Verslag van het jubileumcongres ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Vereniging Basisinkomen

vbibanner25-FB-NLHet onderwerp van het jubileumcongres was “Experimenteren met een partieel basisinkomen?”
Het congres bestond uit drie delen:

  1. De bijzondere algemene ledenvergadering vrijdagmiddag 29 januari 2016
  2. Het echte internationale congres op 30 januari 2016
  3. De algemene ledenvergadering van UBIE- Unconditonal Basic Income Europe op 31 januari 2016

Alle drie de delen zijn op een goede, stimulerende en positief stemmende manier verlopen.

Het echte congresdeel kunnen we zonder meer een succes noemen.

De 170 deelnemers zaten zoals ik van meer aanwezigen heb gehoord vrijwel de gehele dag op het puntje van hun stoel. Er waren vertegenwoordigers en andere geïnteresseerden uit veel verschillende landen: Finland, Zweden, Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, België, Engeland en Nederland vanzelfsprekend, maar ook uit de Nederlandse Antillen en zelfs iemand uit Amerika. De inleiding door André Willems – wethouder voor o.a. sociale zaken en werkgelegenheid én loco-burgemeester van Maastricht – werd zeer op prijs gesteld zowel naar vorm als inhoud. Guy Standing en Philippe van Parijs waren inspirerend als vanouds. De bijdragen over het verloop van de beoogde experimenten in verschillende landen, waaronder Nederland, Finland, Frankrijk en Engeland waren zeer informatief gezien de verwarring die over het algemeen door de pers was gezaaid met betrekking daartoe. Nergens is het nog zover als door de pers is beschreven. Doordat de datum van het referendum in Zwitserland vier maanden naar voren was gehaald kon Enno Schmidt ons daar niet over bijpraten. Hij was in tijdnood gekomen omdat hij nog op tijd een boek wilde laten verschijnen waarmee hij de Zwitsers over de dam wilde halen.

Heel interessant waren ook de bijdragen van twee groepen. Één uit Zweden over de manier waarop we onze campagnes beter in lijn kunnen brengen met de waarden die bij de mensen die we willen bereiken leven. De tweede uit België over wat we kunnen leren uit de de bestudering van het tot stand komen van mijlpalen op het gebied waar actiegroepen zich op richten en wat dit met hun activiteiten te maken heeft.

Tijdens de forumdiscussie maakten veel mensen gebruik van de gelegenheid om hun hart te luchten en hun mening te uiten. Alle drie de dagen werd dit al volop in de “wandelgangen” gedaan. Hierdoor bleek het congres een uitstekende gelegenheid om met geestverwanten een en ander uit te wisselen, van mening te verschillen en daarover te praten en om nieuwe contacten te maken.

Al met al een resultaat om met tevredenheid op terug te kijken.

Bij deze terugblik komt echter ook de vraag om de hoek kijken wat het positieve meetbare effect van een dergelijk evenement nu eigenlijk is. Deze vraag is moeilijk te beantwoorden. Enigszins is het wellicht af te meten aan hoe vaak berichten erover worden herhaald, geciteerd of aangehaald. Anderzijds blijft het de vraag of dergelijke evenementen in de toekomst herhaling verdienen. De jongere garde in onze gelederen, van wie er vrij veel deel namen, maakt vaker duidelijk dat zij eigenlijk een andere manier van aan de weg timmeren nastreven. De pers vraagt om spectaculaire gebeurtenissen voor zij geïnteresseerd raken. Uiteindelijk gaat het er op dit moment nog steeds om het idee basisinkomen een brede bekendheid onder de bevolking te laten krijgen. Op deze manier lukt dat niet echt. In de toekomst lijken mij congressen met politici en ambtenaren, die daartoe opgeroepen worden door burgers die door ons in een bepaalde regio zijn gemobiliseerd een betere optie.

Wel is er op deze manier de gelegenheid om over controversiële punten binnen onze gelederen van gedachten te wisselen en zo wellicht verder te komen. Dit is mijns inziens ook gebeurd. Onder aanvoering van Guy Standing en Philippe van Parijs komt de discussie met betrekking tot de hoogte van een eventueel Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi) in een ander, reëler licht te staan. Van “What we say we have to get” naar “Get what you can get and try to make it better”. Niemand twijfelt meer aan de waarde van experimenten al was het alleen maar om het OBi onder de aandacht te brengen. Wanneer en waardoor uiteindelijk het kwartje richting OBi valt blijft nog een verrassing.

Als positief effect van dit congres meen ik ook het initiatief te kunnen noemen dat tijdens de ALV van het UBIE werd genoemd om in Brussel een conferentie voor de leden van het Europarlement en ander politici en geïnteresseerden te gaan organiseren over de mogelijkheid en wenselijkheid van een Eurodividend.

De resultaten, presentaties, discussies en interviews tijdens dit congres gedaan zijn via http://basisinkomen.org/interviews-and-lectures-about-basicincome-from-maastricht-2016/ te raadplegen/in te zien. Het zal nog even duren voor álle presentaties, discussies en interviews erop te vinden zijn.

Adriaan Planken, voorzitter Vereniging Basisinkomen