Welke politieke partijen hebben een Basisinkomen in het partijprogramma?

Op deze pagina een overzicht van politieke partijen die het basisinkomen in een of andere vorm in het partijprogramma hebben staan. De Vereniging Basisinkomen neemt geen stelling ten aanzien van welke politieke partij dan ook en wil alleen informatie verschaffen betreffend een ONVOORWAARDELIJK BASISINKOMEN. Dit is een voldoende hoog bedrag dat aan elke inwoner, zonder verplichting is te ontvangen.

https://basisinkomen.nl/wat-is-een-basisinkomen/

De partijen die staan voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen staan in de commentaarsectie, echter deze zijn van politiek seizoen 2010.. Dat is dus eigenlijk historie

De huidige stand van zaken is te vinden via deze links:

en hier

6 gedachten aan “Welke politieke partijen hebben een Basisinkomen in het partijprogramma?”

 1. Partij Nieuw Nederland
  Uit het boek van Jan Frank Koers:

  Afspraak 9. Het fiscale stelsel kan sterk worden vereenvoudigd door de belastingen op arbeid binnen acht jaar te vervangen door een belasting op intermediair verbruik. Burgers hoeven in Nederland dan geen belasting meer over hun arbeid te betalen.Wij zouden de vele uitkeringsregelingen en subsidies moeten saneren. Dat kan door het invoeren van een basisinkomen. Of je nu werkt of niet. Dus geen sollicitatieplicht meer. Standaard een basisuitkering van uiteindelijk 1.000 euro per maand voor een volwassene en wat lager voor kinderen.

  Afspraak 10. Binnen acht jaar wordt ervoor gezorgd dat burgers een basisinkomen ontvangen van 650 euro voor volwassenen. Uiteindelijk zal dit worden verhoogd tot 1.000 euro. 

  Lees het boek hier online

  website Nieuw-Nederland 

  zie de pagina op onze site: /alle-burgers-zullen-een-basisinkomen-ontvangen 

 2. De PNVD (Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit) pleit in haar programma voor een basisuitkering; dat niemand verplicht is te solliciteren:
  http://www.pnvd.nl/prog_mei_2008.html
  Niemand is verplicht te solliciteren; er is een lage basisuitkering.
  De minimale basisuitkering wordt 450 euro netto per maand. Dit gaat ook op voor mensen die pertinent niet willen werken en nooit solliciteren.De basisuitkering is exclusief kinderbijslag, en de basiszorg en scholing worden door de overheid betaald. Mensen die minimaal de zes maanden voordat zij een basisuitkering krijgen gewerkt hebben, krijgen de eerste drie maanden een loongerelateerde basisuitkering. Wanneer men werkt naast de basisuitkering wordt het verdiende bedrag aangevuld tot 450 euro. Verdient men meer dan 650 euro inkomsten uit arbeid, dan vervalt de basisuitkering. Bij inkomsten tussen de 450 en 650 euro wordt het verdiende bedrag aangevuld tot 650 euro.

  Dit staat al sinds het allereerste begin in het PNVD-partijprogramma. Het eerste programma was april 2004; toen stond het dus al erin. Ook wordt erover gesproken in hoofdstuk VIII, paragraaf 2 ("Basisvoorzieningen en overheidsbemoeienis") van het boek dat twee bestuursleden van de partij schreven:
  http://www.pnvd.nl/De_rede_in_het_nauw.pdf – http://www.pnvd.nl/boek.html

 3. De Groenen hebben hun verkiezingsprogramma genoemd 
  Basisinkomen: brandstof voor de economie

  7. Basisinkomen: verhoogt de arbeidsparticipatie

  Doel van het basisinkomen
  De Groenen willen een basisinkomen invoe-ren om de arbeidsparticipatie bij laagopgeleiden te bevorderen. De invoering basisinkomen combineren wij met de afschaffing van het minimumloon. We willen hiermee bereiken dat er banen ontstaan voor laag opgeleiden tegen minder dan het huidige minimumloon. Nu is de toegevoegde waarde van laag-opgeleiden te laag om het bedrijfseconomisch verantwoord te maken ze tegen de bestaande hoge loonkosten in dienst te nemen. Is het dankzij het basisinkomen mogelijk het minimumloon af te schaffen dan kunnen deze mensen wel aangenomen worden voor een salaris wat ze voor hun werkgever waar kunnen maken.

  Hoe hoog en voor wie?
  Wij denken aan een basisinkomen op het niveau van de AOW voor een alleenstaande. We willen een individuele uitkering die onafhankelijk is van iemands samenlevingsvorm. Het basisinkomen geldt voor alle Nederlanders, die tevens ingezetene zijn en vanaf 18 jaar. De kinderbijslag tot 18 jaar blijft behouden.

  Financiering
  We financieren het basisinkomen deels door herdefinitie van huidige bijstand, WW en AOW uitkeringen. Deze uitkeringen worden verminderd met het bedrag dat de uitkeringsgerechtigde aan basisinkomen ontvangt. De Nederlanders met inkomen uit arbeid betalen het basisinkomen terug door verhoging van de inkomstenbelasting. Het basisinkomen voor niet-werkenden en niet-uitkeringsgerechtigden wordt deels betaald door het afschaffen van de voetoverheveling. De rest wordt betaald door belasting en premieverhoging. Dit wordt beperkt door te verwachten hogere belasting- en premie-inkomsten ten gevolge van een grotere arbeidsparticipatie door het ontstaan van banen met een beloning onder het huidige minimumloon.

