Vereniging Basisinkomen aan tafel bij European Minimum Income Network #EMIN

Het “European Minimum Income Network” ofwel EMIN is een netwerk dat is tot stand gekomen door inschrijving op een opdracht van de Europese Commissie om overeenstemming te bereiken met betrekking tot wat een adequaat en toegankelijk minimum inkomen is en te komen tot een steeds verdere invoering ervan.

Het netwerk bestaat uit het EAPN (Europa), de Europese Vakvereniging en de Universiteit Antwerpen. Het eerste deel ervan werd in 2014 afgesloten dat was EMIN1. Voor de jaren 2017-2018 is een tweede gedeelte gestart.

Voor Nederland wordt samenwerking gezocht met de vakbonden, grote organisaties, overheden, politieke partijen en anderen om het doel van deze opdracht te bereiken. Dit proces heeft de naam “European Minimum Income Network 2” ofwel “EMIN2” gekregen en het duurt tot maart 2019.

Het doel van EMIN2 is, zoals het Europees Parlement en de Europese Commissie het formuleert

“in ieder lidstaat van de Europese Unie een coalitie opbouwen die mee helpt om een minimuminkomen te ontwikkelen, in te voeren of verder uit te bouwen dat er voor zorgt dat zij die er van moeten leven op een waardige wijze binnen de samenleving kunnen participeren”.

Onder bedoeld Minimum Inkomen wordt in deze verstaan:

Een inkomen dat mensen in staat stelt om op een fatsoenlijke wijze aan de samenleving deel te nemen. Dat geldt voor zowel de werkenden als voor hen die buiten het betaald arbeidproces zijn gevallen –denk aan werklozen, arbeidsongeschikten, gehandicapten, gepensioneerden-. Het gaat dus om het minimale inkomen waar iedereen recht op heeft en dat in staat stelt om een leven in waardigheid in alle stadia van het leven te waarborgen evenals de mogelijkheid om aan goederen en diensten te kunnen komen. Het basisinkomen kan in deze discussie een belangrijke rol spelen als een voorbeeld hoe dit kan worden ingericht.

Voor degenen die kunnen werken, moeten de voordelen van een minimuminkomen worden gecombineerd met prikkels om toegang te zoeken tot kwaliteitsdiensten en een inclusieve arbeidsmarktbeleid en tot de emancipatie van minimuminkomen-begunstigden door (her)integratie van duurzame werkgelegenheid, die armoede kan voorkomen, de arbeidsmarkt.

12 juni jongstleden is Ad Planken, oud voorzitter Vereniging Basisinkomen, gevraagd om namens de Vereniging Basisinkomen deel te nemen aan een kleine stuurgroep binnen het EMIN2 project.

Dergelijke “Minimum Inkomen regelingen” hebben duidelijk gedefinieerde criteria, ze zijn premievrije, universeel en inkomensafhankelijk. Ze discrimineren geen groepen en hebben eenvoudige toepassingsprocedures.

  • Zij vermijden institutionele belemmeringen, zoals de bureaucratische en complexe verordeningen en procedures en hanteren een minimum aan voorwaarden waaraan moet worden voldaan,
  • Zij vermijden uitvoeringsbarrières door het opzoeken en ondersteunen van potentiële begunstigden
  • Zij vermijden persoonlijke belemmeringen zoals een gebrek aan informatie, schaamte of aantasting van de privacy

Er is inmiddels ook een gesprek met het FNV – geweest over samenwerking. Naast de vereniging BI en het FNV zullen ook ander organisaties gevraagd worden deel te nemen aan het proces EMIN2.

De bedoelde stuurgroep zal de activiteiten begeleiden binnen nu en eind 2019.

Binnen de komende anderhalf jaar moet de EMIN-groep het volgende in ieder geval organiseren:

  1. een grote conferentie, met veel politici, kopstukken en wetenschappers, over het minimuminkomen.
  2. een grootse actie om te werven voor een hoger minimuminkomen
  3. er zullen in april en mei 2018 twee bussen door de EU rijden.Ieder lidstaat krijgt de bus 3 dagen. Tijdens die 3 dagen moeten we zoveel mogelijk activiteiten en discussiebijeenkomsten organiseren op de plaatsen waar de bus is.

Verder is duidelijk dat er in maart 2019 een rapport moet zijn uitgebracht bij de Europese Commissie.

Deelname van de Vereniging Basisinkomen is van belang

  1. omdat het idee van het BI een mogelijkheid is om dat minimale inkomen zoals boven omschreven te realiseren.
  2. deze opdracht een kans kan zijn om het BI meer onder de politieke aandacht te brengen in de nieuwe EU-lidstaten.
  3. we, als we over het minimuminkomen spreken een overzicht willen maken van wat daarmee allemaal bedoeld kan worden, want soms is er, zeker op Europees vlak, verwarring over al de verschillende vormen.
  4. er in ons land binnen de gemeenten projecten starten voor mensen in de bijstand die men als een soort van basisinkomen beschouwt.