Artikel 1  Begripsbepalingen

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:
De vereniging:
Vereniging Basisinkomen (VBi) gevestigd te Oosterbeek
De statuten:
De statuten van de vereniging, vastgesteld bij notariële akte d.d. 18-04-1991, door notaris F.G. Bakker te Zeist (zoals laatst gewijzigd bij notariële akte, d.d. 2013 door notaris E.O. Faber te Amsterdam)
Het bestuur:
Het bestuur van de VBi
Basisteams:
Leden van de VBi die zich in een wijk, plaats, stad, gemeente of regio hebben verenigd om het begrip basisinkomen voor derden toegankelijk te maken.
Leden:
Leden maken deel uit van de VBi, doordat zij jaarlijks contributie betalen en hebben daardoor stemrecht tijdens algemene ledenvergaderingen. Bovendien ontvangen zij de digitale nieuwsbrief.
UBIE: Unconditional Basic Income Europe is sinds 2015 een Europees samenwerkingsverband van nationale bewegingen voor een basisinkomen
BIEN: Basic Income Earth Network, opgericht in 1986, is dat op mondiale schaal.
De VBi is als vereniging lid van zowel UBIE als van BIEN.
Zie voor uitgebreidere informatie: basisinkomen.nl; ubie.org; basicincome.org

Artikel 2   De Vereniging

De VBi heeft een ANBI-status bij de belastingdienst. Daarmee zijn giften aan de Vereniging aftrekbaar van het inkomen van de donateur.

Artikel 3  Het bestuur

Samenstelling (zie voorts artikel 8 en 9 van de statuten).
Het bestuur bestaat minimaal uit 5 en ten hoogste uit 9 personen. Voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, leden.
Rooster aftreden bestuursleden
Statutair na drie jaar, doch her verkiesbaar)
(NB: Alleen de voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de ALV benoemd. De overige leden worden door het bestuur voorgesteld. Het bestuur bepaalt wie de plaatsvervangend voorzitter wordt/is.) (Zie voor vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte artikel 11 van de statuten).

Werkwijze
– Functieomschrijvingen zijn beschreven en opvraagbaar bij het bestuur.
– Het bestuur vergadert zo vaak als nodig is, maar minimaal 1 maal per 6-10 weken. Daarnaast is     er digitaal regelmatig contact.
Van elke vergadering vindt verslagging plaats. Besluiten en beleidsvoornemens zijn voor leden beschikbaar via de website van de VBi.
– De VBi tracht actief politieke partijen te betrekken bij het streven naar de invoering van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi); tegelijkertijd spant de VBi zich in om burgers te betrekken bij haar streven de in- and outs van het OBi te doordenken.
VBi zoekt de samenwerking met andere organisaties; zij is niet gelieerd aan een politieke partij.
– Afhankelijk van de behoefte worden er door de VBi promotiematerialen beschikbaar gesteld.

Algemene jaarvergadering
Deze vindt minimaal 1 maal per jaar plaats. Verslaglegging is beschikbaar op de website van de VBi.

Onkostendeclaraties
– Deze kunnen worden ingediend via penningmeester@basisinkomen.nl en worden vergoed, nadat vooraf overeenstemming in het bestuur is bereikt ten aanzien van de te maken kosten.
– De declaratiewijzer is opvraagbaar bij het bestuur.

Artikel 4  Basisteams
– De werkwijze van de basisteams wordt door de deelnemers zelf bepaald, zowel qua inhoud als qua vergaderfrequentie.
– Basisteams zijn uitgenodigd om het landelijk bestuur van de VBi van agendaonderwerpen te voorzien. Omgekeerd zullen de landelijk bestuursleden de basisteams bijstaan in hun werkzaamheden.
– Kosten die ten behoeve van de uitvoering van activiteiten gemaakt worden zijn, mits vooraf aan het bestuur voorgelegd, tot een jaarlijks vastgesteld maximum te vergoeden op basis van het overleggen van bonnetjes/rekeningen/nota’s.

Artikel 5  Leden contributie
– De jaarlijkse contributie moet door een lid bij vooruitbetaling uiterlijk op 31 december, voorafgaande aan het komende verenigingsjaar zijn voldaan.
– Betaling kan alleen gebeuren door bankoverschrijving naar de bankrekening van de vereniging.
– Bij nieuwe leden vangt het lidmaatschap aan na aanmelding en betaling van de eerste contributie. Bestaande leden ontvangen ieder jaar een schriftelijk betalingsverzoek. Het verschuldigde bedrag dient binnen een maand voldaan te zijn.
– Indien de contributie niet tijdig is betaald, ontvangt het betreffende lid een herinnering. Wordt vervolgens niet binnen de daarvoor in het herinneringsverzoek gestelde termijn betaald, dan kan het bestuur het betreffende lidmaatschap opzeggen.
– Indien na herhaalde betalingsverzoeken nog steeds geen contributie is voldaan wordt het lidmaatschap door het bestuur beëindigd en wordt het betreffende lid daarvan op de hoogte gesteld.

Artikel 6  Ledenadministratie
– Vanaf 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat, hoewel organisaties 2 jaar de tijd krijgen, de VBi anno 2018 maatregelen heeft genomen om tot gegevensbescherming te komen van al onze contacten (leden e.a.).
– De ledenadministratie wordt nu volgens de nieuwe richtlijnen van de AVG ingericht. Omdat deze gekoppeld is aan de financiële administratie zijn er extra garanties ingebouwd om de privacy optimaal en volgens de AVG-richtlijnen te beschermen.

Artikel   Archivering
-Een groot deel van het archief van voor 2014 is ondergebracht bij het IISG (Internationaal Instituut Sociale Geschiedenis) in Amsterdam. Alles van wat daarna gedurende tien jaar gearchiveerd moet worden volgens de statuten is in ons bezit. Dit zijn: Het financieel jaarverslag; Het secretarieel jaarverslag; Het verslag van de kascommissie; De begroting voor het lopende of komende jaar.
(Deze gegevens zijn allemaal digitaal beschikbaar evenals veel andersoortig geschreven materiaal.)

Vastgesteld door de ledenvergadering in de vergadering gehouden te Utrecht d.d. 02-06-2019