  Invoering
  We willen het basisinkomen op zo'n wijze invoeren dat de huidige inkomens zo veel mogelijk het zelfde blijven. Waar dat niet kan kiezen we voor een inkomensherverdeling ten koste van de hoge inkomens ten gunste van hen zonder inkomen.

  Mensen zijn niet lui
  Een veel gehoord argument tegen het basis-inkomen is dat het mensen lui zou maken: als je je geld toch wel krijgt waarom zou je dan werken? Wij beogen juist het omgekeerde te bereiken: verlaging van de kosten van arbeid doet de arbeidsparticipatie stijgen. Het levert iedereen evenveel op als voor hen die nu al in het hoogste tarief vallen: en die werken er toch niet minder om.

  De Groenen

 4. Citaat van de website van de Partij voor Gerechtigheid

  "Iedereen vanaf achttien jaar heeft recht op een basis inkomen, echter wanneer men geen betaald werk doet en kan werken. Dan staat daar tegenover dat men gedurende 20 uur per week vrijwilligerswerk voor de gemeenschap doet. Dit kan b.v. zijn het wandelen met bejaarden, het voetbalveld maaien, het clubhuis schilderen etc.
  Dus alles wat niet valt onder reguliere banen. De sociale partners kunnen bepalen wat als vrijwilligerswerk betiteld kan worden. Controle vindt op een zelfde wijze plaats als nu binnen de WMO. Eenvoudig en transparant. Uitkeringen zoals WW, WAO en bijstand vervallen. De AOW wordt er in opgenomen.. Iemand zonder werk heeft gelijk recht op een basis inkomen. Wachttijden bij de sociale dienst zijn dan niet meer nodig, waardoor nu b.v. mensen in de schulden komen. Immers momenteel kan de wachttijd maximaal 13 weken zijn met alle gevolgen vandien.
  Natuurlijk blijft de sollicitatie plicht van kracht. Wij denken dat het basis inkomen komt te liggen op het niveau wat momenteel het minimum loon is.
  Het minimum loon kan daarbij omhoog, omdat de premies voor de WAO vervallen. De werknemer kan zich daarbij particulier verzekeren, wanneer men meer wil als het basis inkomen.
  Uiteindelijk kan ook de kinder bijslag vervallen. Daar zal tegenover staan gratis onderwijs en gratis openbaar vervoer voor scholieren. Al met al kunnen vele subsidies verdwijnen en de bureaucratie kan een halt worden geroepen. Met het basis inkomen zullen mensen minder snel in de schulden kunnen komen. Daarbij kunnen kringloop winkels een grote rol spelen. "

  Partij voor Gerechtigheid

 5. Partij voor Mens en Spirit

  BASISVOORZIENINGEN EN WERKGELEGENHEID

  Partij voor Mens en Spirit gaat uit van het grondprincipe dat iedere burger in Nederland recht heeft op een menswaardig bestaan. Tevens heeft iedere burger bepaalde plichten. Een maatschappij kan alleen dan optimaal functioneren wanneer haar burgers en Gemeenschapsdienst daar wederzijds verantwoordelijkheid voor wensen te nemen.

  In elke gemeenschap is werken noodzakelijk. Mensen werken echter om te leven en niet andersom. Daarnaast zijn en komen er nooit genoeg banen voor iedereen en ook geen banen die geschikt zijn voor iedereen. Mensen verschillen. Bepaalde mensen worden niet of moeilijk in dienst genomen, zoals ouders, allochtonen, gehandicapten, enzovoort. 

  Op dit moment lijkt de economische rentabiliteit van elk individu belangrijker dan andere aspecten, zoals zorgzaamheid voor anderen. Ouderschap en vrijwilligerswerk dienen in het economische systeem betrokken te worden, door de daar opgedane ervaring en inzet te honoreren met een basisinkomen of andere vormen van waardering of stelsels van beloning. Het basisinkomen kan gefaseerd en experimenteel voor bepaalde groepen worden ingevoerd en in het bijzonder voor die eerdergenoemde groepen die maatschappelijk kanslozer zijn. Hier tegenover staan afspraken met maatschappelijke dienstverlening, die via een dienstverleningscontract worden ingevuld en afgesproken. Hierbij wordt sterk rekening gehouden met de mogelijkheden, eigenheid, interessen en talenten van de betreffende persoon. Dit basisinkomen dient genoeg inkomen te verschaffen voor een eenvoudig leven.

  Bron: http://www.mensenspirit.nl/content/shared/downloads/partij-programma.pdf

 6. De nieuwste partij is de Partij voor de Toekomst. Deze heeft als kernpunt:

  Een basisinkomen geeft meer vrijheid van keuze. Daardoor ontstaan meer mogelijkheden voor ontplooiing. We gaan dingen doen die ons na aan het hart liggen en we zijn minder gevangen in ons eigen systeem. Een basisinkomen maakt het leven eenvoudiger. Het levert minder stress en meer productiviteit op voor mens en samenleving.

Reacties zijn gesloten.