Sylvio Gesell stelt voor om belasting te heffen op het bezit van geld

Als mensen alleen de basis krijgen (mooi natuurlijk) en gewend zijn daarboven te leven, dan bestaat m.i. nog steeds die druk vh ontslag…

Het is toch nu ook allang zo dat je een bijstandsuitkering kunt krijgen als je ontslagen wordt (na ww). 
Het enige probleem is dan ook: je moet je huis verkopen en dat eerst ‘opeten’, dan alleen nog van kringloopwinkels leven en wil je sparen? Dan haal je je eten uit de afvalbakken bij (super)markten.

Wat is dan het verschil?
Alleen voor hen die gewend zijn op bijstandsniveau te leven kan er niet veel meer misgaan (dunkt me).

Begrijp ik het wel goed? Ik ben echt een nul met dit soort dingen 😉

Stel nu dat we een OBI hebben en iemand gaat als zzp’er aan de slag weet deze persoon wat zijn ‘gegarandeerde’ inkomen is en kan hij het plusinkomen besteden op een wijze die hij zelf kiest, dus bijvoorbeeld ook een verzekering afsluiten op zijn arbeid en daarmee samenhangende inkomen. Mensen in loondienst kunnen hun plusinkomen op de zelfde wijze besteden, dus verzekeren of gewoonweg sparen. Als mensen zichzelf de gewoonte aanleren het gehele inkomen dat binnenkomt te besteden aan (luxe) levensonderhoud, vakanties, duur huis met bijpassende hypotheek, tja, dan kan het zwaar vallen als het plusinkomen wegvalt. Maar goed dat is nu ook zo en persoonlijk vind ik niet dat een dergelijk bestedingspatroon solidariteit mag verwachten van medemensen. Wil je zo leven dan mag je best een evenredige tegenprestatie aan de samenleving leveren. Het meest belangrijke aan OBI in het perspectief van werk en inkomen vind ik de keuzevrijheid. Heb je nu een uitkering dan ben je verplicht allerlei zaken te doen zelfs als het niet in het belang van je persoonlijke welzijn is. Heb je OBI kan je zelf kiezen mocht een werkgever in je geinteresseerd zijn of je de baan wel of niet neemt, en je kan voortaan wat relaxter onderhandelen over de compensatie die je wenst te ontvangen voor je arbeid. OBI verhoogt het welzijn en dus welbehagen van de mensen in het algemeen.Ontslag krijgen danwel nemen kan voor mensen een inkomensachteruitgang betekenen. Ontslag krijgen is iets dat in het huidige systeem ook al kan gebeuren. Nu is er een volksverzekering waar overigens niet eens iedereen die er aan meebetaald heeft gebruik van mag maken. Stel iemand heeft tig jaren als werknemer gewerkt, betaalde WW-premie. Dan gaat hij door wat voor omstandigheden voor zichzelf beginnen, veel mensen worden tegenwoordig het zzp’er-schap ingemanouvreerd. Op het moment dat het nkomen verkregen als zzp’er beneden een bepaald niveau komt mag hij na veel formulieren en andere belemmeringen mogelijkerwijs een uitkering krijgen via Bijzondere Bijstand Zelfstandigen, met nadien nog meer formulieren en het verantwoorden van de terechtheid van deze bijstand. Mocht deze zzp’er echter op een bepaald moment, na een jaar of twee, moeten stoppen met zijn activiteit omdat er onvoldoende opdrachten binnenkomen en hij dus zijn bedrijf staakt heeft hij ondanks de tig-jaren betaalde WW-premie geen recht op WW.

Nu de zwakkeren, mensen die medische bijstand nodig hebben. Dit is een ander verhaal. Zij hebben gewoon kosten, kosten die niet onder normaal levensonderhoud vallen. Je mag dan niet verwachten dat zij deze kosten dragen uit hun OBI. Ik weet niet of er in een van de partijprogramma’s hierover iets staat. Ik stel me voor dat we ziekte- en zorgkosten uit een belasting betalen. Voor mijn part een dividendbelasting, uiteindelijk zijn de meeste ziektes die we hebben in deze samenleving terug te leiden tot bedrijven en hun impact op milieu en de mensheid. Hoe beter de bedrijven voor de werknemers en het mileu zorgen hoe minder belasting voor dit doeleinde nodig zal zijn.

Geldbelasting

Een ander idee waar nog minder over gesproken wordt dan basisinkomen is de geldbelasting 🙂 Keynes verwees al in zijn boek ‘General theory of employment interest and money’ naar een andere econoom die een bijzonder omvangrijk werk geschreven had, waar weinig mensen vanaf weten, en schreef dat deze econoom goede ideeen heeft die we in de gaten moeten houden. Die econoom is Sylvio Gesell. Hij stelt voor om belasting te heffen op het bezit van geld. Je moet dit voorstellen als wanneer iemand een som geld bezit gedurende enige tijd deze som geld inwaarde dient te verminderen. Deze vermindering kan tot stand gebracht worden door een belasting te heffen op dit geld. Het achterliggende idee is dat men dan sneller bereid is dit geld uit te geven aan wat dan ook, bijvoorbeeld aan kunst of ordinaire economische activiteiten zodat het geld doet wat het moet doen namelijk rollen of te wel in de bloedbaan van de economie blijft. De ‘filosofische’ rechtvaardiging voor het ‘verslijten’ van het geld is min of meer als volgt: stel dit geld wort gebruikt voor de aanschaf van goederen, bijvoorbeeld aardappels. Deze aardappels worden opgeslagen in een pakhuis. Na verloop van tijd gaan deze aardappels aan een vorm van bederf onderhevig zijn en nemen in waarde af. Het is merkwaardig en tegennatuurlijk dat geld zichzelf vermeerdert door ‘niets’ te doen. Iemand die niks doet met zijn geld, het spaart, op de bank zet, krijgt rente, deze rente wordt bijgeschreven, vervolgens krijgt hij op de som van het oorspronkelijke bedrag en de rente weer rente. Mocht een dergelijk proces zich voordoen in ons lichaam noemen we het kanker. Dus een belasting op geldbezit lijkt me wel aardig ook om als overheid allerlei zaken te financieren en het leuke is dat de mensen die deze belasting moeten betalen het ook nog eens kunnen betalen aangezien ze toch niks doen met dit geld anders dan het niet nuttig maken.

Een of meedere van de partijen heeft ook gratis openbaar vervoer, mogelijk ook gratis onderwijs (hopelijk inclusief WO) in het programma staan. Deze zaken kunnen dan gefinancierd worden uit een dergelijke belasting. Vergeet ook niet dat een invoering van OBI een mentaliteitsverandering teweeg kan brengen, ik ben optimistisch, waardoor de looneisen en dus kosten van onderwijs en andere arbeidsintensieve komponenten van onze samenleving omlaag kunnen gaan.

Nu houd ik er weer even mee op, vingers beginnen zeer te doen en het is vermoedelijk toch alweer een aardig lapje tekst voor een mailtje geworden. Hopelijk is er enige samenhang te bespeuren in het geschrevene 🙂

Met vriendelijke groeten,
Harry (NL-6044)