Wat doen we aan resolutie 2010/2039(INI) van het Europees Parlement

Het Jaar 2010 was het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Sinds die tijd, hebben we er wat van gemerkt? De crisis is doorgegaan, meer mensen balanceren op het randje van armoede. Mensen met goede opleidingen zonder werk worden regelmatige bezoekers van voedselbanken. Het Europees parlement heeft in 2010 al een resolutie aangenomen om de lidstaten te verzoeken onderzoek te doen naar een onvoorwaardelijk basisinkomen. 

De ontwerpresolutie met nr 2010/2039(INI) is dan wel aangenomen door het Europees Parlement, maar wat hebben we er nadien van gehoord? Is er al iets onderzocht, of zijn onze politici nog steeds gehouden aan het akkoord van Wassenaar uit 1982, toen werkgevers en werknemers en de SER hebben afgesproken dat er nooit meer over een onvoorwaardelijk basisinkomen gesproken zou worden?

34. is van mening dat de verschillende ervaringen met minimuminkomens en onvoorwaardelijke basisinkomens voor iedereen, die gepaard gaan met aanvullende maatregelen voor sociale inclusie en bescherming, aantonen dat dit doeltreffende instrumenten zijn om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden en iedereen een waardig leven te garanderen; verzoekt de Commissie dan ook een initiatief te nemen om andere ervaringen in de lidstaten te ondersteunen die rekening houden met de beste praktijken en deze aanmoedigen, en het mogelijk maken diverse modellen voor een passend minimuminkomen en een basisinkomen die erop gericht zijn armoede te voorkomen, individueel te garanderen, als een maatregel om de armoede te bestrijden en uit te roeien en om sociale rechtvaardigheid en gelijke kansen voor alle burgers te waarborgen, waarbij armoede moet worden opgespoord op de respectieve regionale niveaus, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel en zonder de specifieke kenmerken van elke lidstaat ter discussie te stellen; is van mening dat dit initiatief van de Commissie zou moeten uitmonden in de uitwerking van een actieplan voor de tenuitvoerlegging van een Europees initiatief inzake het minimuminkomen in de lidstaten, met inachtneming van de nationale praktijken, de collectieve overeenkomsten en de wetgevingen van de lidstaten

Lees hier meer over de ontwerpresolutie: http://basisinkomen.eu/index.php/2010-was-europees-jaar-tegen-armoede-wat-gebeurde-er-sindsdien/

Akkoord van Wassenaar: https://basisinkomen.nl/wp/akkoord-van-wassenaar-keerpunt-in-relatie-regering-en-sociale-partners-taboe-op-basisinkomen/