Verslag VBi jaarvergadering 2016 (22 mei)

vergadering’s Ochtends aanwezig: 5 jonge mensen en 30 mensen van boven de 50.

Verslaglegging: Adriaan Planken met dank aan Alexander de Roo en Marielle Jansen voor de ondersteunende manuscripten.

11.00 uur: Opening door Adriaan Planken, voorzitter van de Vbi, met een welkomstwoord en verslag van de verse ervaringen opgedaan in Hamburg tijdens de conferentie “Onvoorwaardelijk Basisinkomen en duurzaamheid” op de dagen voorafgaand aan deze jaarvergadering.

Vervolgens werden het verslag van de vorige ALV’s (29 januari 2015 en 20 september 2015) en het secretarieel verslag VBi  2015 bij stemming aangenomen.

De bespreking van het financieel verslag VBI 2015 plus verslag kascontrole-commissie namen wat meer tijd in beslag (zie voor de cijfers s.v.p. het toegestuurde document: “Jaarrekening Vbi 2015 vs 1.0”).  De vragen “Waarom is de Vbi niet klant van de TRIODOS bank i.p.v.  de ING?”, “Waarom ben ik niet eraan herinnerd dat ik een betalingsachterstand had/heb?” werden beantwoord door aan te geven dat voor de verandering van bankrekening verantwoordelijke persoon daar niet toe kon komen doordat hij ervan overtuigd is, dat de TRIODOS bank een bank is als elke andere bank. Met betrekking tot het uitblijven van betalingsherinneringen werd verwezen naar de gecompliceerde manier van contributie-inning sinds begin 2015 toen het vragen van een vast bedrag werd losgelaten en de wijze van betaling een chaotische vorm ging aannemen in de zin van (on)regelmaat en at random bedragen varierend van 1 tot 50 €/mnd of € 400/jaar.

De vraag wat er achter de post “reclame “ schuilgaat werd beantwoord met : promotiemateriaal zoals bijvoorbeeld de “knoopgat-pins” met het logo van de Vbi en flyers.

Zoals elk jaar werd ook nu de vraag opgeworpen of we niet een bepaalde reserve in kas moeten houden, zonder nu tot een definitieve uitspraak te komen. Ook de mogelijkheid om het begrotingstekort binnen de perken te houden en de mogelijkheid tot het doen aan crowdfunding werden aangeroerd.

Omdat de kascommissie bestaande uit Jan Engels en Marten Kramer door omstandigheden niet aanwezig konden zijn en ook de verklaring van de kascommissie nog niet ondetekend is hebben we de bespreking daarvan uitgesteld tot de ALV op 25 september 2016.  Dan kunnen wellicht ook de terecht gestelde kritische vragen met betrekking tot het negatieve saldo over 2015 en m.b.t. de begroting voor 2016 ook adequaat behandeld worden evenals een verandering in het contributiebeleid.

Dit gedeelte werd afgesloten met de benoeming van de kascommissie 2016, waarvoor Jan Maarten fernig en Meindert Brunia zich vrijwllig meldden. Dit werd met gejuich ontvangen.

Aan het eind van de ochtend kwam de bestuursverkiezing aan bod. Ariaan Planken leidde deze in met het geven van zijn terugblik over de periode dat hij voorzitter is geweest. Hij liet de veranderingen sindsdien de revue passeren, wees op het belang van een goede communicatie zowel binnen de vereniging tussen de leden en het bestuur en dat deze van beiden kanten moest komen, als tussen de vereniging en de internationale organisaties en hun leden.  Het belang om acte de presence te geven bij internationale bijeenkomsten die meestal toch door de locale voorstanders van een basisinkomen worden georganiseerd en hoe “je” aanwezigheid op prijs wordt gesteld en wordt ervaren als een steun in de rug en hoe enthousismerend en stimulerend deze ontmoetingen naar beide kanten werken. Tenslotte benadrukte hij dat een zaak als het basisinkomen en ook het wel van de Vereniging op zich valt of staat met de inzet die ieder persoonlijk er aan geeft.  Wil je het laten slagen dan moet je er feitelijk helemaal voor gaan.

Vervolgens leidde hij de overdracht van het voorzitetrschap aan Alexander de Roo in, evenals de overdracht van het penningmeesterschap en de overige bestuursveranderingen.  Voor de profielen van Alexander de Roo en Marten Kramer verwijs ik naar de eerder verzonden bescheiden en/of naar onze website, waar informatie/Vbi (Vereniging Basisinkomen)/Bestuursleden Vereniging Basisinkomen (https://basisinkomen.nl/bestuur/) alle gegevens te vinden zijn.

Aparte werd Anna Stolk nog bedankt voor haar werkzaamheden als als secretaris van onze vereniging. Deze functie heeft zij van mei 2014 bekleed tot in de loop van 2015 toen zij deze niet langer meer kon waarnemen in verband met persoonlijke omstandigheden waaronder later  haar zwangerschap. In februari 2016 is haar zoon geboren. In verband hiermee zullen we haar namens de vereniging nog bezoeken en een cadeautje aanbieden.  Vanaf de tijd dat Anna haar functie neerlegde heeft Marielle Jansen die functie bekleedt.  Alle scheidende en blijvende bestuursleden werden op passende wijze bedankt.

