Vereniging in beweging: naar een Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen

Netwerken1Tijdens de laatste algemene ledenvergadering kwamen een aantal punten aan bod, die wij graag met u willen delen, omdat ze voor het verdere functioneren van de Vereniging Basisinkomen van belang zijn. Het gaat namelijk om de keuze tussen stilstand en het verzanden in een gezapige debating club of verdere activiteit en ontwikkeling.

We hebben uw hulp – en die van de leden – bij het kiezen van de weg hard nodig.

De bedoelde punten zijn: het kiezen voor een transitie van onze vereniging naar een Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen en het vinden van wegen om de inkomsten van de vereniging op te vijzelen.

Naar een Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen:

Het concept vereniging lijkt voor een organisatie als de onze niet passend. Voor mij zijn de connotaties van beslotenheid, saamhorigheid, erbij horen, samen ergens voor gaan, clubgeest, verbondenheid en gezelligheid zoals dit bij bijvoorbeeld voetbalverenigingen en ook andere groepsgebeurtenissen het geval is niet te verbinden met de vereniging basisinkomen. De cultuur binnen deze vereniging is eenvoudig niet zo. Bovendien houdt het concept en de geur van beslotenheid mensen op een afstand: Wat speelt zich daar af? Wil ik daar wel bij horen? Hoe groot is die vereniging? Wat voor cachet heeft die vereniging?

Een netwerk staat in mijn optiek meer voor openheid en het zoeken van samenwerking met en input van wie er ook maar een raakvlak heeft met het onderwerp waar het netwerk om draait. Die openheid vraagt dan ook om een naar buiten treden en je kenbaar maken en van je laten horen. Hier zijn mensen en middelen voor nodig. Met de middelen lijkt het eenvoudiger te liggen als met mensen. Middelen kun je namelijk kopen. Maar dan moet je er wel het geld voor hebben.

Hoe de transitie te laten verlopen en hoe het netwerk uiteindelijk vorm te geven vraagt om een goede voorbereiding en verdere uitwerking. In mijn ogen zouden we ons heel goed kunnen richten naar de manier waarop het Netzwerk Grundeinkommen in Duitsland is opgezet (zie https://www.grundeinkommen.de/ueber-uns). Hier hebben we uw inbreng echter nodig al is het alleen maar in de vorm van toe- of afstemming.

De middelen:

Zoals het afgelopen jaar is gebleken vergt een transparante aan de weg timmerende opstelling en actie veel inzet. Van ongeveer 35% van onze leden kunnen we die verwachten in andere vorm dan steun door het lidmaatschap op zich. Zoals in het komende financieel jaarverslag zal worden bekend gemaakt zijn er momenteel nogal wat bestuursleden binnen de vereniging die een groot deel van de door henzelf inzake die contacten gemaakte kosten voor hun rekening nemen. Dit is vanzelfsprekend een scheefgroei. De lopende kosten moeten door de vereniging uit de verenigingskas gedragen kunnen worden. Pas als bestuursleden tegen de besluiten van de ledenvergadering in toch activiteiten ontplooien die niet zijn goedgekeurd (het liefst vooraf) kan van hen worden verwacht dat zij die kosten zelf dragen. Dagelijks bestuur vergt soms echter beslissingen te nemen waar vooraf geen rekening mee kon worden gehouden, vooral als dit het organiseren van activiteiten met anderen betreft, zoals manifestaties in Nederland (zoals debatten) of afspraken en deelname aan besprekingen in het kader van internationale samenwerking. Onze contributieregeling houdt mijns inziens een positieve ontwikkeling daarin tegen. Ook alweer in navolging van het Netzwerk Grundeinkommen stel ik voor het heffen van contributie los te laten en over te gaan naar een giftensysteem, waarin aan de deelnemers aan het te vormen netwerk gevraagd wordt op vrijwillige basis geld aan het netwerk te schenken. Richtlijn zou kunnen zijn 5 euro per maand of zoveel meer of minder als ieder dit voor zichzelf verantwoord acht.

De financiën van dit eventuele netwerk zouden door de “Vereniging Basisinkomen” beheerd kunnen gaan worden. Dan eventueel omgedoopt tot stichting.

Op die manier wordt het wellicht gemakkelijker tot samenwerking te komen onder een paraplu, waaronder alle deelnemers de neus in dezelfde richting steken zonder rangorde, rivaliteit, concurrentie of de al of niet uitgesproken verplichting aan de ander financieel iets verschuldigd te zijn, maar integendeel aan elkaar.

Op die manier wordt het wellicht ook gemakkelijker fondsen te verwerven, een wetenschappelijke commissie te vormen van leden van dit netwerk en deelnemers van daarbuiten.

 

adriaanplankenAdriaan Planken, 7 februari 2014

 

Ideeën, stuur ze naar info[aapje]basisinkomen.nl of ga naar facebook https://www.facebook.com/groups/netwerkbasisinkomen