Universeel basisinkomen corrigeert ongelijkheid

corrigeert

corrigeert Joop Böhm schrijft, dat met de invoering van een universeel basisinkomen de overheid de ongelijkheid corrigeert, die is ontstaan, doordat bij de heffing van belastingen geen onderscheid is gemaakt tussen arm en rijk. Om die reden is in de VS een beweging onder miljonairs op gang gekomen, die pleit voor een eerlijker verdeling van de lasten. Wanneer, vraagt Joop zich af, gaan Nederlandse miljonairs eens actie ondernemen tegen deze misstand? (Hebben ze het misschien te druk met het zoeken naar een geschikt belastingparadijs, waar ze helemaal geen belasting meer hoeven te betalen?)

In november 2011 schreven 138 ‘Patriotic Millionaires for Fiscal Strength’ in de Verenigde Staten een brief aan het Congres waarin ze in het landsbelang vroegen om belastingverhoging. Ze vonden het geen pas hebben dat zij – relatief gezien – veel minder belasting hoefden te betalen dan Amerikanen met een laag inkomen.

Heden ten dage zijn de Patriotic Millionaires nog steeds actief. Het nieuwe belastingplan van de regering Trump vindt bij hen geen genade: “The Trump Tax Plan is nothing but a payoff to millionaires and multinational corporations. It is an embarrassment to history, common sense and decency that any elected official continues to perpetuate the total fraud of Trickle Down Economics.”

Ook in ons land betalen miljonairs minder mee aan de belastinginkomsten van de overheid. Het zou goed zijn als ook in Nederland een dergelijke beweging zou opkomen voor een eerlijker samenleving. Het zal pas rechtvaardig zijn wanneer iedereen naar draagkracht aan de samenleving gaat bijdragen!

Kijken we naar het regeerakkoord, dan zien we dat het progressieve tarief voor de inkomstenbelasting voor inkomens beneden 68.000 euro teloor zal gaan. Tevens worden de inkomens daarboven lager belast dan nu het geval is. Bij de overige belastingen (ik denk aan BTW, milieuheffingen en gemeentebelastingen) wordt geen onderscheid gemaakt of men arm is of rijk.

Maar ook bij de overige basiskosten van het bestaan wordt vrijwel geen verschil gemaakt tussen rijk en arm. Zorgkosten, energiekosten, water, openbaar vervoer, parkeertarieven en verkeersboetes, kosten voor paspoort en rijbewijs, enz. Men betaalt evenveel, of men nu arm is of rijk.

Het resultaat daarvan is dat arme mensen relatief zwaarder worden belast dan hun rijke landgenoten. Dat veroorzaakt grote welvaartsverschillen binnen de bevolking. Dat is niet eerlijk en bovendien funest voor onze samenleving. Het belet mensen om op gelijke voet met elkaar om te gaan, maar het knaagt ook aan de koopkracht van de minder bedeelden. Dat schaadt de economie.

De oplossing ligt voor de hand en is simpel en eerlijk. Door het betalen van gelijke bedragen aan arm en rijk kan de overheid de ontstane ongelijkheid corrigeren. Doordat iedereen hetzelfde bedrag ontvangt blijven de verschillen in geld gelijk, maar relatief gezien worden de verschillen wel kleiner. En daar gaat het om.

Het gaat simpelweg om het invoeren van het Universeel Basisinkomen (UBI). Met een UBI – de betaling van gelijke bedragen aan arm en rijk – corrigeert de overheid de ongelijkheid, die is ontstaan doordat bij de heffing geen onderscheid is gemaakt naar draagkracht. Of men nu arm was of rijk, dat maakte geen verschil!

Amersfoort, 21-11-2017
Joop Böhm.