Verslag 16e BIEN-congres Seoul 2016

BIEN_logo2016_horizontalTegen de verwachting in waren we toch met twee vertegenwoordigers van de Vereniging Basisinkomen bij het 16e BIEN (Basic Income Earth Network) Congres dat van 7 tot 9 juli 2016 plaatsvond in Seoul. Ad Planken en Alexander de Roo. Ad Planken kon slechts op het laatste moment de knoop doorhakken om te gaan, ook al voelde hij zich sinds het 15e congres in Montreal – twee jaar geleden – daar min of meer toe verplicht. Tijdens de stemming over de plaats waar dit congres zou gaan plaats vinden zorgde hij namelijk voor een verrassing door het kandidaatschap voor het organiseren van dit congres te geven aan de vertegenwoordigers uit Zuid Korea. Wat daarna door de vertegenwoordigster uit Finland ook werd gedaan. Hierna bleek men zich er zorgen over te maken of er wel genoeg deelnemers naar Seoul zouden komen. Dit bleek nu ongegrond. Ruim 300 mensen wederom uit alle windstreken namen eraan deel.

Het bijzondere van dit BIEN-congres was o.a. dat het voor het eerst in Azië werd georganiseerd. Eerder al meerdere keren in een Europese lidstaat en later in Zuid Afrika, Brazilië en Canada.

De ontvangst was overweldigend. Allereerst al het pontificale gebouw – de “Da San Building” – met een gevel als van een kathedraal. De hele campus en veel verwijzingen naar andere gebouwen verrieden de invloed van jezuïeten op het ontstaan van deze universiteit. Een maal binnen in de hal werden we begroet door studenten die een tafeltje bemanden en vouchers ter waarde van een bepaald basisinkomen uitgaven. Hiervoor konden versnaperingen worden gekocht aan een andere tafel: de basisinkomen markt. Gelukkig ook gekoelde dranken die bij de temperatuur de er heerste wel nodig waren. De sfeer was vanaf het begin opgetogen en druk. Veel mensen die elkaar weer met plezier ontmoetten. De inschrijving was goed geregeld en oals te verwachten kregen we vanzelfsprekend de bescheiden die bij zo’n congres horen. Verrassend was echter het grote boek met samenvattingen of meer van alle voordrachten die er gehouden zouden gaan worden, zowel in het Engels als in het Koreaans. Dik dus: 555 pagina’s bijna A4 formaat.

Dagelijks was het schema van de dag hetzelfde. Eerst twee plenaire zittingen waar wereldbekende sprekers voor waren uitgenodigd, zoals bijvoorbeeld professor Evelyn Forget, die er gelukkig op tijd bij was om de gegevens van het Mincome project in Canada destijds aan de vergetelheid te ontrukken.

Magistraal vond AP weer de voordracht van Guy Standing met zijn krassende stem, die als zijn mening naar voren bracht dat de gevestigde orde het beste aanspreekbaar was op het punt van de dreiging die er van het door de heersende misstanden groeiende precariaat als bevolkingsgroep of zelfs als nieuwe klasse uitgaat.
Nieuw voor mij waren de workshops die waren gepland omin een wat groter verband dan het bestuur van BIEN met elkaar van gedachten te wisselen over beleidszaken. Daar was ik bij, omdat dit voor mij een van de belangrijkste reden was om aan het congres deel te nemen én aan de algemene ledenvergadering!

De eerste workshop ging over de visie van BIEN zo was de titel in ieder geval. Feitelijk ging het meer over de strategie met betrekking tot de core-business van BIEN namelijk het vormen van een link tussen individuen en groepen die het basisinkomen voorstaan en onderzoek ervan stimuleren en de resultaten ervan te publiceren en zo een op feiten gebaseerd publieke discussie hierover te bevorderen.

De tweede workshop ging over de definitie of beschrijving van wat het basisinkomen volgens BIEN is. Hieraan vooraf ging een motie ingediend door vertegenwoordigers van UBIE, die er voor pleitte om deze beschrijving exact zo te laten zijn als in het charter voor UBIE staat beschreven en destijds ook al in de tekst van het Europees Burgerinitiatief voor een basisinkomen (2013) was opgenomen. Het belangrijkste verschil met de tot nog toe door BIEN gehanteerde beschrijving betreft het hanteren van een vierde criterium waar het basisinkomen volgens UBIE aan moet voldoen namelijk dat het hoog genoeg moet zijn om in basisbehoeften te kunnen voorzien en het mogelijk moet maken volwaardig aan de samenleving deel te kunnen nemen. Deze motie werd beantwoord met een tegenmotie Van Louise Haag namens het bestuur van BIEN,die in feite naar mijn mening niet wezenlijk verschilde van de eerste motie.

Tijdens de algemene ledenvergadering werd uiteindelijk de volgende tekst geaccepteerd, die ver van volmaakt is en mijns inziens een contradictio in terminis bevat door de tweede alinea ervan. Niettemin – mede gezien de vermoeidheid en de lengte va de onderhandelingen hierover – toch maar akkoord gegaan en dit gezien als een eerste stap op de weg naar verdere ontwikkeling. Katja Kipping die deze ALV ook bijwoonde sprak zelfs van een reuze stap voorwaarts.

Andere officiële veranderingen die hun beslag kregen warenhet bekrachtigen van aanvraag van BIEN om in Europa als een AISBL (Association without lucrative purpose )[1] erkend te worden. De verandering van de statuten die in verband hiermee nodig waren.En het aannemen van een motie waarin “Zwitserland” werd bedankt voor het baanbrekende publicitaire werk dat zij hebben gedaan.

De ALV werd geopend met een korte presentatie door vertegenwoordigers van alle aanwezige afdelingen van BIEN over de hele wereld. Dit zijn er nu 26! Er werden maar liefst zes nieuwe afdelingen van BIEN erkend waaronder India en China. Volgend jaar zal er een BIEN-congres worden georganiseerd in Lissabon. In 2018 in Finland.

bien-seoul-1Foto hierboven: Vertegenwoordigers uit China, India, USA, Japan, Nieuw Zeeland, Mexico, Taiwan, Zuid Korea en 10 EU landen op het podium. In al deze landen is er meer en meer belangstelling en draagvlak voor het basisinkomen. NOT WINTER is COMING, BUT the BASIC INCOME IS COMING! Alexander zit precies in het midden.

Het was heel leuk voor hem om te kunnen aankondigen dat de Tweede Kamer heeft besloten dat de experimenten in Groningen, Utrecht, Tilburg en Wageningen in januari 2017 van start gaan. Alleen de PVV stemde tegen.

The Race is on: welk land gaat als eerste het basisinkomen invoeren, nu een gedeeltelijk basisinkomen al bestaat in Alaska en Macau. Ad’s guess is Finland waar een meerderheid van de bevolking en het parlement voor is. Daarom is het mooi dat BIEN in 2018 in Finland bijeenkomt.

Uw verslaggevers Ad Planken en Alexander de Roo

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Association_without_lucrative_purpose