komen. Geschikt voor iedereen die betrokken is bij dit onderwerp: politici, beleidsmakers en uitvoerders. De inleiding is geschreven door Wiebe Draaier, voorzitter van de SER. Met literatuurverwijzingen in eindnoten.

Beitj van Ek
Bron: http://www.bol.com/nl/p/mij-een-zorg/9200000011873976/