We hebben daadkracht nodig voor verandering!

Jolanda op malieveld 27april2013We zitten in een periode van transitie waarvoor nieuwe ideeën, systemen, modellen maar vooral daadkracht nodig is. Er zijn diverse mogelijkheden beschikbaar om onze economie structureel te veranderen waardoor onze samenleving weer een nieuwe impuls krijgt. Helaas lijkt de politiek blind en doof voor vernieuwing en kan of wil ze er geen gevolg aan geven. Een hulpmiddel bij het aanpakken van een aantal grote problemen kan gevonden worden in de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen. Op 27 april j.l. vond een manifestatie plaats op het Malieveld in Den Haag waaraan meerdere organisaties en initiatieven deelnamen. Ook de Vereniging Basisinkomen liet van zich horen. Doel van de manifestatie was het algemeen ongenoegen kenbaar maken met de economische situatie en de wijze waarop de politiek de crisis te lijf gaat.

Mensenrecht
Het basisinkomen is een vast maandelijks bedrag dat zonder enige voorwaarde door de overheid wordt uitgekeerd aan alle personen in de samenleving. Vandaar dat het ook wel het onvoorwaardelijk basisinkomen wordt genoemd. Het garandeert om in ons levensonderhoud te kunnen voorzien en deel te kunnen nemen aan de samenleving (sociale participatie). Het is daarmee een mensenrecht. Immers artikel 20 van de grondwet zegt: “De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.”

Laat van je horen
Om de invoering van een basisinkomen te bevorderen is er een Europees Burgerinitiatief gestart. Als lid van de Vereniging Basisinkomen mocht ik de vereniging vertegenwoordigen en toelichting geven op het burgerinitiatief. Van mijn praatje zijn de volgende beelden beschikbaar.

Nogmaals roep ik iedereen op om het Burgerinitiatief Basisinkomen te ondersteunen. Dat kan via: sign.basicincome2013.eu

Voor meer informatie kunt u terecht bij: basisinkomen.eu