Waarom gaan we niet over op een universeel staatspensioen?

staatspensioen

staatspensioen
Naar aanleiding van het bericht van de ANBO – ‘Pensioenoverleg vordert moeizaam, maar is volop in gang’ van 7 december 2017 – deelt Joop Böhm graag zijn visie met de directie: Waarom gaan we niet over op een universeel staatspensioen?

Redenen voor aanpassing

Het vertrouwen in ons pensioenstelsel is weg. Dat is niet te herstellen met een aanpassing. Het is tijd voor een rigoureuze omwenteling die simpel en eerlijk is, zonder onderscheid des persoons. Flexibilisering op de arbeidsmarkt, de opkomst van zzp’ers, de vergrijzing en de rentegevoeligheid mogen daarbij niet van invloed zijn.

Voorliggende voorstellen contract zijn nog niet optimaal

De tekst onder deze kop in uw bericht steunt mijn visie dat herstel met een aanpassing uit den boze is. Tijd dus voor een structurele ommezwaai.

Waarom gaan we niet over op een universeel staatspensioen, waarvan de uitkeringen gebaseerd worden op de betaalde vlaktaks (36,93%) inkomstenbelasting? Interessant daarbij is dat meer inkomstenbelasting leidt tot een hoger pensioen. Eventueel kan bepaald worden dat werkgever en overheid eveneens een bijdrage leveren.

Een dergelijk staatspensioen maakt geen onderscheid naar leeftijd, flexibiliteit of hoogte van de marktrente; noch of men zzp’er is of een vaste baan heeft, of inkomsten heeft uit beleggingen. Het bedrag aan inkomstenbelasting dat betaald is, daar draait het om.

Wil men een flexibele pensioenregeling, dan kan nog worden gesteld dat op eigen verzoek de datum kan worden bepaald waarop de pensioenbetalingen moeten ingaan. Basis voor de hoogte ervan is de pensioengrondslag: het bedrag dat in de loop der tijd aan de overheid is afgedragen. Het hier geschetste systeem bespaart vele miljarden, geeft een eerlijker inkomensverdeling, een eerlijker belastingaftrek (iedereen 36,93%), meer koopkracht, meer vrije tijd, minder criminaliteit, kostenbesparing op het ambtelijk apparaat, enz.

Wil men de oude pensioenfondsen opheffen, dan kan het bedrag waarop de aangesloten leden recht hebben eveneens op hun pensioenrekening worden bijgeschreven.

Zeker bij het hanteren van een vlaktaks pleit ik sterk voor de invoering van een Universeel Basisinkomen (UBI). Pensioenbetalingen kunnen dan tegelijk met het UBI aan belanghebbenden worden overgemaakt.

Advies dient integraal te zijn …

Mijn suggestie bij het vorige punt is, denk ik, bij uitstek integraal. Het verhogen van de AOW-leeftijd is een punt dat een splijtzwam kan vormen. Momenteel is men geneigd te streven naar zoveel mogelijk werkgelegenheid. Dat pleit voor het verhogen van de AOW-leeftijd. Maar realiseert men zich dat robots doorgaans arbeid veel beter en voordeliger kunnen uitvoeren dan mensen, dan zal verhoging van de AOW-leeftijd niet nodig zijn. Mogelijk zal die zelfs verlaagd kunnen worden. Maar het zal wel verhoging van de (in het regeerakkoord juist verlaagde!) winstbelasting noodzakelijk maken. Het profijt van de robotisering dient immers niet alleen het bedrijfsleven te spekken (zoals nu het geval is), maar zou voor een belangrijk deel ten goede moeten komen aan onze hele samenleving!

… en laat voorlopig op zich wachten

ANBO staat positief tegenover herzieningen van het pensioenstelsel, maar kiest samen met de VCP[1] natuurlijk wel voor kwaliteit. Als er meer tijd nodig is om tot een goed voorstel te komen, dat in het belang is van de alle werknemers en gepensioneerden, dan zullen wij die tijd zonder voorbehoud nemen. Herstel van vertrouwen in onze pensioenen begint met een eerlijk en degelijk plan voor de toekomst.

Uw woorden zijn me uit het hart gegrepen!

Geen pech- of gelukgeneraties

Het spreekt vanzelf dat bij pensioenbetalingen rekening zal worden gehouden met eventuele geldontwaarding, die sedert de belastingafdracht heeft plaatsgevonden. Door pech of geluk zullen derhalve geen generatieverschillen ontstaan.

Joop Böhm
Amersfoort, 12 december 2017

Foto: Andrys Stienstra, CC BY-SA 4.0; Draaginsigne van de Bond voor Staatspensionering, plm. 1935


1. Vakcentrale voor Professionals