De uiteindelijke samenstelling van het bestuur is sinds 22 mei 2016 al volgt:

 1. Voorzitter: ……………………………….Alexander de Roo
 2. Vice-voorzitter: ………………………..Willem Gielingh (sinds mei 2012)
 3. Secretaris a.i. …………………………… Adriaan Planken
 4. Penningmeester ……………………….. Marten Kramer
 5. Lid …………………………………………… Marielle Jansen(sinds mei 2015)
 6. Lid …………………………………………… Syne Fonk (sinds mei 2012)
 7. Lid …………………………………………… Joeri Oltheten (sinds mei 2014)[i]
 8. Webmaster ……………………………… Robin Ketelaars (sinds 2010,
  met korte onderbreking in 2015)

 

Tijdens de rondvraag worden de volgende vragen gesteld:

 1. hoe wij staan in het burgerinitiatief “Basisinkomen 2018”: De Vbi ondersteunt het initiatief. Adriaan Planken is er ook ambassadeur voor. Ook is goede samenwerking met een van de initiatiefnemers binnen de “Doorrekengroep” die vanmiddag aan het woord komt.
 2. “Wat als dit burgerinitiatief mislukt?”: Vrolijk doorgaan op de ingeslagen weg. In ieder geval proberen het in de publiciteit te krijgen. Na elk evenment bestaat de kans dat de discussie over het basisinkomen echt begint. Alle middelen en wegen moeten geprobeerd blijven worden, zowel maatschappelijk als politiek.

 

12.45 uur: Pauze

13:30 uur: Vervolg van de ochtendsessie in verband met twee extra sprekersmeldingen. Allereerst krijgt Marjan van Parijs het woord.

Marjan is destijds in Delft afgestudeerd als industrieel vormgever. Daarna heeft zij al snel al weg gevonden als manager en adviseur van organisaties op maatschappelijk gebied. Omdat zij beroepsmatig  weer aan een switch toe is en zij enthousiast is geworden voor het ideaal van het basisinkomen wil zij hier graag haar steentje aan bij gaan dragen, bijvoorbeeld in de zin van het runnen van een kantoor met o.a. als doel fundraising ten bate van de VBi en het basisinkomen als zodanig. In het fundraisen is zij geschoold door opleiding en ervaring. Bij de tot stand koming van dit bureau laat zij zich ondersteunen door Mattie den Exter die “draagvlakcommunictieadviseur” is. Beiden namen aan de hele jaarvergadering deel. In september worden bijgepraat over de vorderingen. Marjan zal regelmatig aan de bestuursvergaderingen gaan deelnemen.

Vervolgens kwam Bram Visser aan het woord die pleit voor een “Deltaplan Basisinkomen”[1].  Hij krijgt de gelegenheid zijn verhaal te vertellen. Dit komt feitelijk neer op de lijn die al een tijd door het bestuur wordt uitgedragen en die door Bram op een speelse nieuwe manier onder woorden is gebracht, waarvoor dank.

Hierna volgt de nleiding door Alexander de Roo op het debat: “Het Basisinkomen: Haalbaar & Betaalbaar” (Gespreksleider: Alexander de Roo.

 In de geplande volgorde komen de presentatie van het stappenplan BT Amsterdam door Reyer Bronsen vervolgens die van Michiel van Hasselt aan bod. Hierna wordt besloten in drie gelijk grote groepen uit elkaar te gaan en over de gepresenteerde plannen in gesprek te gaan. Dit gebeurt op intensieve en enthousiaste wijze zoals de mensen die er niet aan deelnemen kunnen waarnemen.

Na een korte pauze wordt overgegaan tot een plenaire afronding en peiling welk model de voorkeur krijgt van de aanwezigen.

Opvallend is dat de gesprekken – nu de plannen eenmaal waren gepresenteerd – minder de financiële aspecten van de realisering van een oBi betroffen als wel de humane, ecologische en wereldbeschouwelijke kanten van de zaak.

Toch werd in stemming gebracht welk model van de gepresenteerden de voorkeur heeft. Conclusie: de meerderheid van de aanwezigen kozen voor een oBi van € 1400,00/mnd. Op de details die daarbij in ogenschouw moesten worden genomen werd echter verder niet ingegaan.

Tijdens de rondvraag hierna kwamen de volgende punten aan bod:

 1. Hoe vind je het best aansluiting bij het publiek dat je wilt bereiken?
  1. Door te praten over de humane, ecologische en wereldbeschouwelijke kanten van de zaak?
  2. Door vooral in te gaan op wat iedere toehoorder er zelf aan kan hebben?

m.i. komen tijdens een presentatie altijd beiden ter sprake hoe j het ook wendtof keert.

 1. Is het mogelijk aansluiting te vinden bij kennis-instituten die kunnen onderzoeken wat de voordelen zouden kunnen zijn m.b.t. welzijn, rechtvaardigheid en dergelijke?
  Nadim Bou-Rached – docent aan het Instituut Financieel management van de Hogeschool Rotterdam- meldt dat het aan zijn instituut inderdaad mogelijk is dit soort onderzoek te doen. Wordt vervolgd.
 2. Zijn er mensen die argumenten voor en tegen op een rijtje kunnen zetten/hebben gezet?
  Wat brengt het op voor de wereld als we dit gaan invoeren?
 3. Komt er een vervolg op dit “debat”?
  Herbert Diemont en Eric Binsbergen lijken elkaar te vinden.
  Nadere berichten volgen t.z.t.

16.30 uur: Sluiting

Volgende ALV: zondag 25 september 2016

o.a. ter afsluiting van de negende internationale week van het basisinkomen.

PS: Neem alstublieft zelf het initiatief om uw contributie tijdig over te maken naar NL28 INGB 0001 8909 19

 De beste garantie voor een doorstart mogelijkheid!

 [i] Een dezer dagen zullen Joeri en zijn levenspartner Yara naar Curaçau verhuizen. Daar zal Joeri op ons verzoek proberen de vereniging vaste voet te laten krijgen.

 

[1] Vervolgplan basisinkomen tekst