Verzoek tot opname Euro-Dividend in EU-Verkiezingsprogramma van de PvdA

PvdAUit nieuws en analyses [1] blijkt dat er nu, na jaren lang lobby-werk door o.a. de ‘European Round Table of Industrialists’, het neo-liberale gedachtegoed stevig verankerd zit in de Europese regelgeving. Alleen nog markt-denken in het sociale EU-beleid en daarin worden landen als concurrenten tegenover elkaar gezet.  Het is dan ook bijna onmogelijk een sociaal onderwerp duidelijk op de agenda te krijgen. Toch zijn er nog kansen en die zijn er vooral als je aansluit bij een bestaande ontwikkeling.

Een van die kansen is het volgende:

Een voorstel om het volgende in het EU-Verkiezingsprogramma van de PvdA op te nemen:

  • De PvdA wil een goed EU-onderzoek naar de toepassing van Euro-dividend [2].
  • Euro-dividend is een vaste uitkering voor iedereen in de EU die voorziet in de primaire levensbehoefte.
  • Dit EU-onderzoek betreft de economische-haalbaarheid, diverse uitvoerings-vormen en  invoer-methoden.
  • Dit voorstel sluit aan bij het huidige EU-burger-initiatief voor Onvoorwaardelijk Basisinkomen, wat nu in 22 landen loopt.
  • Ook de PES wordt gevraagd daar een statement over af te geven.

Het kan zijn dat uit dit EU-onderzoek een EU-programma ontstaat voor een concreet sociaal EU-beleid

 

Achtergrondinformatie:

[1] Een analyse door Bastiaan van Apeldoorn over de moeizame situatie om nog iets van een sociaal-Europa te kunnen maken:
‘Van Rompuys weg is de onze niet’ (hoofdartikel in S&D-2 van 2013)
Het artikel staat op pagina 5 van dat tijdschrift van de WBS, ‘Socialisme en Democratie’

Bastiaan van Apeldoorn is Universitair Hoofddocent Internationale Betrekkingen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
Hij publiceert zowel op het terrein van de internationale en Europese politieke economie als op dat van internationale veiligheid, met name met betrekking tot het Amerikaans buitenlands beleid

[2] “The Euro-Dividend” door Prof. van Parijs, Leuven): in: ‘Social Europe Journal’ 2013/03/07
http://www.social-europe.eu/2013/07/the-euro-dividend/(engelse versie)
https://basisinkomen.nl/wp/het-eurodividend-een-europees-basisinkomen/ (nederlandse versie)

Zijn artikel (3pag.) begint met:

Criticizing is easy. Making proposals is harder. Here is one, simple and radical, yet — I shall argue — reasonable and urgent.

Dit artikel maakt deel uit van het EU Social Dimension expert sourcing project, dat gezamenlijk georganiseerd wordt door SEJ, de ETUC, IG Metall, de Hans Böckler Stiftung, de Friedrich-Ebert-Stiftung en Lasaire.

Philippe van Parijs is hoogleraar aan de Faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen van de Universiteit van Leuven (UCL), waar hij sinds de oprichting in 1991 deHoover Leerstoel voor Economische en Sociale Ethiek leidt.

Dit artikel van Prof. van Parijs is hieronder verkort in eigen woorden weergegeven.

 

De noodzaak voor een Euro-dividend voor heel Europa.

1. De ‘oplossing’ van verhuizende arbeiders zoals in de VS veel gebeurd zal niet werken in de EU.
Verder zal alleen een zeer eenvoudige voorziening, als Euro-dividend, kunnen slagen in de EU, gezien de vele vormen van verzorgingsstaten.

2. Een volksverhuizing in de EU verhoogt de kosten, niet alleen door taal- en cultuur-verschillen maar ook administratie en onderwijs. Bovendien leidt het tot blijvende spanningen. Met Euro-dividend, wordt voorkomen dat hordes migranten ontwortelen uit noodzaak om te overleven. Ook de ontvolking van het platteland, door heel EU, kan voorkomen worden.

3. Het zo bejubelde ‘vrije verkeer’ van menselijk kapitaal, goederen, geld en diensten is niet echt ‘vrij’, het gaat vooral om overleven, dwang dus. Elke verzorgingsstaat steunt op zijn eigen potentieel van verdeling van taken en lasten. Door meer ‘(on)vrij verkeer’ worden lidstaten elkaars concurrenten (markt-denken) en gaan ze zich ontdoen van sociale middelen. Het is dan niet de democratie die de regels bepaald maar ‘de markt’ en ‘onze concurrentiepositie’. Iedere zorgvuldig gevormde verzorgingsstaat wordt daardoor bedreigd. Het tij kan nog gekeerd worden door een vaste sociale basis te bieden. Breng de overlevings-nood tot rust. Biedt mensen een basis als Euro-dividend, dan is er een eerlijke keus tussen eigen lokaal werk te blijven doen en ‘vrij verkeer in Europa’.

4. Euro-dividend kan een basis zijn die de Europese Unie tastbaar legitiem maakt. De EU is er niet alleen voor de elites, maar ook voor de achterblijvers, de thuisblijvers, de lokale doorwerkers.

Is Europa een bureaucratie of is het een sociaal Europa waar je aan wil meewerken?

Prof. van Parijs gaat ook in op enkele bezwaren. O.a.: Het zou oneerlijk zijn iedereen een toelage te geven voor niets. Dit berust op een misvatting. Het gaat om het verdelen van verworvenheden uit het verleden (dividend) Gunstige ontwikkelingen als integratie, lange tijd geen oorlog, toegenomen automatisering, efficiënt communiceren en goede verbindingen. Een werker deelt niet zijn loon, maar iedereen deelt wel in de gunstige omstandigheden.

Zeker is wel dat deze omstandigheden ons heel veel goeds gebracht hebben, alleen zijn ze ongelijk verdeelt.

Een bescheiden Euro-dividend is eenvoudig en ook een kwestie van rechtvaardige verdeling.

 

  • auteur: Hans Lindeijer, 20/8/2013

 

Een verzoek om het bovenstaande in het EU-Verkiezingsprogramma van de PvdA op te nemen is gericht aan  de PvdA programma commissie voor het EU-Verkiezingsprogramma.   Kirsten Meijer, mail:  is[a]pvda.nl cc:  PvdA Landelijke EU-werkgroep: Ian Cummins, werkgroepeuropa[a]pvda.nl